přeskočit k navigaci »

Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)
Stavba číslo:P09
Název stavby:Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Krušné hory (na území Karlovarského kraje)
Charakter stavby:územní studie
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 -
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek, hejtman
Architekt:Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Ing. arch. Blanka Hysková
Projektant:Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Ing. arch. Oldřich Hysek

Územní studie je pořízena podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel schválil možnost jejího využití a zapsal ji do evidence územně plánovací činnosti jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentace kraje i dotčených obcí a pro rozhodování v území. 

Územní studie se věnuje oblasti Krušných hor v její západní části, na území Karlovarského kraje, a to především jejím vrcholovým partiím.
Řešené území zahrnuje obce: Abertamy, Boží Dar, Bublava, Horní Blatná, Jáchymov, Kraslice, Krásný Les, Luby, Merklín, Nejdek, Nové Hamry, Ostrov, Pernink, Potůčky, Přebuz, Stráž nad Ohří, Stříbrná, Šindelová a Vysoká Pec.Zájmové území zahrnuje obce: Božičany, Černava, Děpoltovice, Dolní Nivy, Habartov, Hroznětín, Chodov, Jindřichovice, Josefov, Krajková, Nová Role, Nový Kostel, Oloví, Plesná, Rotava, Smolné Pece, Tatrovice, Vintířov, Vojkovice a Vřesová

Návrhové období je předpokládáno ve výhledu budoucích cca 20 let. Každých 8 let bude prověřena aktuálnost řešení územní studie.

Objednatel:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Autor návrhu:

Architektonické studio Hysek, spol s.r.o.

Zpracovatelský tým:

Ing. arch. Blanka Hysková, hlavní projektant
Ing. arch. Oldřich Hysek, hlavní projektant
Mgr. Eva Heisová, regionalista
RNDr. Ing. Miroslav Hájek, projektant ÚSES
Ing. Jan Rucký, GIS zpracování

Stručný popis:

Atraktivita a oblíbenost Krušných hor v posledních několika letech významně roste, stejně tak se projevují deficity tohoto území v oblasti turistické infrastruktury.  To byl jeden z hlavních důvodů, kvůli kterým bylo v roce 2019 zahájeno pořizování Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace).  Tato územní studie navazuje na předchozí koncepční dokumenty pořízené Krajským úřadem Karlovarského kraje pro území Krušných hor jako Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji, Územní studii Krušnohorské cyklistické magistrály či Územní studii horských oblastí.

Cílem územní studie bylo podrobit Krušné hory na území Karlovarského kraje podrobné a komplexní analýze dostupných územně plánovacích i strategických dokumentů, včetně oborových koncepcí, právě ve vazbě na dopravní infrastrukturu a cestovní ruch, a to také v souvislosti se zapsáním Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a přípravou vyhlášení velkoplošného chráněného území. Analytická část územní studie prověřila stávající stav dopravní infrastruktury a identifikovala problémy k řešení. Současně byly prověřeny páteřní turistické trasy (pro pěší, cyklisty i běžecké lyžování) z hlediska jejich funkčnosti a zmapovány hlavní druhy zimních i letních sportů, turistické cíle a zajímavosti v území.

V návrhu urbanistické koncepce bylo přistoupeno k řešení zimního a letního rekreačního využívání Krušných hor, u vybraných řešení se, vzhledem k jejich charakteru, jedná o celoroční opatření. Celá koncepce vytváří příznivé a udržitelné podmínky zejména pro měkké formy rekreace. V oblasti dopravní infrastruktury jsou navrženy úpravy na komunikacích, směřující k odstranění zásadních dopravních závad. Velký důraz je kladen na omezení individuální automobilové dopravy v kritických oblastech, jsou navrženy zásady pro uzavírky vybraných úseků silnic III. třídy. Klíčovým opatřením je koncepce nástupů do území - stanovení sítě hlavních a vedlejších parkovišť pro efektivní organizaci dopravy návštěvníků v Krušných horách.

Z dalších koncepčních přístupů lze zmínit dálkové pěší trasy, dílčí úpravy na stávající síti cyklistických i běžkařských tras či stanovení koncepce rozvoje sportovních areálů (s výjimkou areálů pro sjezdové lyžování). Významným prvkem je návrh doplňkové turistické infrastruktury - síť občerstvoven a nouzových nocovišť.

Územní studie vymezuje na základě vlastní metodiky oblasti urbanistického zájmu dvou kategorií, které mají být podkladem pro jednání při přípravě velkoplošného chráněného území. Tyto oblasti respektují platné územně plánovací dokumentace obcí a zohledňují jejich potřeby pro další rozvoj. Územní studie se stala nejen podkladem pro aktualizaci zásad územního rozvoje kraje, ale byla implementována do nově vzniklého dotačního programu Karlovarského kraje právě na podporu kvalitní turistické infrastruktury v Krušných horách.

Kompletní územní studie

Hlasování bylo ukončeno.

Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

Počet hlasů: 136

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz