přeskočit k navigaci »

Sportoviště na areálu zdraví v Sokolově

Stavba číslo:S19
Název stavby:Sportoviště na areálu zdraví v Sokolově
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Investor:Město Sokolov
Projektant:Josef Kovář, Ing. Kristýna Greinerová, Ing. arch Lukáš Stříteský
Zhotovitel:Linhart spol. s r.o.

V lokalitě Stará Ovčárna na okraji města Sokolov byl v 90. letech minulého století vybudován rozsáhlý sportovně rekreační areál nazývaný „Areál zdraví". Tento areál byl místní komunikací rozdělen na dvě samostatné části. V první z těchto částí byla umístěna sportovní hřiště, která sloužila k aktivnímu sportovnímu odpočinku, v části druhé byly vybudovány dva menší rybníky a tato část sloužila k relaxaci a procházkám. Vzhledem ke stáří celého areálu byl v nedávných letech postupně revitalizován městský mobiliář a do areálu osazeno dětské hřiště. Sportovní areál byl však zchátralý, nemoderní a svým technickým provedením poplatný tehdejší době. Sportovní hřiště měla povrchy z asfaltu, betonu a písku. Některá hřiště byla zarostlá trávou. Celkově působil areál zpustle a neudržovaně.

Přesto, že je poloha tohoto areálu na okraji města, je areál velmi dobře dostupný po páteřní cyklostezce města Sokolov podél Lobezského potoka a je součástí tzv. sportovní osy města. Tato osa města se nachází podél páteřní cyklostezky, která spojuje nejvýznamnější sportoviště města Sokolov a ta jsou tak velmi dobře dostupná pro všechny obyvatele a návštěvníky města. Sportovní osa začíná sportovním areálem Baník, pokračuje podél zrekonstruovaného městského koupaliště, dále navazuje revitalizovaný Areál zdraví a sportovní osa končí na koupališti Michal. Po páteřní cyklostezce podél Lobezského potoka se pak obyvatelé a návštěvníci města dostanou na okraj Slavkovského lesa nebo se napojí na cyklostezku Ohře.

Vzhledem k poloze, velikosti Areálu zdraví a jeho snadné dostupnosti, bylo rozhodnuto o jeho revitalizaci. Byla připravena projektová dokumentace a revitalizace areálu byla rozdělena do dvou etap.

V první etapě byla projektována a revitalizována 4 hřiště. Jednalo se o největší víceúčelovou plochu s brankami na malou kopanou a streetballovými koši o rozměrech 70 x 35 m, hřiště na basketbal o rozměrech 20 x 40 m, hřiště na tenis a nohejbal o rozměrech 32 x 16 m a hřiště na volejbal o rozměrech 21 x 15 m.

Na stávajících asfaltových/betonových plochách byly vybourány původní zahradní obrubníky a asfaltové/betonové povrchy byly navrtány otvory pro lepší odvod vody do stávajících drenáží původního hřiště. Celé plochy byly poté ohraničeny novými zahradními obrubníky, mezi které byla položena vyrovnávací vrstva drenážního asfaltového koberce tl. 40 mm. Tato vrstva zaručí požadovanou rovinatost ploch. Jako finální, vrchní vrstva, byl proveden vodopropustný, dvouvrstvý umělý povrch z polyuretanu tl. 16 mm a to na všech čtyřech uvedených hřištích.

Na víceúčelové sportovní ploše 70 x 35 m byly pevně zabudovány branky pro malou kopanou a konstrukce basketbalových košů pro streetball, včetně desek a košů s řetízkovými síťkami.

Na ploše pro basketbal 20 x 40 m byly pevně zabudovány konstrukce basketbalových košů pro basketbal, včetně desek a košů s řetízkovými síťkami.

Na ploše pro tenis a nohejbal 32 x 16 m byly pevně zabudovány sloupky na upevnění tenisové sítě.

Na ploše pro volejbal 21 x 15 m byly pevně zabudovány sloupky na upevnění volejbalové sítě.

Ve druhé etapě bylo přistoupeno k revitalizaci dalších 4 hřišť. Jednalo se o hřiště se dvěma kurty na volejbal s polyuretanovým povrchem o rozměrech 26 x 23 m, hřiště na malou kopanou s povrchem z umělé trávy o rozměrech 24 x 14 m, hřiště na nohejbal s polyuretanovým povrchem o rozměrech 22 x 13 m a hřiště na pétanque s pískovým povrchem o rozměrech 16 x 8 m. Ve druhé etapě byla dále v areálu vybudována šachovnice na zahradní šachy, instalovány sloupy pro upevnění slackline, byl zde vybudován altán pro možnost ukrytí před deštěm a osazeny prvky městského mobiliáře jako jsou lehátka, lavičky, piknikové stoly, lehací rošty, odpadkové koše, stojany na kola a 3 dětské skluzavky. Současně proběhly sadové úpravy a byla vysazena zeleň v podobě stromů, keřů a záhonů.

Na stávajících plochách určených pro volejbal a malou kopanou byly nejprve provedeny zemní práce spočívající převážně v odkopávkách stávajícího povrchu a úpravě zemní pláně tak, aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. Na upravené zemní pláni byla provedena vrstva ze štěrkodrti.

V prostoru upravené plochy pro volejbal byl poté vytvořen drenážní systém sestávající z drenážních trubek obsypaných štěrkodrtí a napojených do vsakovací jímky. Na ní byla provedena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva. Následovala vrstva z asfaltového drenážního koberce. Do plochy byla umístěna pouzdra pro osazení sloupků na volejbalovou síť. Jako finální vrchní vrstva byl proveden vodopropustný dvouvrstvý povrch z polyuretanu tl. 16 mm. Nakonec došlo k lajnování sportovních hřišť na volejbal a nohejbal.

Na ploše pro malou kopanou byla dále na konstrukční vrstvy položena elastická vrstva v tl. 30 mm ze směsi gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Jako finální, vrchní vrstva, byla provedena umělá tráva pro kopanou (3. generace) s monofilním vláknem dlouhým 40 mm. Umělý trávník byl vyplněn křemičitým pískem a gumovým granulátem.

Na původní asfaltové ploše pro nohejbal 22 x 13 m byly vybourány stávající zahradní obrubníky a stávající asfaltový povrch byl též navrtán otvory pro lepší odvod vody do stávajících drenáží původního hřiště. Celá plocha byla ohraničena novými zahradními obrubníky, mezi které byla položena vyrovnávací vrstva drenážního asfaltového koberce tl. 40 mm. V ploše byly pevně zabudovány sloupky na upevnění tenisové sítě. Jako finální vrchní vrstva byl proveden vodopropustný dvouvrstvý umělý povrch z polyuretanu tl. 16 mm.

Na původní ploše 16 x 8 m, kde jsou nyní umístěna dvě hřiště pro pétanque s rozměry 4 x 15 m, byly provedeny zemní práce spočívající převážně v odkopávkách stávajícího povrchu a úpravě zemní pláně tak, aby byla zaručena její únosnost. Na upravenou zemní pláň se provedly vrstvy ze štěrkodrti v celkové tloušťce 350 mm, aby byla dodržena rovinatost. Jako finální vrstva byla použita štěrkodrť frakce 0/4 mm, která byla zhutněna.

Touto revitalizací a úpravami areálu vzniklo ojedinělé místo pro trávení volného času nejen obyvatel, ale také návštěvníků města. V areálu bude možnost zapůjčení veškerého vybavení na míčové sporty včetně sítí, figurek pro zahradní šachy, popruhů na slackline a koulí na pétanque. V celém areálu je dostatek místa jak pro provozování různých sportů, tak odpočinkových míst pro relaxaci. V areálu najdou svoji zábavu nejmladší sportovci a děti, ale i lidé důchodového věku při setkání nad partičkou šachů či vrhání pétanque koulí.

Projekt v celkové výši 18,3 mil Kč byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 15,5 mil Kč a podpory ze strany města ve výši 2,8 mil Kč, v rámci prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Hlasování bylo ukončeno.

Sportoviště na areálu zdraví v Sokolově

Počet hlasů: 137

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz