přeskočit k navigaci »

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Revitalizace objektu Císařských lázní
Stavba číslo:S12
Název stavby:Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Stavba občanského vybavení - budova pro společenské a kulturní účely
Období realizace
(Zpracování projektu):
12/2019 - 12/2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:INTAR a.s., Ing. arch. Pavel Šlejhar
Projektant:INTAR a.s., Ing. Martin Strnad
Zhotovitel:„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. a společník Metrostav a.s.), Luděk Kostka, Ivan Havel a Ing. Martin Sirotek
Stavbyvedoucí:GEOSAN GROUP a.s., Ing. Josef Noha

V roce 2008 byla vyhlášena soutěž na projekt obnovy budovy Císařských lázní, kterou vyhrála společnost INTAR a.s. V průběhu let docházelo ke změnám projektové dokumentace a finální podoby včetně dokumentace pro provedení stavby byla zpracována v roce 2018.

Stavba Revitalizace objektu Císařských lázní byla zahájena dne 20.12.2019.

Stavba „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" byla rozdělena do tří etap.

První etapa se zabývala statickým zajištěním objektu. V rámci této etapy proběhlo speciální zakládání ocelové konstrukce do stěn a podchycování stropu. Dále probíhaly práce na stavební připravenosti pro montáže technologií - odkopování zdí, hydroizolací, tj. provětrávané podlahy, chemická injektáž - krystalická. Probíhaly stavebně historické průzkumy a byl zjišťován stav původních konstrukcí.

Druhá etapa spočívala v montáži technického zařízení budovy, tj. vzduchotechniky, klimatizace, vytápění, technologické infrastruktury (výtahy), rozvodů silnoproudu, rozvodů slaboproudu, rozvodů vody, rozvodů kanalizace atd.
Třetí etapa zahrnovala finální dokončující stavební a restaurátorské práce. Po dokončení díla byl objekt Císařských lázní provozován ve zkušebním provozu.

V prostorách 1.PP se nacházela vysoká vlhkost. Před zahájením revitalizace byly provedeny základní sanační práce. Po statickém zajištění bylo provedeno odizolování objektu pomocí metody chemické injektáže. Následně byly provedeny provětrávané podlahy v koupelnách 1.PP. Stávající anglické dvorky s nevyhovující statikou byly vybourány. Následně byla provedena nová hydroizolace stěn. Nově byly vybetonovány anglické dvorky, do kterých bylo vyvedeno odvětrání nově vzniklých provětrávaných podlah.

V prostorách atria byly nově vybudovány technologické kanály, v kterých jsou umístěny části technologických rozvodů. V rámci kanálů byly částečně využity původní kanály a dopravní trasy historického objektu.

Původní objekt servisního traktu byl zcela odstraněn. Objekt servisního traktu byl nově vystavěn pro potřeby technologií a obslužných provozů.Po provedení hrubých stavebních úprav byly zahájeny práce na technickém a technologickém zařízení objektu.

Další fází prováděných prací byly povrchové úpravy, opravy a doplnění omítek, kompletační práce, malby a nátěry.

Součástí plnění bylo dále provádění restaurátorských prací. Součástí restaurátorských prací byly podrobné průzkumy. Po zpracování průzkumů bylo možné zpracovat restaurátorské záměry na obnovu prvků, které byly poté předkládány k posouzení Orgánu památkové péče a Národnímu památkovému ústavu. Jednalo se například o venkovní fasádu, kdy byl objeven původní vzhled venkovní fasády. Dále se jednalo o prostory Zanderova sálu, kde byly restaurátorskými postupy obnoveny fládry na štuku a dřevě. Dále byl iluzivními tapetami navrácen vzhled sálu do období konce 19. století.

Mimo Zanderův sál byla provedena celková obnova vzhledů fládrů zdí a truhlářských prvků v celém objektu Císařských lázní.Z důvodu zajištění požární bezpečnosti byly nově vsazeny do objektu prosklené dělící příčky. Bylo stanoveno nové rozdělení na požární úseky a z toho důvodu byly provedeny repliky historických vyplní otvorů s požární odolností.

V průběhu realizace revitalizace objektu Císařských lázní se na přelomu let 2021 a 2022 Karlovarský kraj rozhodl pro výstavbu multifunkčního koncertního sálu do prostor atria. Muselo dojít k celkové změně zastřešení a úpravám výplní otvorů směřujících z koupelen do atria podle požadavku požárně bezpečnostního řešení. Orgán památkové péče požadoval zachování historické konstrukce zastřešení. Nově je oproti původnímu řešení střecha atria zateplená. Původně měla být střecha skleněná. Dále byly prostory atria vybaveny potřebným technickým zařízením.

Po dokončení stavebních prací byl v polovině června 2023 zahájen zkušební provoz. K vydání kolaudačního souhlasu došlo ke dni 14.12.2023.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Počet hlasů: 1114

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz