přeskočit k navigaci »

Aš - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš

Stavba číslo:P05
Název stavby:Aš - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš
Přihlašovatel:Správa železnic, státní organizace
Místo stavby:Aš, U Nádraží 2526
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
10/22 - 03/24
Investor:Správa železnic, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město město Aš (autobusový terminál na základě smlouvy o spolupráci)
Architekt:Ing. arch. Břetislav Kubíček, Ing. arch. Jitka Kubíčková
Projektant:Ing. arch. Břetislav Kubíček a kolektiv spolupracovníků
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu

Rekonstrukce výpravní budovy v žst.Aš

 

Projekt se zabývá areálem železniční stanice Aš. Železniční stanice Aš leží mezi tratí do Spolkové republiky Německo (mezinárodní trať 0221 Aš - Selb - Plößberg - Hof) a tratí do centra města Aš (regionální trať 0217 Cheb - Hranice v Čechách). Stávající výpravní budova byla postavena v roce 1971 na místě zbourané historické budovy nádraží. V současnosti je větší část budovy nevyužívaná. Stavebně technický průzkum prokázal nevyhovující stav budovy a vnějších ploch. Po zohlednění stávající míry využití, stavebně technického stavu objektu, provozních nákladů a skutečných potřeb bylo v průběhu projektování rozhodnuto o demolici stávající výpravní budovy a její nahrazení novostavbou o výrazně menším objemu a v energeticky úsporném standardu.

Ve spolupráci s městem Aš bude upraven přednádražní prostor, kde se vybuduje malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlakové nástupiště.

 

Urbanistické řešení

Příchod či příjezd k nádraží je Nádražní ulicí, objekt výpravní budovy ale není vidět, protože je umístěn stranou této pohledové osy. Proto je na průhledu Nádražní ulici navržen dominantní prvek ve formě hodinové věže, symbolizující účel nádraží. Jedná se o hranol z pohledového betonu vyrůstající z horizontální podnože, kterou tvoří zastřešení autobusového terminálu a nástupiště č. 1.

Novostavba výpravní budovy je oproti stávající výpravní budově je posunuta východním směrem blíže k nástupišti č. 2. Přízemní výpravní budova je hmotově tvořena dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Zvýrazněná vyšší hmota z pohledového betonu obsahuje odbavovací halu. Prosklená stěna odbavovací haly je ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly navazuje nižší hmota s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu. V této části jsou navržena atria, do kterých jsou situovány vstupy do provozních prostorů a okna.

Navrhuje se přístavba technologického objektu, do které budou přesunuta zařízení zajišťující provoz železniční stanice z bourané stávající budovy.

Součástí urbanistického řešení je nové uspořádání zpevněných a ozeleněných ploch, včetně nového mobiliáře tvarově shodného pro celý areál.

Dopravní řešení striktně rozděluje individuální a hromadnou dopravu. Uspořádání dopravy je hierarchizováno, na vlakovou dopravu bezprostředně navazuje hromadná autobusová doprava. Vedle autobusového terminálu jsou umístěny plochy pro individuální automobilovou dopravu. Vjezd do autobusového terminálu je povolen pouze autobusům, vozidlům IZS a dopravní obsluze. Parkoviště pro individuální dopravu je umístěno v západní části řešeného území u trati do SRN. Celková kapacita je 23 míst, včetně 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro cyklisty je navrhováno 6 cykloboxů a 10 stojanů. Počítá se s přípravou pro elektromobilitu i na nabíjení elektrokol.

 

Architektonické a dispoziční řešení

 

Výpravní budova je provozně členěna na tři části se samostatnými vchody. Veřejně přístupné prostory pro cestující zahrnují odbavovací halu a záchody, provozní prostory jsou rozděleny pro nájemce (provozovatele dopravy) a pro Správu železnic, státní organizaci.

Převýšená odbavovací hala je přisvětlena bazilikálním osvětlením ze severu. Vstupy do haly jsou zapuštěné a překryté přesahem portálu. Vstupní stěny s automatickými dveřmi jsou celoprosklené. V hale je vymezen prostor pro čekání s průhledem na nástupiště č. 1 prosklenou stěnou. Interiér je racionální z odolných materiálů. Obvodový plášť odbavovací haly je z pohledového betonu s vnitřním zateplením, na střeše je navržena fotovoltaická elektrárna pro pokrytí vlastní spotřeby budovy. Nižší provozní část má obvodový plášť ze sendvičového zdiva s lícovými cihlami a plochou střechu s extenzívní zelení. Obdobný charakter má i přístavba stávajícího technologického objektu. Stávající zastřešení nástupiště č. 1 je prodlouženo stejným typem konstrukce. Tato část bude užívána i pro účely autobusového terminálu.

Hodinová věž je navržena z pohledového betonu jako samostatně stojící hranol s prořezanou podnoží. Hodiny jsou umístěny v čelní a boční stěně směrem k výpravní budově. V podnoži je technický prostor, zajišťující výstup do technické místnosti s hodinovými stroji. Pod věží je umístěn interaktivní infopoint města Aš.

Výpravní budova je navržena tak, aby se zařadila mezi velmi úsporné budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a chlazení je tepelné čerpadlo země - voda se zemním kolektorem. Většina místností je vybavena podlahovým vytápěním. Součástí úprav budou i přeložky nezbytných inženýrských sítí.

 

Přestavbou areálu železniční stanice Aš vznikne přehledný, funkčně upořádaný a architektonicky zhodnocený prostor s plně bezbariérovým řešením.

 

Aš situace 500.pdf (212.44 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Aš - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš

Počet hlasů: 202

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz