přeskočit k navigaci »

Objekt Drahomíra - přístavba a rekonstrukce na bytový dům, Karlovy Vary

Objekt Drahomíra - přístavba a rekonstrukce na bytový dům - perspektiva JZ
Stavba číslo:P02
Název stavby:Objekt Drahomíra - přístavba a rekonstrukce na bytový dům, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary, Kollárova 539
Charakter stavby:stavební úpravy na bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
2026-2027
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Statutární město Karlovy Vary
Projektant:PORTICUS, s.r.o., Ing. Michal Odvody

Stavební pozemek se nachází v Karlových Varech v zastavěné části města, v městské části Tuhnice a lokalita tedy náleží do obytné zóny. Záměr (stavební úpravy stávajícího objektu na bytový dům) je tak v souladu se charakterem širšího území. Stávající budova v minulosti sloužila jako ubytovna a je aktuálně užívána pouze částečně.

Záměr je z důvodu změny účelu využití z ubytovny na bytový dům podmíněn paralelním provedením změny územního plánu, která nově umožní na pozemku funkci bydlení v bytových domech a dále zřízením adekvátního počtu parkovacích a odstavných stání pro funkci bydlení.

Počet bytů celkem: 90 bytových jednotek ve skladbě 7x 1+kk, 69x 2+kk, 12x 3+kk a 2x 4+kk.
V objektu zůstává zachována stávající pivnice a administrativní prostory.

Urbanistické řešení:
Širší okolí stavby je územním plánem zařazeno do ploch bydlení v bytových domech nebo bydlení individuálního v rodinných domech - městské a příměstské a stavba tedy může harmonicky doplnit využití lokality.


Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:
Stavební úpravy stávající ubytovny na bytový dům jsou řešeny na obecných principech bytové architektury s požadavkem na standardní bydlení, důraz je kladen na důkladné využití hodnotné polohy budovy, která nabízí okouzlující výhled ze všech bytových jednotek do okolní krajiny.

Výše uvedeným a požadavkem stavebníka na minimalizaci nákladů stavby byly stanoveny i střídmé hlavní kompoziční prvky utvářející architektonický výraz objetu:

Doplnění dvou věží (vertikální komunikace - schodiště vyžádané požadavky požární bezpečnosti) ze severní a jižní strany stávajícího objektu opláštěných plechy z perforované oceli. Plechy nejsou osazeny ve stejné rovině a tím je dosaženo, že při měnícím se přirozeném osvětlení během denní i roční doby, je vzhled fasád obou věží proměnlivý a hravý pro pozorovatele.
Oživení strnulých podélných průčelí budovy (částí bez stávajících lodgií) rytmizujícími dynamickými prvky v podobě nově navržených zavěšených balkonů a otvorů v obvodovém plášti.

Okna jsou obdélníkového tvaru v jednoduchém členění.
Je navrženo jednobarevné řešení fasády ve světlém tónu (světlá šeď).
Barva rámů výplní otvorů šedá (alternativně antracit).
Zámečnické prvky (např. konstrukce zavěšených balkonů včetně zábradlí) a klempířské prvky v barvě shodné s barvou rámů výplní otvorů.

Napojení na technickou infrastrukturu:
Budova je napojena na místně dostupnou technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, elektrická energie, centrální zásobování teplem, síť elektronických komunikací, nízkotlaký plynovod).
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající, doprava v klidu je řešena paralelní projektovou dokumentací).

Hlasování bylo ukončeno.

Objekt Drahomíra - přístavba a rekonstrukce na bytový dům, Karlovy Vary

Počet hlasů: 124

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz