přeskočit k navigaci »

Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov

Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov
Stavba číslo:S28
Název stavby:Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov
Přihlašovatel:Abydos Idea s.r.o.
Místo stavby:Hazlov 247
Charakter stavby:Průmyslový areál - výrobní haly
Období realizace
(Zpracování projektu):
červen 2021 - listopad 2022
Investor:Abydos Idea s.r.o., Olga Kupec
Architekt:Ing. Jiří Treybal TMS PROJEKT STRAKONICE, Ing. Jiří Treybal
Projektant:Ing. Jiří Treybal TMS PROJEKT STRAKONICE, Ing. Jiří Treybal
Zhotovitel:Společnost Metrostav DIZ – ALGON – ABYDOS IDEA, Ing. Karel Volf, Ing. Petr Zábský
Stavbyvedoucí:Metrostav DIZ s.r.o., Ing. Lukáš Březina a Radek Kučera za MTS, Petr Urban za Algon

AREÁL ABYDOS IDEA S.R.O.  HAZLOV 247
- VÝROBNÍ HALY „P" A „O" A SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY


Investor:   ABYDOS IDEA s.r.o., HAZLOV 247, 351 32 HAZLOV

Souřadnice: 50°09'46.1"N 12°17'02.5"E

Proměna průmyslového areálu z roku 1902, původně tkalcovna Weigandt, a nyní výrobní podnik na opracování litinových odlitků, představuje příklad úspěšné transformace průmyslového prostoru. Svědkem dlouholeté historie areálu jsou také tři bunkry (Einmannbunker) objevené během stavby. Nové výrobní haly P a O, sloužící k lakování odlitků, vycházejí z urbanistického a architektonického konceptu, který maximalizuje efektivitu prostoru, ale dbá také na estetiku prostředí. Tato stavba není jen o rozvoji průmyslu, ale také o udržitelnosti, například díky využiti stavebních materiálů z původního areálu, využívá obnovitelné zdroje energie a respektuje životní prostředí, mimo jiné vysazením kolem 200 stromů a několik desítek m² keřů.

Původní stav průmyslového areálu

Pozemky investora jsou výrazně svažité od železniční trati Cheb-Aš na severu k silnici II/213 Hazlov-Vojtanov na jižní hranici areálu. Na vstupu areálu dominuje rekonstruovaná 5-ti podlažní administrativní budova, na kterou navazuje srostlice přízemních průmyslových hal různého stáří. V severní části areálu byly v minulosti postaveny nevytápěné plechové sklady a na jejich místě v rámci revitalizace byly postaveny výrobní haly.

Koncepce provedeného provozního řešení

Řešení revitalizace areálu vycházelo především z provozně-dispozičních požadavků investora, které navazovaly na výrobu v již existujících rekonstruovaných halách. Tento koncept dále respektoval omezené plošné možnosti areálu a specifické podmínky dopravního napojení na sousední silnici. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu firmy.

Koncepce urbanistického řešení

 • Přehodnocení existujících objektů s důrazem na hospodárné využití ploch.
 • Odstranění dvou starých nevyhovujících skladů a jejich nahrazení novými výrobními halami P a O.
 • Snížení úrovně terénu v severní části areálu pod železniční tratí o 6,5 metru a výstavba opěrné zdi.
 • Vytvoření komplexního logistického systému pro zásobování areálu s více než 100 kamiony týdně.

Koncepce architektonického řešení

Architektonické řešení hal vychází z požadavků na technologické zařízení lakovny a souvisejících manipulačních a skladových prostorů. Navržena byla dvoulodní hala přerušená zastřešeným průjezdem, který navazuje na stávající dopravní linie původního areálu. Ocelový skelet je oplášťován montovanou fasádou ze sendvičových panelů. Denní světlo je zajištěno schedovými světlíky, které redukují přehřívání od jihu a poskytují dostatek světla ze severu. Vestavba hygienického zázemí umožňuje maximální využití plochy pro provozní účely.

Šedá barva fasád i střech navazuje na stávající objekty a koresponduje s charakterem provozu.

Enviromentální aspekty řešení

Výstavba nových hal bez potřeby zasahovat do zemědělské půdy a nadměrně zvětšovat zastavěnou plochu odstraněním starých, nepotřebných skladových hal.Využití vytěžené zeminy pro úpravy terénu a recyklace betonových konstrukcí pro podkladní vrstvy komunikací.

Demontovaná betonová dlažba byla využita zpět pro zádlažbu areálových komunikací.Stávající funkční vybavení areálu využito na nových místech, jako je katalyticko-oxidační jednotka nebo trafostanice.

Instalace zařízení v halách minimalizující emise z výrobních procesů, splněny všechny environmentální požadavky.

Využití srážkové vody pro zalévání zeleně pomocí podzemní nádrže.

Zařízení pro odlučování ropných úkapů na parkovacích plochách.

Úspory nákladů výstavby dosažené navrženým řešením

 • Maximální využití plochy areálu pro zástavbu výrobních prostorů
 • Výběr ekonomického konstrukčního systému hal

Koncepce energetického řešení provozu

Areál je vybaven technologiemi, které šetří energii:

 • Vytápění a ohřev vody zajišťují plynové kondenzační kotle, které jsou společně se vzduchotechnikou zakomponovány do systému zpětného získávání tepla z technologických linek.
 • Systém zpětného získávání tepla plní následující úkoly:
 • Využití odpadního tepla z technologických procesů pro ohřev/předehřev teplé vody.
 • Odpadní teplo slouží jako podpora vytápění s dodávkou tepelné energie do systému vytápění i vzduchotechnických systémů.
 • V situacích, kdy jsou splněné požadavky systémů pro vytápění a ohřev teplé vody, dodává tepelné čerpadlo energii zpět do technologické        linky, prostoru předehřevu výrobků.
 • Systém odběru tepla a jeho zapojení do primární/chladné akumulační nádoby je řešený tak, aby bylo současně prováděné chlazení výrobků, které opouštějí výrobní linku. Okolní pracovní prostření je chráněné před tepelnými zisky a tím i před zhoršením pracovních podmínek.
 • Úspora tepelné energie z tohoto systému ZZT představuje přibližně 50% původně plánovaných energetických nároků na provoz.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov

Počet hlasů: 141

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz