přeskočit k navigaci »

Soubor staveb Mikulášská x Mlýnská, Cheb

Mikulášská, Cheb
Stavba číslo:P03
Název stavby:Soubor staveb Mikulášská x Mlýnská, Cheb
Přihlašovatel:město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:nová zástavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2027-2028
Investor:město Cheb, Ing. Jan Vrba, starosta
Architekt:Ing. Arch. Jan Trávníček , Ing. Arch. Jan Trávníček
Projektant:Ing. Arch. Jan Trávníček , Ing. Arch. Jakub Sládek

Řešené území se nachází v severo - západní části historického centra města Cheb v přímém sousedství Chebského hradu a Křižovnického špitálu s kostelem sv. Bartoloměje.

Jedná se o historicky a urbanisticky extrémně významnou polohu v historickém centru města. Navrhovaná nová zástavba přímo navazuje na uliční - blokovou středověkou zástavbu a je v docházkové vzdálenosti k téměř ke všem významným objektům a částem středu města.

Urbanistické řešení navazuje na stávající uliční síť, která je doplňována objekty dle umístění původní zástavby před poválečnými demolicemi. Dochází k doplnění zástavby při západní straně Mlýnské ulice, kde je navrženo 6 nových rodinných domů se zahradami směrem k Chebskému hradu. Ulice Mikulášská je umístěním navrhovaných domů a trasou vrácena do původní trasy, a to včetně rozšíření ústí do Křižovnické ulice. Stávající trasa je při tom zachována pro pěší. Nové rohové domy v Mikulášské pak navazují na navrhovanou zástavbu při jižní straně Křižovnické ulice. Rovněž tyto domy (kombinace  3 bytových a 2 rodinných) mají zahrady v jižní části směrem do vnitrobloku. Ve vnitrobloku je navrhováno dětské sportovní hřiště pro veřejnost nebo pro účely nedaleké školy. Důležitým prvkem těchto dvorů jsou zděné stěny oddělující jednotlivé parcely a vymezující uliční čáry.

Vlastní architektonická podoba navrhovaných domů je v první řadě definována respektem k okolní zástavbě a k historické výjimečnosti místa. Jedná se o původní periferii historického města s nízkými 2 až 3 podlažními objekty se sedlovými střechami rovnoběžnými s uliční čarou.

Takto jsou navrhovány rovněž nové rodinné a bytové domy. Jedná se půdorysně a hmotově jednoduché objekty. Počty podlaží navazují na okolní zástavbu a jsou vždy zastřešeny sedlovou střechou (s valbami u koncových domů) a pro Cheb tolik typickými vikýři. Velikost otvorů a členění fasád odpovídá historickým objektům. Cílem není vytvořit řady nových domů, která budou v kontrastu se stávající zástavbou, ale naopak doplnění stávajících ulic ověřenou architektonickou formou, která bude vizuálně zapadat do historického obrazu města. Všechny navrhované domy jsou inspirovány historickými prvky, které jsou v Chebu běžné. Tím je myšleno především umístění oken u vnějších špalet ostění, členění pomocí říms, proporce okenních otvorů, sklony střech a vikýře.

Důležitým prvkem jsou použité materiály. Návrh počítá s použitím ručně nahazovaných nebo strukturovaných omítek. Veškerá okna musí být dřevěná (platí i pro dveře), zábradlí ocelové černé, bobrovky na střechách jsou doplněny břidlicí (stejně na vikýřích).

Materiálové a tvarové řešení parteru nové nebo rekonstruované části bude navazovat a odpovídat parteru v centru Chebu. Stávající plochy budou v případě nutnost předlážděny. Ulice Křižovnická kamennou dlažbou 16/16,  ulice Mlýnská kamennou dlažbou 10/10. Chodníky pak v mozaice kamenné dlažby 6/6 s kamennými obrubníky. Ve stejném provedení budou i pochozí plochy v parteru vnitrobloku. Veřejné osvětlení bude částečně umístěno na objektech nebo na sloupcích.

Mlýnská pohledy.pdf (390.66 KB)

Mlýnská pohledy.pdf (565.22 KB)

Mlýnská pohledy.pdf (772.99 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Soubor staveb Mikulášská x Mlýnská, Cheb

Počet hlasů: 301

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz