přeskočit k navigaci »

Úpravna vody Březová - rekonstrukce obvodového pláště

Stavba číslo:S21
Název stavby:Úpravna vody Březová - rekonstrukce obvodového pláště
Přihlašovatel:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo stavby:Březová
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2014 - 2015
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Architekt:Dipl. Ing. arch. Petr Martínek
Projektant:Dipl. Ing. arch. Petr Martínek
Zhotovitel:Stavební společnost Hubert, s.r.o.

Objekt haly pro úpravu vody je součástí komplexního provozního areálu společnosti, který se nachází na úplném jižním okraji katastrálního území města Karlovy Vary v malebném přírodním prostředí lázeňských lesů. V areálu se kromě hlavní haly nachází především administrativně provozní budova, velín a dále několik dalších nižších provozních objektů (garáže, sklady apod.). Hlavní hala úpravny je rozdělena na tři konstrukčně samostatné části (konstrukční trakty) - trakt ozonizace, trakt s filtry a trakt s dávkováním. Nosný systém haly tvoří ocelová atypická konstrukce, doplněná o monolitické železobetonové vnitřní svislé konstrukce. Stropní konstrukce je tvořena systémem ocelových příčných střešních nosníků uložených na základních nosných ocelových rámech stavby. Střešní nosníky provedené ve spádu podpírají železobetonové prefabrikované žebírkové stropní panely.

Obvodový plášť je v převažujícím rozsahu tvořen železobetonovými prefabrikovanými panely ukotvenými ke svislým prvkům nosné ocelové konstrukce stavby. V části je obvodový plášť vyzdívaný. Vnitřní stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické i prefabrikované. Původní výplně otvorů byly sklobetonové copilitové stěny. Původními dominantními prvky a materiály byly na fasádách keramický mozaikový obklad plných ploch fasády světlehnědého odstínu, tmavohnědý obklad soklu, pásy copilitových prosklených stěn a ocelová hnědě natřená vrata na úrovni přízemí objektu.

Nejvýraznější architektonickou a technickou změnou na objektu je výměna vnějšího obvodového pláště budovy, odstranění prosklených stěn a výrazné snížení prosklených ploch objektu osazením nových výplní otvorů. Řešení nového pláště je navrženo tak, aby v maximálně možné míře potlačilo hmotu objektu na přírodním pozadí a vizuálně jej začlenilo do bezprostředního okolí lázeňských lesů. Základní členění pláště zajišťuje barevné řešení obkladu stěn fasádními deskami z ohýbaného lakovaného plechu Dekcassette. Barva pláště je ve třech odstínech zelené barvy v kombinaci s barvou šedou a nové ocelové konstrukce na fasádě jsou barevně provedeny v tmavě zeleném odstínu shodném s nejtmavší barvou obkladových fasádních desek.

Projekt a následná realizace zajistily celkovou opravu a rekonstrukci obvodového pláště objektu úpravny vody v Březové u Karlových Varů. V objektu se nachází nejmodernější technologický provoz úpravny vody. Původní návrh a řešení objektu úpravny je poplatný tepelně technickým znalostem odpovídajícím době návrhu a výstavby. Době vzniku též samozřejmě odpovídají použité materiály stavebního řešení obvodového pláště. Před realizací prezentované stavby vykazovala stávající konstrukce obvodového pláště mnoho technických poruch a defektů. Jednalo se především o masivní kondenzaci vodní páry na vnitřních površích obvodového pláště (především na těch konstrukcích, které jsou největšími vodiči tepla, jako jsou sklobetonové výplně, ocelové nosné prvky objektu apod.). Kondenzující vlhkost následně působila značnou degradaci jednotlivých stavebních materiálů a prvků jak v obvodovém plášti, tak v navazující části interiéru, zejména na vnitřních ocelových konstrukcích.

Dle tepelně technických výpočtů kondenzovalo též značné množství nasycených vodních par uvnitř obvodového pláště, konkrétně v železobetonových prefabrikovaných obvodových panelech. Část takto zkondenzované vlhkosti se tlačila konstrukcí zpět do interiéru a část zůstávala na vnějším líci obvodových panelů, kde dlouhodobě způsobovala vlivem mrznoucích cyklů odpadávání vnějšího keramického mozaikového obkladu pláště. Na některých místech fasády bylo zřejmé, že odpadávání mozaikového obkladu způsobuje zatékání srážkových vod za tento obklad. Tato porucha byla způsobena pravděpodobně nedostatečným oplechováním či poruchami v konstrukci střechy, především v místech navazujících na obvodovou konstrukci objektu.

Rozhodující stavební úpravy zahrnovaly následující práce a dodávky:

Vnější konstrukce a prvky - zateplení obvodového pláště na normové hodnoty a tím zabránění kondenzaci nasycených vodních par uvnitř konstrukce obvodového pláště, vybourání veškerých sklobetonových výplní otvorů v plášti, prosklené plochy budou podstatně zredukovány dozděním pláště. Do nově vytvořených otvorů byla instalována nová plastová okna s izolačními dvojskly. V celé ploše fasády byly vybourány veškeré stávající vnější mozaikové obklady. Povrchy betonových panelů po vybouraných obkladech byly celoplošně vyspraveny a byla provedena důkladná revize kotvení železobetonových prefabrikovaných obvodových panelů k nosné ocelové konstrukci haly. Hlavní práce obsahovaly montáž nového komplexního exteriérového pláště haly v provedení systémového obkladu stěn fasádními deskami z ohýbaného lakovaného plechu Dekcassette LE ukotvených do systémového dvousměrného kovového kotevního systému firmy Dekmetal. Současně s montáží nového pláště byly demontovány vzduchotechnické vyústky a mřížky na fasádě, nepotřebné otvory a prostupy byly zazděny, a na funkční prvky se osadily nové. V úrovni parteru byly vyměněny veškeré funkční otvorové prvky, nefunkční byly zazděny. Na vnitřních konstrukcích byla provedena kompletní oprava vnitřních povrchů a oprava korozí poničených částí nosné železobetonové a ocelové konstrukce.

Dále k technologii úpravy vody:

Samotná úpravna vody Březová prošla významným technologickým rozšířením a modernizací, která byla ukončena v závěru roku 2015. Kromě instalace tepelných čerpadel, záložního zdroje elektrické energie a kompletní modernizace ovládání úpravny došlo k instalaci dalšího technologického stupně úpravy vody - membránové technologie ultrafiltrace.

Ultrafiltrace je fyzikální proces úpravy vody, kdy díky velmi malé velikosti pórů je umožněno spolehlivé zachycení patogenních organismů až do velikosti virů. Dále jsou z vody odstraněny veškeré nerozpuštěné látky vč. látek způsobujících zákal. Na druhé straně však tato velikost pórů umožňuje průchod vápníku a hořčíku, tedy pro lidský organismus nezbytných prvků, tedy nedochází k demineralizaci vody. Technologie představuje progresivní směr vývoje úpravy pitných vod, který je již řadu let využíván ve světě. V České republice se jedná o první úpravnu pitné vody vybavenou touto technologií.

Hlasování bylo ukončeno.

Úpravna vody Březová - rekonstrukce obvodového pláště

Počet hlasů: 192

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz