přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory ve Staré Roli

Stavba číslo:P1
Název stavby:Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory ve Staré Roli
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2016 - 02/2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Tomáš Beneš
Projektant:Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Tomáš Beneš

Urbanistické řešení

Jedná se o variantu, kdy je k severní vstupní části stávajícího objektu přistavěna hmota o výšce římsy stávajícího objektu. Jednotlivá patra na sebe jak provozně, tak výškově navazují. Nově navržený objekt má tvar ze dvou stran zaobleného obdélníku a ze dvou stran uzavírá figuru nově vzniklého komplexu.

Objekt je umístěn na pozemek tak, aby nepopíral dominantní roli stávajícího objektu. Při pohledu z příchodu na pozemek je krytý stávající uliční zástavbou. Při vstupu do areálu urbanizuje jeho levou část, zatímco pravá zůstává nezastavěná pro potřeby klidového parku.

Při takto koncipované dostavbě se nabízí možnost přední pravou část pozemku vymezit pro případnou další zástavbu, která by vhodně doplnila stávající uliční frontu.

Doprava v klidu je na pozemku řešena následovně. Parkování pro návštěvníky, případně pro pacienty s těžším postižením je v omezené míře umožněno vlevo za stávající uliční zástavbou, parkování pro ostatní návštěvníky, pacienty a personál je řešeno v zadní pravé části areálu. Přístupová komunikace do zadní části areálu slouží zároveň jako komunikace pro zásobování kuchyně.

Pro případ příjezdu rychlé záchranné služby je prostor před stávajícím objektem zokruhován. Zokruhování předprostoru na osu stávajícího objektu zároveň vytváří osu nově vzniklého reprezentativního prostoru před letní terasou a stávajícím vstupem do objektu. V další fázi projektové dokumentace by bylo vhodné do předprostoru umístit ikonické umělecké dílo, které by charakterizovalo nový život v domově pro seniory.

Přístavba svou zaoblenou formou citlivě reaguje na okolí, kde nedochází ke konfrontaci se stávající zástavbou (sklopené výšky fasád odpovídají odstupovým vzdálenostem viz přehledná situace). Díky zaoblené formě lze objekt pro potřeby pohybu snadno obcházet.

V parkové části areálu se předpokládá vytvoření klidových ostrůvků pro uživatele domu pro seniory, včetně jejich případných návštěv. Některé mohou mít charakter sportovně rekreační (herní prvky pro seniory), jiné edukativní, či pocitové (je možno zde založit zahrádku bylin, případně kotce pro domácí zvířata). Bylo by vhodné projednat v následující fázi s povodím možnosti přístupu k vodě v jeho jihovýchodní části.

Architektonické, dispoziční řešení:

V rámci studie bylo řešeno především zvýšení stávající kapacity o 40 nových lůžek a v návaznosti na zvýšení kapacity dále optimalizovat provoz ve stávajícím objektu.

Nová přístavba navazuje jak výškově, tak provozně na stávající objekt. Jedná se o dispoziční dvoutrakt, kde je vnitřní trakt rozšířen obloukem do prostorného atria, které je z jižní strany prosluněno prosklenou fasádou, a které je postupně v jednotlivých podlažích „ukusováno" tak, aby docházelo k basilikálnímu osvětlení vnitřního společného prostoru - jedná se o dominantní prostor ‐ „srdce stavby a života v ní". Atrium je úmyslně naddimenzováno, předpokládá se v budoucnu jako hlavní shromažďovací prostor nejen pro novou přístavbu, ale i pro stávající objekt, který takovýmto prostorem zejména v zimních měsících nedisponuje. Prosklená stěna atria rovněž umožňuje zrcadlení

stávajícího objektu, čímž podporuje jeho dominantní architektonickou roli.

Nová přístavba je napojena na stávající objekt v každém podlaží bezbariérově, prostřednictvím nově zbudovaného spojovacího krčku, který je umístěn za prostorem stávající výtahové šachty. Díky tomuto napojení je umožněno využití stávajícího výtahu pro potřeby obou objektů. Ve vstupním podlaží nového objektu je umístěn provoz lékaře včetně potřebného zázemí, provoz prádelny včetně zázemí, provoz dietologické sestry včetně zázemí, toalety pro návštěvníky, pokoje seniorského domu a společenská místnost.

Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje pro seniory a zázemí pro ošetřující personál, které přímo navazuje na zázemí v původním objektu. V třetím nadzemním podlaží jsou umístěny již pouze pokoje pro seniory. Přepokládá se, stejně jako je tomu ve stávajícím objektu, že ve druhém nadzemním podlaží budou umístěni spíše senioři potřebující intenzivnější péči, než ti v podlaží třetím.

Z místního šetření vyplynuly dílčí problémy stávajícího provozu objektu ‐ především absence vrátnice, nedostatečné prostory pro skladování potravin pro provoz kuchyně, neodpovídající zázemí kuchyně (šatny, prostor pro skříně, umyvárna) a nevhodně řešená prádelna, která je umístěna do dvou výškových úrovní. Studie počítá s dostavěním jednopodlažního zadního křídla v jihovýchodní části, kde dojde k vytvoření nového vnitřního dvoru (vstup do podsklepené části objektu). Díky nové dostavbě bude umožněno provozu kuchyně reagovat na nárůst pracovní síly a na nevyhovující zázemí pro ni. To by se nově mělo přemístit částečně do stávajícího prostoru prádelny s návazností na nově zbudované sklady kuchyně. Provoz prádelny je kompletně přesunut do nového objektu. Ve zbylých uvolněných prostorách je plánován sklad ložního prádla apod., který je v současnosti řešen v jídelní části. Při zvětšení objemu vydávaných jídel se předpokládá rozšíření prostoru jídelny. Vrátnice je nově navržena v prostorech současné kanceláře dietologické sestry, která je se svým provozem přesunuta do nového objektu.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory ve Staré Roli

Počet hlasů: 487

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz