přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov

Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov
Stavba číslo:S16
Název stavby:Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov
Přihlašovatel:Obec Hazlov
Místo stavby:Hazlov 310
Charakter stavby:rekonstrukce památkově chráněného objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
8/2018-9/2021
Investor:Obec Hazlov, Lenka Dvořáková
Architekt:Atelier Stoeckl s.r.o., Ing. Arch. Jaroslav Aust, Luděk Vystyd
Projektant:Atelier Stoeckl s.r.o., Ing. David Kojan
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Ing. Jan Kodl

Investiční záměr se shoduje se skutečným využitím stavby.
Jedná se o vytvoření prostor pro obecní úřad, knihovnu a konferenční a výstavní prostory zakomponované do severovýchodní části areálu zámku s vývojem od pozdní gotiky či renesance
po moderní dobu.

Zrekonstruovaná budova čp. 310 - původně pivovar, později hospoda - je součástí areálu zámku a tvoří část zámeckého vstupního severovýchodního křídla. Část vybíhá k severovýchodu v podobě samostatného půdorysně šikmého křídla. Východní strana je obrácena směrem do prostoru před zámkem (na náměstí), západní strana směrem do dvora zámku, směrem ke kostelu, od něhož je oddělena úzkou zazděnou soutkou.

Celá rekonstruovaná budova má složitý půdorys, který se skládá z několika částí - navzájem
se prostupujících křídel. Celkově půdorys připomíná písmeno „L", tvořené na jihu severní částí východního křídla a kolmo napojenou západní částí severního křídla, k němuž se na severovýchodní straně připojuje ještě další dvojice navzájem srostlých částí budovy - východní a půdorysně šikmé severní, resp. severovýchodní. Budova je dvoupatrová, víceméně s vyrovnanou úrovní podlaží
(s výjimkou západní části s nízkým polopatrem v úrovni zvýšeného přízemí), podsklepena je západní část severního křídla (suterén mírně vystupuje nad úroveň terénu) a schodišťová věž.

Přízemí budovy severní části východního křídla je rozděleno na dva prostory nyní určené k výstavám. Jižní měla původně nedělený čtvercový půdorys, druhotně byla rozdělena na předsíň
s průrazem schodiště do patra a menší klenutou prostoru s místnůstkou pod schody. Druhá, průchozí severní místnost je menší. Při východní straně budovy probíhá úzká chodba pod pavlačí.
V nároží na styku východního a západní části severního křídla je na úrovni přízemí situován sklep věže.

Západní část severního křídla uzavírá zámecký areál od severu. Jako jediné z celé budovy má odlišnou úroveň patrování. Na úrovni polozahloubeného suterénu je chodbovitý klenutý vstupní prostor, na který pak navazuje velký, valeně zaklenutý sklep. Nad sklepem je nově vybudován otevřený dvoupodlažní prostor sloužící pro setkávání, společenské akce ale především jako prostory knihovny. V západním rohu je stěnou oddělený, taktéž z venku přístupný, prostor sociálního zázemí.

Severovýchodní budova je přístupná především z východu z návsi s moderním proskleným zádveřím a slouží jako hlavní vstup do budovy radnice. Dále se v přízemí nachází podatelna, archiv, jednací sál a sociální a technické zázemí. Na západní straně je možné radnici propojit se sousedním křídlem tedy nyní knihovnou a výstavními prostory, je zde vedlejší vstup pro zaměstnance a také navazující schodiště do patra.

Dispozice patra radnice nyní odráží půdorys přízemí. Na schodišťovou halu navazuje chodba, z ní se vstupuje do jednotlivých kanceláří a sociálního zařízení. V jižní části se nachází rozměrná kancelář lichoběžníkového tvaru pro vedení obce.

Nad chodbou v přízemí východního křídla je směrem do náměstí vytvořena pavlač.

Západní a východní část severního křídla tvoří na úrovni patra jak již bylo dříve napsáno jediný celek, příčně křížící celou budovu. Obsahuje rozměrný sál na lichoběžníkovém půdorysu, na který navazuje západním jižním i východním směrem prostor knihovny. V rohu vně mezi západní částí severního a severní částí východního křídla prostupuje schodišťová věž se schodištěm do podkroví budovy.

Celá budova je zastřešena soustavou čtyř střech. Podkroví je přístupné po schodišťové věži.
Nad východním křídlem je půda se dvěma na sebe navazujícími barokními krovy, prostupující kolmo i přes střed budovy (západní + východní křídlo). Nad zbytkem západní části severního křídla je nízká pultová střecha, nad východní částí severního křídla pak půda s mladším vaznicovým krovem.
Nad severní částí severního křídla (nad obytnou mansardou) je půda rovněž s vaznicovým krovem.

V rámci rekonstrukce objektu byly zachovány hodnotné historické prvky jako jsou historické obvodové i vnitřní dělící zdi, včetně povrchových úprav, klenby, kamenické prvky (ostění oken a portálků), kamenné dlažby, krov a další prvky. Hodnotné je i základní rozvržení fasád. V rámci budovy hospody (severovýchodní část severního křídla) je hodnotná vnější podoba stavby.

Video radnice.m4v (288.13 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov

Počet hlasů: 112

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz