přeskočit k navigaci »

Depozitář Krajské knihovny

Depozitář Krajské knihovny
Stavba číslo:P05
Název stavby:Depozitář Krajské knihovny
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2017 - 12/2021
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:Ing. arch. Miroslav Míka
Projektant:Ing. arch. Miroslav Míka

Jedná se o přístavbu budovy C krajského úřadu a krajské knihovny. Rozšíření kapacity knihovny spočívá zejména v návrhu nových skladovacích ploch pro archivaci povinných výtisků, knih a dalších tiskovin.
Stavba je navržena v zastavěném území města Karlovy Vary v jeho západní části, v lokalitě Dvory, v areálu krajského úřadu. Zahrnuje stávající objekty na parcelních číslech 527/30 (krajská knihovna) a 527/31(budova C krajského úřadu) a dále sousední pozemky, které tvoří zpevněné plochy (parkoviště a obslužné komunikace) a nezpevněné plochy. Se stavbou souvisí přeložky a napojení inženýrských sítí na sousedních pozemcích a dále bude vybudována náhrada 46 parkovacích míst, která budou zrušena z důvodu navrhované dostavby knihovny.
Navržený objekt řeší zásobování a manipulaci, prostory na zpracování knižních fondů a badatelnu s odděleným přístupem veřejnosti. Provozní napojení na stávající knihovnu je navrženo koridorem ve 2. NP. Vyrovnání výškového rozdílu je dosaženo průchozím výtahem.
Budova má půdorysný tvar písmene U a se sousední budovou C uzavírá atrium. Z hlediska kompozičního je zachováno symetrické řešení, důraz je kladen na jihovýchodní fasádu budovy, ke které je v úrovni mezi okny 1. a 2. NP navržen spojovací koridor s nosnou ocelovou konstrukcí ve tvaru hřbetů knih. Barevné řešení navazuje na stávající budovy, hmoty navrhované stavby jsou navrženy v kombinaci odstínu šedi a modré barvy (výplně otvorů, obklad fasády). Jihovýchodní a severozápadní fasády jsou prostorově členěny venkovním ocelovým schodištěm. Na ploché střeše objektu bude osazena technologie tepelných čerpadel.
Pod spojovacími krčky jsou navrženy vjezdy, v prostorách manipulace je umožněn přístup do atria, a je zde umístěno schodiště do 2. NP. Spojovací moduly zároveň vymezují atrium, je v nich umožněno parkování a ukládání kol.
Budova je navržena ve sloupovém systému - betonový montovaný skelet se základními moduly 7 x 7 m. Podél jihozápadní fasády směrem do atria je vedena ve všech podlažích chodba, která slouží pro zásobování a pohyb zaměstnanců. Do chodby ústí 2 nákladní výtahy. Na obou koncích ústí chodba na protilehlé fasády na venkovní ocelové únikové schodiště. V 1. NP je umístěno technické zázemí - místnost vzduchotechniky, server, dílna, sklady, nejčastěji používané sklady periodik a oběžných fondů a administrativní část. U severozápadní fasády je situována badatelna určená pro veřejnost s hygienickým zázemím a místností pro obsluhu. 2. NP opakuje dispoziční schéma s příčnou chodbou, ze které jsou přístupné velké archivy. V jihovýchodním nároží jsou místnosti pro dílnu a zpracování knižních fondů se zázemím pro zaměstnance - hygienická kabina se sprchou, umyvadlem a WC. V severozápadním nároží je navržen sklad - archiv. 3. NP je dispozičně totožné s 2. NP.

Hlasování bylo ukončeno.

Depozitář Krajské knihovny

Počet hlasů: 406

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz