přeskočit k navigaci »

Dolní Lomnice - garáže s autobusovou zastávkou

Stavba číslo:S18
Název stavby:Dolní Lomnice - garáže s autobusovou zastávkou
Přihlašovatel:Obec Doupovské Hradiště
Místo stavby:Doupovské Hradiště, místní část Dolní Lomnice
Charakter stavby:Občanská vybavenost, dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2019 - 01/2021
Investor:Obec Doupovské Hradiště, Jarmila Bošková
Architekt:MgA Michal Dioszegi,IČO: 05580927, Michal Dioszegi
Projektant:MESSOR s.r.o. Jana Švermy 11,432 01 Kadaň, IČ: 28738217, Ing. Ota Vettermann
Zhotovitel:ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, Zdeněk Havel
Stavbyvedoucí:ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, Lukáš Havel

Garáže s autobusovou zastávkou

Stavba byla realizována v období 03/2019 - 01/2021 jako součást Revitalizace centra obce Doupovské Hradiště/Dolní Lomnice. Postavení veřejného prostranství do popředí zájmu správy obce je činem, který reprezentuje uvědomění si jeho zásadního významu pro kvalitu sídla a života v něm. Je prvním krokem pro zahájení procesu změny dlouhodobého stavu po působení Armády ČR. Cílem revitalizace bylo vytvoření plnohodnotného centra obce v podobě urbanisticky jasně vymezené návsi. Výrazně negativními prvky byly nevhodně umístěné montované objekty skladů a garáží za hranicí životnosti, nejasně definovaný komunikační prostor pro vozidla i pěší s neuspokojivým stavem pochozího či pojízdného povrchu a nefunkční systém odvodnění těchto povrchů.

Problematické bylo i stávající umístění kontejnerů na tříděný odpad ve středu obce. Nevhodné objekty byly využívány občany jako „přístřešky" pro osobní automobily, bylo tedy žádoucí postavit objekt, který bude občanům sloužit pro stejný účel, ale v kvalitnější urbanistické podobě. Řadová garáž ve tvaru písmene „J" nabízí kryté stání pro 7 osobních automobilů a separované kryté místo pro nádoby na tříděný odpad. Součástí cele budovy je autobusová zastávka. Výška stavby po hřeben je 5,16 m a zastavěná plocha 195 m2. Autobusová zastávka má půdorysné rozměry 6x3 m a výška objektu je také 5,16 m. Objekt je založený na železobetonové plovoucí desce v tl. 150 mm na izolovaném podkladním betonu. V místech dřevěných sloupků jsou do desky zabetonované ocelové patky. Objekt je z důvodu požární bezpečnosti opatřen zděnými stěnami z pórobetonových tvárnic tl. 30 cm, jinak jednotícím a konstrukčním prvkem nově realizovaných staveb je dřevo. Jejich řešení odpovídá soudobým způsobem na místní tradici hrázděných staveb. Střešní krytinou je soudobá varianta tradičního štípaného břidlicového šindele. Krokve mají rozměry 100/140 mm, vaznice krovu 140/180 mm, vrcholová vaznice 100/100 mm a sloupky 100/100 mm. Zděná část budovy je opatřena barevnou fasádou tzv. hrubou, která koresponduje se sudetoněmeckým stylem místních domů.


Stavba se nachází na návsi v centru místní části Dolní Lomnice, obce Doupovské Hradiště. Dolní Lomnice je příkladem řadové vesnice, běžné pro oblast západního pohraniční Čech a původní sudetské kulturní oblasti. Skládá se ze dvou řad domů seřazených volně podél cesty stoupající z údolí Kyselky do Doupovských hor. Jednotlivé budovy stojí v rozdílných vzdálenostech od sebe. Jejich pozice se přizpůsobuje krajinné konfiguraci horského údolí potoka Lomnice.


Objekt, ačkoliv tak z dálky nevypadá, slouží pro obyvatele Dolní Lomnice pro garážové stání osobních automobilů, rovněž pro odvoz odpadů z prostoru pro odpadové hospodářství. Autobusová zastávka je řešena jako krytý přístřešek s částečně otevřenými bočními stěnami a zcela otevřenou přední částí z důvodu maximálního rozhledu čekajících. Objekt je umístěn na vyvýšené podestě opatřené rampou pro pohodlný nástup.


Tato stavba je zajímavá tím, že se jedná o 1. stavbu po 100 letech, která byla v obci Doupovské Hradiště postavena.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán Městským úřadem Ostrov odborem výstavby 4. ledna 2021. Provoz byl zahájen v březnu 2021 uzavřením nájemních smluv s občany obce Doupovské Hradiště. Investičním záměrem této stavby bylo využití budovy jako garážových stání, uspořádání nádob na tříděný odpad a autobusové zastávky. Všechny záměry byly splněny.


Budova v současné době splňuje účel využití, je občany obce oblíbená a pro kolemjdoucí obdivuhodná.

Hlasování bylo ukončeno.

Dolní Lomnice - garáže s autobusovou zastávkou

Počet hlasů: 233

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz