přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce mostu č. 21012-8 přes potok na Rolavě

Stavba číslo:S34
Název stavby:Rekonstrukce mostu č. 21012-8 přes potok na Rolavě
Přihlašovatel:Vladimír Krystyn
Místo stavby:Přebuz
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2015 - 10/2015
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Projektant:PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka
Zhotovitel:Vladimír Krystyn

Stavba řešila rekonstrukci stávajícího mostu. Hlavním důvodem rekonstrukce byl jeho havarijní stav. Most slouží k přemostění překážky, jíž je pravostranný bezejmenný přítok Rolavy. Přítok k mostu je tvořen pravostranným silničním příkopem a přítokem z oblasti vřesoviště. Převáděnou komunikací je silnice III/210 12. Povrch komunikace je živičný, šířka zpevněné části vozovky v oblasti mostu je cca 3,90 m.

Most ev.č. 210 12-8 se nachází v extravilánu na silnici III/210 12 severně za obcí Přebuz cca 250 m za křižovatkou se silnicí III/2189. Vpravo podél komunikace se nachází chráněné území Přebuzské vřesoviště.

Před samotným započetím prací došlo k zatrubnění potoka, včetně pomocných štětových stěn. Následně došlo k postupnému odstranění celé stávající konstrukce mostu.

Založení nové stavby je plošné cca 0,85 m pod úrovní dna stávajícího koryta. Základové pasy jsou ze železového betonu C30/37-XA2. Zakládání probíhalo ve svahované jámě. Spodní stavbu tvoří stěny polorámu tl. 400 mm a zavěšená křídla. Spodní stavba je z betonu C30/37-XF3 (betonáž celé konstrukce probíhala v jednom taktu). Křídla jsou mírně šikmá. Nosná konstrukce mostu je tvořena kolmým železobetonovým polorámem. Délka přemostění je 3,00 m. Šířka nosné konstrukce je 6,50 m. Desková rámová příčel má po délce konstantní tloušťku 250 mm. Příčel je ze železového betonu C30/37-XF3. Vozovka má živičný kryt. Tloušťka vozovky na mostě je 85 mm, tloušťka konstrukce vozovky mimo most je 450 mm. Římsy šířky 800 mm jsou z betonu. Most je vybaven dřevoocelovým svodidlem.

Stavba má také výrazný ekologický vliv. Původní stavba byla založena na silně zvodnělém podloží, pod hladinou okolních vodotečí. Výstavba tak probíhala za nepřetržitého čerpání spodních vod. Původní stavba způsobovala vznik vodních lagun pod mostem, v nich se zdržovaly ryby a při vysychání docházelo k jejich úhynu. Rekonstrukce mostu tento stav napravila, vodní laguna je dostatečně hluboká, nevysychá a nedochází k úhynu ryb.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce mostu č. 21012-8 přes potok na Rolavě

Počet hlasů: 306

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz