přeskočit k navigaci »

Základní škola a Mateřská škola Ostrov - přístavba tělocvičny

Základní škola a Mateřská škola Ostrov - přístavba tělocvičny
Stavba číslo:S10
Název stavby:Základní škola a Mateřská škola Ostrov - přístavba tělocvičny
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s.r.o.
Místo stavby:Myslbekova 996, Ostrov
Charakter stavby:Přístavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
10/2018-09/2019
Investor:Město Ostrov, ing. Josefem Železným
Architekt:BPO, spol.s.r.o, ing. Jan Dušek
Projektant:BPO, spol.s.r.o, ing. Vladimír Toman
Zhotovitel:STASKO plus, spol.s.r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:STASKO plus, spol.s.ro., Marek Motl

Přístavba nové tělocvičny je navržena na východní straně stávající školy vedle současné tělocvičny. Řeší dlouhodobě nevyhovující stav a potřeby výuky tělesné výchovy školy. Je navržena částečně v prostoru stávajícího asfaltového dopravního hřiště.
Nová tělocvična je určené zejména pro míčové hry, s čímž koresponduje i rozměr hřiště, tedy 27 x 17,56 metru. Stavba je doplněna:

  • šatnovým a sociálním zázemím jak pro žáky, tak pro návštěvníky, a to včetně imobilních
  • zázemím pro výuku - nářaďovny, kabinet, prostor pro kola na dopravní hřiště
  • Technickým zázemím - strojovna VZT, úklid, technická místnost

Vnitřní komunikace přístavby jsou propojeny s chodbou v podzemním podlaží školy po vybourání stávajících WC.
Tělocvična je na západní podélné straně doplněna (vstupní strana) doplněna dvouřadou pevnou tribunkou a galerií na úrovni + 2,8m. galerie je přístupna přímým schodištěm ze vstupní haly.
Ve spojovacím objektu jsou v 1.NP dále umístěny: dvojice šaten se společnými umývárnami, WC, kabinet, nářaďovna, technická místnost. Na přání investora byla do půdorysu integrována místnost pro uskladnění kol pro sousední dopravní hřiště, která je přístupna zvenčí.
Spojovací objekt je průchozí na severní stranu k venkovnímu hřišti.
Na střeše spojovací části je umístěna strojovna VZT, která není zastřešena a je opláštěna akustickými stěnami.

Základní charakteristiky objektů
Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce
-    Stávající založení tělocvičny doloženo sondou s hloubce základové spáry cca 1,4 pod     podlahou tělocvičny, nutné respektovat při zakládání souvisících konstrukcí.
-    S ohledem na základové poměry (mocnost neúnosné navážky, hloubky základových spár     stávajících konstrukcí) nutné převzetí základové spáry geologem a případné přizpůsobení     hloubky podbetonování základových pasů.
-    Podkladní beton C16/20.
-    Železobetonové základové pasy z betonu C30/37, pod tělocvičnou základový pás     dvoustupňový.
-    Nadzákladová deska z konstrukčně vyztuženého betonu C30/37

Svislé nosné konstrukce
-    V tělocvičně sloupy z monolitického železobetonu betonované do tvárnic pro ztracené     bednění. Sloupy vetknuté do základových pasů.
-    Nosné stěny z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 240mm o pevnostní třídě 12MPa.
-    Sloupky opláštění strojovny VZT ocelové

Vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukce:
Spojovací část:
-    Nad spojovací částí střešní deska z monolitického železobetonu z betonu C30/37, nad většími     otvory zesílena průvlaky. Deska přechází vykonzolováním do tělocvičny, kde vytváří ochoz.
-    Vodorovné nosníky nad prostorem strojovny VZT pro zavěšení rozvodů ocelové.


Tělocvična:
-    Nad tělocvičnou nosná konstrukce z dřevěných vazníků se spoji z hřebíkových desek.     Konstrukce bude navržena specializovanou autorizovanou firmou podle zatěžovacích údajů     ze statického výpočtu v konstrukční části této dokumentace.
-    Vazníky uloženy na obvodovém železobetonovém průvlaku, jehož funkcí je také vodorovné     ztužení stěn tělocvičny.

Zastřešení:
Spojovací část:
-    Střešní plášť nevětraný ve skladbě pojistná hydroizolace + tepelná izolace + krytina mPVC.     Skladba certifikována do požárně nebezpečného prostoru. V rozsahu technického přístupu k     jednotkám VZT povrch doplněn dlažbou na terčích.
Zastřešení tělocvičny:
-    Střešní plášť větraný. Krytina z falcovaného hliníkového plechu na bednění a kontralatích,     difúzní fólie na vaznících, tepelná izolace v rovině spodních pásů vazníků.
-    Půdní prostor přístupný po žebřících z vnější strany střešním oknem, uvnitř instalována lávka.
-    Krytina včetně všech systémových střešních prvků (sněhové zachytávače, vázací body,     nástřešní žebřík, ochranné zábradlí apod.).

Dělící konstrukce
-    Příčky zděné z tvárnic z lehčeného keramického betonu pevnostní třídy pevnosti 4MPa (např.     Liapor M, PS) + omítky doporučené výrobcem tvárnic.
-    Zdivo napojeno na nosné, ale i vzájemně, pomocí systémových kovových pásků v každé 2.     spáře.

Vertikální komunikace:
Schodiště na ochoz:
-    Ocelové schodnicové. Šroubové spoje, žárově zinkováno.
Schodiště venkovní technické
-    Ocelové schodnicové. Šroubové spoje, žárově zinkováno.
-    Opláštěno ocelovou konstrukcí s výplněmi z panelů z tahokovu. Pod ramenem přístupný uzamykatelný prostor.
Venkovní rampy: Dlážděné, protiskluzná betonová dlažba.
Schodiště venkovní betonové: Pohledový beton.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov - přístavba tělocvičny

Počet hlasů: 153

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz