přeskočit k navigaci »

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K.Vary

SUPSKV
Stavba číslo:P03
Název stavby:Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K.Vary
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary, městská část Rybáře, náměstí 17. listopadu 710/12 (stávající pozemky školy)
Charakter stavby:Projekt architektonické studie se zabývá areálem Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech (SUPŠ
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 - 2025
Investor:Karlovarský kraj, Mgr. Dalibor Blažek
Architekt:Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o. , prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Projektant:Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o., prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Projekt architektonické studie se zabývá areálem Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech (SUPŠ KV), její rekonstrukcí, obnovou historické části a dostavbou nové budovy s možným dalším potenciálem využití areálu. V současnosti je areál SUPŠ KV rozdělen na dvě části, první část postavená v letech 1923 - 1924 a druhá část postavená v průběhu 70. let 20. století. Do těchto budov byla přesunuta veškerá výuka a činnost školy. Dnešní stav a chod školy je obtížným provizoriem, které studie řeší rekonstrukcí historické budovy a její dostavbou. Současné funkční křídlo může sloužit výuce po dobu výstavby nové školy.

Vlastní návrh se skládá ze dvou částí. První část řeší historickou budovu školy a její rekonstrukci. Druhá část řeší návrh nové budovy školy a vzájemné propojení všech provozů komplexu. Historickou budovu vnímá studie jako šperk, který je sevřený mezi minimalisticky pojatá křídla nové školy. Stávající objekt se nachází na ploše sloužící z funkčního hlediska občanskému vybavení, konkrétní vymezená plocha nemá žádné speciální regulační podmínky.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je významnou institucí a dominantou městské části Rybáře v Karlových Varech. Areál se nachází na velkorysém pozemku s prozatím nevyužitým potenciálem. Rybáře jsou důležitou městkou částí města Karlovy Vary a jsou druhou největší místní částí Karlových Varů, co se do počtu obyvatel týče. Mají výbornou dopravní infrastrukturu (napojení na dálnici, vnitřní okruh města, železniční dopravní uzel). Tato síť umožňuje bezproblémové napojení na centrum i ostatní části města a napojení na okolní regionální centra (Cheb, Sokolov, Ostrov, ...) a směr hlavní město Praha. Geograficky jsou považovány za centrum města. Ve čtvrti najdeme mnoho městotvorných prvků, tvořící významnou strukturu města. Jsou mezi nimi například Horní nádraží, Kostel Povýšení sv. kříže a Kostel svatého Urbana nebo například přírodní koupaliště Rolava. Projekt se dle územního plánu nachází na pozemku určeném pro občanskou vybavenost. Návrh je v souladu s platným územním plánem i s nově pořizovaným Územním plánem Karlovy Vary. Městskou částí Rybáře prochází významná dopravní tepna, ulice Sokolovská, která je napojena na rychlostní komunikaci I/6. Podél ulice se nachází historické budovy, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, okresní archiv a bývalý pivovar. Významným prvkem lokality je železniční uzel, na kterém leží Horní nádraží. Nádraží je dostupné od keramické školy cca 15 minut chůzí, což zajišťuje dobré dopravní napojení na vlakové spoje.

Opravená budova historické školy tvoří s nově navrženou budovou kompaktní celek s vnitřním nádvořím. Ve srovnání se stávajícím stavem je využita jen polovina plochy pozemku. Nově uvolněnou část parcely je možno využít pro chybějící občanskou vybavenost (např. školku), popřípadě odprodat a využít jako zdroj částečného financování rekonstrukce a dostavby keramické školy (pozemek je prostorovou rezervou). Areál školy je přístupný přes bránu a vnitřní nádvoří ze směru náměstí 17. listopadu nebo od autobusové zastávky ze Sokolovské ulice. V obou případech se vstupuje do společné centrální haly s vrátnicí. Školu tedy není nutné ze žádného směru obcházet. Ze Sokolovské ulice se rovněž vstupuje do tělocvičny, galerie, výstavních prostorů, kavárny a auly (kde je možné využít i samostatný večerní vstup). Ze Sokolovské ulice je hospodářský vjezd do garáží, skladů a k odpadovému hospodářství. Z ulice 17. listopadu je možné vjet na vnitřní dvůr pro zásobování a odpadové hospodářství.


Historickou budovu keramické školy považuje studie za architektonicky kvalitní a její zachování za důležité pro udržení historické paměti a tradice školy. Dle dosavadních poznatků je možné po provedení statických opatření většinu konstrukcí zachránit. Statické narušení bytového domu je natolik rozsáhlé, že jeho sanování se jeví jako neekonomické. Studie jej navrhuje tedy zbourat spolu s dostavbou z 60. a 70. let. Všechny prostory školy jsou navrženy tak, aby měly klidnou a přemýšlivou atmosféru. Historická budova je ve studii pečlivě opravována, s maximálním zachováním původních uměleckořemeslných prvků pro udržení autenticity. Její půdorys se ve velké míře zachovává, pouze s nutnými dílčími úpravami, např. pro umístění sociálního zázemí a výtahu. Nová kompaktní budova se umisťuje ve tvaru písmene L okolo historické budovy a vytváří tak pro ni pomyslnou náruč. Fasáda nového objektu je řešena ze skleněných a lokálně porcelánových (keramických) tvarovek - desek. Předpokládá se spolupráce nad finální podobou fasády s pedagogy, absolventy, případně studenty školy. Podstata školy se tak promítne do samotné DNA budovy. Návrh pečlivě zohledňuje ekonomii pořízení stavby, nízkou energetickou spotřebu a údržbu v čase a životnosti. Stavba je maximálně kompaktním koncentrovaným objemem s minimální povrchovou plochou. Do budovy je z tohoto důvodu zaintegrována i tělocvična. Tímto opatřením se snižuje velkost ochlazovaných ploch a zvyšuje schopnost akumulace tepla. Pro potřeby školy je využívána střecha, plocha, která by jinak zůstala nevyužitá. Na střeše jsou venkovní hřiště a venkovní zelená zahrada. Zahrada je zavlažována dešťovou vodou a zatravněná plocha přispívá ke snížení tepelné stopy.  

Hypertextový odkaz na studii:
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/upd/AS_SUPS_KV/studie/Architektonicka_studie_SUPS_KV_architektonicke_kancelare_Petr_Hajek_ARCHITEKTI.pdf

Hypertextový odkaz na prezentaci studie:
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/upd/AS_SUPS_KV/prezentace/Prezentace_architektonicke_studie_SUPS_KV_architektonicke_kancelare_Petr_Hajek_ARCHITEKTI.pdf

Hlasování bylo ukončeno.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K.Vary

Počet hlasů: 364

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz