přeskočit k navigaci »

Silnice R6 Lubenec - Bošov

Stavba číslo:S31
Název stavby:Silnice R6 Lubenec - Bošov
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Bošov
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2010 - 04/2016
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Architekt:SUDOP PRAHA a.s. - Jan Ostrý
Projektant:SUDOP PRAHA a.s. - Jan Ostrý
Zhotovitel:Sdružení Lubenec Bošov - EUROVIA CS, a.s., GEOSAN STAVEBNÍ a.s., AZ SANACE a.s.

Hlavním cílem dokončené stavby je zkapacitnění a úprava původní dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov. Ta byla do zprovoznění rychlostní silnice vedena po dvoupruhové komunikaci v šířkách asi 8-10 metrů. Výstavba byla započata v červenci 2010, poté byla realizace stavby z důvodů nedostatečného finančního krytí v srpnu 2010 pozastavena. K obnovení realizace došlo v září 2013. Stavba hlavní trasy byla předána do předčasného užívání v listopadu 2015 a celá stavba byla dokončena v dubnu 2016.

Hlavní trasu stavby tvoří 4120 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6 v kategorii R 25,5/100 (čtyřpruhová, směrově rozdělená rychlostní komunikace se středním dělicím pásem šířky tři metry a návrhovou rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Současně s hlavní trasou přeložky bylo vybudováno i několik přeložek komunikací II . a III . třídy, místních komunikací a polních cest.

Začátek hlavní trasy je situován přibližně 1000 metrů západně od obce Libkovice s provizorním napojením na stávající silnici I/6. Ve výhledu tam bude napojena na připravovanou stavbu R6 Lubenec - obchvat. Dále pokračuje ve stopě stávající silnice I/6, jižně míjí obec Libkovice a stoupá údolím směrem k obci Bošov, kterou míjí rovněž jižně.

V oblasti obce Bošov trasu mimoúrovňově kříží přeložka silnice II /194 Nová Teplice-Bošov- Vrbice. V tomto prostoru je vybudovaná mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Bošov. Přibližně 250 metrů západně od obce Bošov hlavní trasa končí a napojuje se provizorním sjezdem na stávající silnici I/6. Nová komunikace prochází ve své trase přes dva mostní objekty - v km 80,700 most přes místní komunikaci Libkovice a v km 81,250 most přes polní cestu a vodoteč. Pod třetím mostem trasa podchází, a to v km 82,970 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se silnicí II /194.

Poloměry směrových oblouků jsou realizovány v hodnotách R= 6000, R=1750 metrů. Minimální podélný sklon je 0,70%, maximální sklon je 5,87%. Tento sklon však neodpovídá platné normě. V rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) byl proto udělen souhlas s odchylným technickým řešením. Minimální výškový oblouk je postaven o poloměru R=13 500 metrů, maximální o poloměru R=30 000 metrů. Výškové řešení je poměrně výrazně ovlivněno několika faktory: konfigurací terénu, který je zejména v druhé polovině úseku značně svažitý, nutností výškového napojení na stávající silnici I/6 v oblasti začátku a konce úseku, potřebami provádění stavby za provozu a požadavkem na využití stávajícího tělesa silnice I/6.

Součástí stavby byla úprava bývalé silnice I/6, nacházející se severně od R6, na doprovodnou komunikaci (budoucí II /606), dále pak několik přeložek silového vedení, sdělovacích kabelů, vodotečí a vodovodu. Rovněž bylo přeloženo několik polních cest.

Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost. Proto byla její přestavba na rychlostní silnici R6 zařazena do plánu výstavby rychlostních komunikací. Výstavba silnice R6 je klasifikována jako stavba ve veřejném zájmu.

Hlasování bylo ukončeno.

Silnice R6 Lubenec - Bošov

Počet hlasů: 50

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz