přeskočit k navigaci »

Obnova Chebského hrad

Obnova Chebského hradu
Stavba číslo:S21
Název stavby:Obnova Chebského hrad
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Kulturní památka
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2018 - 10/2019
Investor:Město Cheb, Mgr. Antonín Jalovec
Architekt:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:BOLID M s.r.o., Ing. Václav Maršík
Stavbyvedoucí:BOLID M s.r.o., Petr Stránský

Obnova Chebského hradu  - etapa  Obnova zdiva

Chebský hrad se nachází na severozápadním okraji historického městského jádra Chebu, ze severu obtékán řekou Ohří, s hlavní přístupovou cestu od jihu z centra města. Hradní areál je součástí Městské památkové rezervace Cheb vyhlášené v roce 1981.

Chebský hrad je situován v severozápadní části města. Má východo-západně protáhlý polygonální půdorys. Na severu a západě stojí na strmých skalách, na východě byla strž patrně upravena, na jihu byl zřízen široký příkop. Původní románské hradní jádro zabralo západní vyšší část celého území. Nová vrcholně a pozdně románská výstavba císařského hradu se soustředila na někdejším podhradí. Císařský palác, posazený do vybraného svažitého terénu, je umístěn na východním úseku severní strany hradu. K jeho západní zdi byl později přistavěn Gordonův dům na místě hradní kuchyně. Jižně od paláce v povýšené poloze stojí dvoupatrová hradní kaple. V pozadí jižní hradby byla nakoso umístěna Černá věž. Rovnoběžně s jižní hradbou po obou stranách věže byly v sedmnáctém století zřízeny kasematy. V popředí severozápadního nároží paláce stojí Mlýnská věž s přilehlými krátkými úseky parkánových zdí.

Celková realizace projektu Obnova Chebského hradu je rozvržena do 3 etap a to:
1. etapa: obnova hradebního opevnění od vstupní brány po hradní palác a obnova hradebního opevnění na západní straně - část C, D, E, F.  Tato etapa byla zahájena v červnu 2018 a ukončena v říjnu 2019. Náklady na realizaci dosáhly výše téměř 23 mil. Kč.
2. etapa: nové zastřešení jihozápadních kasemat - část B.  2. etapa proběhla v období květen až říjen 2020. Náklady přesáhly 4,5 mil. Kč.
3. etapa: nové zastřešení jihovýchodních kasemat, jihovýchodního bastionu a zřízení nové expozice v jihovýchodním bastionu - A, D. Zahájení realizace 3. etapy je plánováno na květen roku 2021 a ukončení v říjnu roku 2022.

1.etapa
Projekt řeší celkovou opravu a revitalizaci vstupní partie hradu s jihovýchodními kasematami a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního opevnění hradu. V masivních hradbách se nacházejí v přízemí stávající klenuté prostory průjezdu, pokladny, zázemí a expoziční sál, které budou opraveny s ponecháním stávající funkce. Součástí opravy je i zbývající úsek poškozené hradby na západní straně. V rámci realizace první etapy, která zahrnovala obnovu cca 2000m2 cihelné přizdívky bylo ponecháno 150 m2 původní barokní přizdívky, jako autentický vzorek šikovnosti starých mistrů.

Projektant Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel I.etapy BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1           
Stavbyvedoucí Petr Stránský  

Celkový návrh provozního řešení hradního areálu po obnově vychází z historicky dané dispozice.
Po dokončení bude mít návštěvník možnost se seznámit se všemi etapami historického a stavebního vývoje areálu. Slovanské hradiště připomenou kamenné náhrobky, ponechané na místě nálezu. Předštaufský hrad bude prezentován v dlažbě vyznačenými obrysy zaniklých staveb. Štaufský hrad se bude reprezentovat dochovanými stavbami kaple, paláce a Černé věže; dále opět vhodně upravenou prezentací archeologických nálezů zaniklých staveb.

Na vývoj opevnění hradu a jeho postupné začleňování do městského opevnění poukáže připomínka zaniklého Václavského hradu a presentace Mlýnské věže. Významnou epizodu třicetileté války (zavraždění Valdštejna a jeho důstojníků) připomene upravené torzo Gordonova domu. Barokní pevnost budou reprezentovat stavby kasemat, bastionů a hradeb a expozice v jejich prostorách. Expozice v bastionu bude upravena tak, aby byla v co největším rozsahu přístupná i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pamatováno bude i na nejmenší návštěvníky, kteří zde najdou zajímavosti pro ně určené a budou mít možnost se realizovat, např. při stavbě „hradu" z dřevěných kostek apod.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 v celkové výši více než 24 mil. Kč.

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova Chebského hrad

Počet hlasů: 146

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz