přeskočit k navigaci »

Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Stavba číslo:S07
Název stavby:Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Přihlašovatel:Kanonie premonstrátů Teplá
Místo stavby:Teplá
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2009 - 06/2015
Investor:Kanonie premonstrátů Teplá
Architekt:AED project, a.s.
Projektant:AED project, a.s. - Ing. arch. Aleš Marek
Zhotovitel:STARKON a.s.

Klášter premonstrátů byl v Teplé založen kolem roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnila barokní přestavba, která trvala od roku 1680 do roku 1725. Německý stavitel Kryštof Dietzenhofer zde pro premonstráty postavil budovu obytnou takzvaný konvent a reprezentační opatské křídlo. Barokní stavba členům řádu premonstrátů sloužila až do roku 1950, kdy byla zestátněna a nevhodným využitím a především nedostatečnou údržbou zdevastována. Složitý proces obnovy započatý v roce 1990 vyvrcholil projektem Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá, který probíhal od 1. dubna 2009 do 30. června 2015. Projekt s celkovým rozpočtem 497 017 009 Kč byl v převážné většině financován z prostředků Integrovaného operačního programu Evropské unie, v menší míře z rozpočtu České republiky a Kanonie premonstrátů Teplá. Administrativou celého projektu byla pověřena společnost BOLID M s.r.o. se sídlem Voršilská 2085/3, Praha 1, která zároveň byla jedním z nejvýznamnějších aktérů při tvorbě jeho koncepce. Architektonický návrh a projektovou část zajišťovala společnost AED project, a.s. se sídlem Pod Radnicí 1235/2A, Praha 5. Vlastní stavební realizaci zajišťovala společnost Starkon Jihlava CZ a.s., se sídlem Úzká 1, Jihlava.

Klíčovým problémem obnovy bylo klimatické a statické zajištění stavby. Barokní štolový systém, který dříve spojoval funkci kanalizační s odvodňovací, byl důkladně prozkoumán a doplněn moderními technologiemi, které mají podpořit jeho fungování. Jde například o vytvoření větraných dutin pod povrchem podlah nebo obnovu jílové izolace, která vedla okolo budovy již v minulosti. Při zajišťování praskajících kleneb byla využita zcela nová technologie vyvíjená Fakultou stavební ČVUT v Praze. Budova byla opatřena novými fasádami a střechami.

Restaurováním prošly nástěnné malby z klášterní jídelny a prelatury vesměs dílo Maura Fuchse z Tirschenreuthu ze začátku 19. století. Jako nejvýznamnější je třeba vyzvednout jeho Poslední večeři v jídelně a Oslavu Boží moudrosti a prozřetelnosti na stropě takzvaného Modrého sálu. Jeho malby pokrývají téměř celou plochu stěn a představují iluzivní architekturu, rozvaliny antických chrámů, pohledy do krajiny i iluzivní figurativní sochařskou výzdobu. Střídají se antické a křesťanské náměty maleb. Obzvláště složitý byl zásah restaurátorů v opatském bytě, kde došlo při necitlivé rekonstrukci z 90. let k zakrytí maleb štukem a nátěry. Výsledek obtížné dvouleté práce restaurátorky MgA. Kristiny Maršíkové Málkové byl Národním památkovým ústavem oceněn jako jeden z nejlepších restaurátorských počinů v Karlovarském kraji za rok 2014. Klášterním chodbám se vrátila secesní barevnost, ve dvou celách byla rekonstruována secesní šablonová výmalba.

Po celou dobu trvání projektu v klášterním areálu probíhal rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, vedený Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek. Pětiletá práce archeologů pomohla odhalit řadu zajímavých poznatků o středověkých začátcích kláštera. Byly odkryty základy zřejmě nejstarší stavby v klášterním areálu. Jde o základy kostela, který archeologové spojují z dobou zakladatele kláštera Hroznaty. Dále se našly pozůstatky klášterního opevnění, vodovodu nebo dvě pohřebiště. Z toho jedno pocházející z přelomu 12. a 13. století přímo před vstupem do kostela Zvěstování Páně. Odkryt byl středověký rajský dvůr, tedy vnitřní dvůr klášterní obytné budovy. Výsledky své práce dnes archeologové prezentují v expozici, která je umístěná v barokních skladovacích prostorách, kde před rekonstrukcí žilo několik druhů netopýrů. Archeologové také vykopali barokní základy vodního mlýna, který armáda srovnala se zemí v 50. letech. Po jejich zastřešení přístřeškem zde vzniknul prostor pro expozici o mlýnských technologiích s modely na vodní a mechanický pohon.

Při vybavování budovy byly využity nejmodernější technologie, které ji měly připravit pro další provoz a využití. Dnes zde sídlí kulturně vzdělávací centrum Kanonie premonstrátů Teplá - středisko Hroznatova akademie s širokou škálou působnosti od poznávacích prohlídek seznamujících veřejnost s životem barokních premonstrátů, přes výukové programy pro školáky, až po pravidelné výtvarné kroužky a jednorázové workshopy. Pro ty je využito několik výtvarných sálů, které vznikly v suterénu budovy, i studovny a pracovny v prvním patře. Centrum disponuje perfektně vybavenou keramickou dílnou, grafickou pracovnou, menším divadelním sálem, či nahrávacím studiem.

Hlasování bylo ukončeno.

Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Počet hlasů: 691

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz