přeskočit k navigaci »

Projekt obnovy a opravy kostela Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice
Stavba číslo:P07
Název stavby:Projekt obnovy a opravy kostela Nejsvětější Trojice
Přihlašovatel:Projekt stav, spol. s r. o.
Místo stavby:Verušičky
Charakter stavby:generální oprava a obnova objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016 - 2021
Investor:Obec Verušičky, Petr Kvasnička - starosta obce
Architekt:Projekt stav, spol. s r. o., Ing. Martin Volný, Andrea Lázničková
Projektant:Projekt stav, spol. s r. o., Ing. Martin Volný, Andrea Lázničková

Záměrem byla celková oprava a revitalizace objektu kostela a jeho navrácení do života obce.

K vystavění objektu došlo na přelomu 30. a 40. let 18. století, dne 19. října 1740 poté došlo k jejímu vysvěcení. Od roku 1883 byli vlastníky manželé Josef a Vilhelmína Hetzelovy z Hellendorfu. Tito nechali na počátku 80. let 19. století zbudovat v kostele rodinnou kryptu. Od roku 1908 do roku 1918 byl majitelem Josef Waldert. Majetek předal synu Josefovi, který vlastnil Verušičky až do roku 1942. Tchýně majitele panství Louisa Däumlingová žijící v průběhu 20. let 20. století na zámku ve Verušičkách nechala objekt kostela renovovat.

Až do konce druhé světové války byl objekt konstantě využíván k liturgickým účelům. Od roku 1945 bylo bývalé panství Verušičky předáno pod Národní správu. Od tohoto data je také datováno postupné ničení objektu kostela, který byl v prvních letech po ukončení války zbaven svého vnitřního vybavení, došlo rovněž k vyrabování hrobky a k počátkům ničení stavby samotné. Po roce 1948 docházelo k nevyhovujícímu využívání budovy, uvnitř byl podle ústně dochovaných informací například ustájen dobytek. V roce 2000 byl objekt zapsán na seznam kulturních památek evidovaných MK ČR pod číslem 50367/4-5193.

S ohledem na stav objektu v roce 2011 se uvažovalo nejen s kompletní opravou a revitalizací, ale i zachování historických hodnot stavby a jeho působení v krajině a obci. Od těchto základních požadavků se odvíjelo architektonické a konstrukční řešení stavby.

Stav před opravou byl výrazně havarijní a objektu hrozila přímá destrukce. Krov a zastřešení chyběly. Koruny zdiva a říms byly destruované. Vnější omítky byly opadané z více než 90% včetně profilace. Sakristie byly dochovány pouze jako torzální zbytky zdiva. Klenba v presbytáři byla poničená. Kruchta se schodištěm zcela chyběla. Krypta byla vykradena, rakve rozbity a ostatky uloženého Josefa Hetzela a Karla Hetzela, byly roztroušeny po podlaze. Vnitřní omítky zcela ztratily profilace a výmalbu. Zdivo bylo podmáčené s řadou statických poruch. Vnitřní vybavení se nedochovalo a z výplní otvorů byly zachovány pouze rámy oken. V interiéru kostela byl zřícený krov a suť.

Po zhodnocení všech uvedených kritérií bylo vypracováno finální řešení návrhu stavby, podle kterého je stavba realizována.

V roce 2011 došlo k dohodě mezi obcí Verušičky (starosta Petr Kvasnička) a společností Projekt stav, s.r.o. (jednatel Ing. Martin Volný), že se obec, ve spolupráci se zmíněnou společností, pokusí objekt kostela zachránit a revitalizovat. V té době, nebyl z hlediska památkové péče zájem kostel obnovit, ale pouze jej ponechat svému osudu, jako "řízenou zříceninu".

V roce 2011 bylo provedeno zaměření objektu a byla vypracována studie obnovy a opravy. V roce 2012 byl zpracován Restaurátorský průzkum a záměr a Pasportizace umělecko-řemeslných prvků (Terrigena Art, s.r.o.). Následně byly zahájeny práce na projektové dokumentaci obnovy a opravy kostela, které byly ukončeny 29. 11. 2013 vydáním Stavebního povolení.

Práce byly zahájeny v roce 2014 zahájením vyklízení objektu a bylo požádáno o zařazení objektu do PZAD. Kostel byl zařazen do programu v roce 2015, kdy byly zahájeny hlavní opravy objektu.

V roce 2015 byly zahájeny práce na statickém zajištění a zastřešení objektu kostela.

V roce 2016 pokračovaly práce na statickém zajištění a zastřešení objektu kostela včetně obnovy sanktusníku.

V roce 2017 byl proveden strop hlavní lodi, sanace a oprava klenby presbytáře, osazení výplní otvorů a dozdění a zastřešení sakristií.

V roce 2018 byla provedena kompletní oprava krypty a podlahových konstrukcí. V rámci dokončení prací bylo 1. 12. 2018 provedeno vysvěcení prostor krypty a církevní uložení ostatků Josefa Hetzela a Karla Hetzela. Tato akce jen doplňuje vztah obce nejen k předmětné památce, ale i k předkům.

V roce 2019 byly provedeny opravy omítek a štukové výzdoby v interiéru.

V roce 2020 byla zahájena oprava fasády, která bude dokončena v roce 2021.

Objekt kostela se daří opravovat jen díky zájmu a nadšení zástupců a obyvatel obce Verušičky a hlavně též díky skutečnosti, že akce je zařazena do programu MK ČR - PZAD.

Záměrem investora je využít objekt kostela Nejsvětější Trojice pro různorodé společenské a kulturní akce. Bude zde instalována výstava historie obce, včetně kostela Nejsvětější Trojice, zámku Verušičky a dalších památek obce a blízkého okolí.

Expozice bude soustředěna do hlavní lodi kostela. Půjde o trvalou obrazovou a textovou expozici s využitím dochovaného obrazového a textového materiálu z historie obce, objektu kostela Nejsvětější Trojice a zámku.

Společenské a kulturní akce budou probíhat v lodi kostela. Předpokládá se pořádání výstav, koncertů, recitálů, přednášek a poetických pásem.

Během realizace prací, je obecně důležitá bezproblémová a konstruktivní komunikace investora, orgánu SPP, NPÚ Loket, dodavatele, projektanta a TDS. Na této stavbě je jasně patrno, že pokud všichni zúčastnění mají společný zájem, lze efektivně realizovat opravy památkově chráněného objektu bez zbytečných konfliktů, emocí a vášní. Na této stavbě panuje výrazná harmonie, která by mohla být vzorovým příkladem toho, jak lze památkově chráněné objekty úspěšně opravovat a přitom dodržovat zásady památkové péče.

K celé akci je zpracováno řada restaurátorských průzkumů a záměrů a následná Závazná stanoviska. Je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Během realizace prací úzce spolupracují restaurátoři, dodavatelská firma a projektant tak, aby nedocházelo k ničení a znehodnocování konstrukcí i nálezových situací. Veškeré postupy jsou předem konzultovány a jejich provádějí je průběžně kontrolováno. Například, pro maltové a omítkové směsi byl zpracován materiálový rozbor původních malt a omítek, podle kterých se připravují materiály nově používané.

Důležitým se ukázal i výběr správného dodavatele. Obec realizuje výběrová řízení s důrazem na správně připravené kvalifikační podmínky tak, aby došlo k výběru opravdu schopných a odborně vyspělých dodavatelů. Kvalita prací je totiž zásadní a jen kvalitní a zkušená firma je schopna předvést dostatečně kvalitní výsledek.

Během prací je maximální snahou zachování autenticity objektu, zachování dochovaných prvků a jejich doplnění za použití původních řemeslných postupů. Veškeré nové prvky (sklo do oken, výplně otvorů, kování, dlažba, dozdívky, atd.) jsou předem vzorkovány a odsouhlaseny orgány SPP, aby nedocházelo následně ke střetům a nutnosti práce opakovat.

Výsledkem bude opravený a revitalizovaný objekt kostela, který je nejen dokladem historické architektury, ale i odpovědnosti obce a řemeslného mistrovství dodavatelů. Dokončením opravy objektu bude zachráněna významná historická budova obce Verušičky a navíc pro ni bylo nalezeno dlouhodobě udržitelné využití. To vnímáme jako potvrzení našeho přesvědčení, že při záchraně historických objektů je hlavní prioritou nalézt smysluplné využití. U objektu kostela Nejsvětější Trojice ve Verušičkách se to zatím daří dokonale.

Obyvatelé Verušiček budou mít opět další důvod k hrdosti na svou obec.

Situace.pdf (5.32 MB)

Půdorys 1NP.pdf (325.65 KB)

Řezy.pdf (847.41 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Projekt obnovy a opravy kostela Nejsvětější Trojice

Počet hlasů: 513

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz