přeskočit k navigaci »

Obchodní centrum REDY, Karlovy Vary

Obchodní centrum REDY, Karlovy Vary
Stavba číslo:S11
Název stavby:Obchodní centrum REDY, Karlovy Vary
Přihlašovatel:REDY, s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary, Jáchymovská 471/40
Charakter stavby:Víceúčelový objekt - Obchodní centrum
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019 - 2023
Investor:REDY, s.r.o.
Architekt:A Projekt, Ing.Arch. Pavel Boček
Projektant:DEA Project, Ing. Michael Macek
Zhotovitel:MUDICON, s.r.o., Ing. Václav Skopový
Stavbyvedoucí:MUDICON, s.r.o., Jiří Pilný

Účel užívání stavby.

Multifunkční objekt bude využíván jako obchodně administrativní centrum s doplňkem prostorů zajišťujících odpovídající komfort uživatelů a návštěvníků. V části občanské vybavenosti se jedná zejména o restauraci a kavárnu s možností letního sezení v parteru a v části technického vybavení o prostory se zařízeními, které budou zajišťovat chod a bezproblémové užívání stavby.

Celkové urbanistické a architektonické řešení.

Místo stavby tohoto multifunkčního objektu se nachází v městské průmyslové části Bohatice. Svým charakterem a uspořádáním hmot jednotlivých objektů, které vychází z původního tvaru zástavby podél stávajících komunikací uliční sítě, vhodným způsobem doplňuje stávající urbanistickou skladbu v území. Hlavní objekty obchodně administrativního centra jsou sestaveny do půdorysného tvaru připomínající otevřené písmeno V.
Přístup do prostorů OAC je navržen pro pěší návštěvníky a uživatele v podstatě ze všech stran. Pro motorizované je přístup možný z Jáchymovské ulice do otevřeného prostoru dvorany. Přes ulici Prokopa Holého je možný příjezd z ulice Fričova do výše uvedené dvorany s venkovním parkovištěm. Objekt je v docházkové vzdálenosti stanice MHD, která se nachází před objektem A v Jáchymovské ulici.

Architektonické řešení stavby vychází z urbanistického uspořádání. Morfologie terénu a jeho sklon určuje osazení jednotlivých objektů do terénu a jejich vzájemné výškové vazby.

Poměrně velký výškový rozdíl terénu určil způsob osazení objektu A. Z ulice Jáchymovská je objekt dvoupodlažní. Z prostoru parkoviště ve dvoraně je třípodlažní. Objekt B, podél Fričovy ulice je dvoupodlažní a objekt C spojující oba objekty A, B je třípodlažní s tím, že v místě styku s objektem B je objekt C v nástavbě částečně součástí objektu B. Objekt D je přízemní, samostatně stojící a částečně uzavírá dvoranu s parkovištěm ze severozápadu.

Architektonický výraz objektů OAC je zvolen v „industriálním stylu". Především v prostoru dvorany jsou fasády, objektů A, B, orientované do tohoto místa, doplněny o systém předsazených nosných, ocelových sloupů a sloupků, kotvených do betonové konstrukce objektů, které nesou ocelovou konstrukci krytých pochozích „pavlačí", umožňující přístup zákazníků do jednotlivých obchodních jednotek, umístěných v příslušných podlažích OAC z exteriéru.

Vnější fasády objektů A, B s orientací do veřejného prostoru jsou řešeny střídměji. Pochozí a výdejní plochy, přilehlé k příslušným objektům jsou kryty zavěšenými markýzami. Okna v administrativní části objektu A jsou kryty vnějšími pevnými stínícími prvky ve vodorovném i svislém směru (dvorní část) a vnějšími pevnými vodorovnými stínícími prvky v kombinaci s venkovními žaluziemi (fasáda podél Jáchymovské ulice). Pásové okno do obchodních ploch ve 2.NP objektu B je na části kryto vodorovnými, pevnými, stínícími prvky.

Nároží objektu A v orientaci do Jáchymovské ulice je doplněno o hlavní poutač s umístěním názvu objektu, který je tvořen čtveřicí ocelových sloupů a systémem vodorovných lamel, tvořících kvádr.

Otevřená křídla objektů A, B jsou spojena objektem C, jehož fasáda do dvorany je řešena v plném rozsahu jako prosklená. Vnější fasáda do veřejného prostoru je naopak navržena v kombinaci plné a prosklené fasády. Především v úrovni 2.NP v místech s restaurací je tato kombinace výrazná. Prosklená část restaurace, přesahující až do objektu B tak tvoří nároží areálu OAC ve Fričově ulici. Přízemní objekt ozn. D používá v menší míře stejné výrazové prvky z hlavních objektů, aby se stal odpovídající součástí celku. Materiálové řešení je pro nosnou konstrukci objektů řešeno v kombinaci železobetonového montovaného skeletu a monolitického betonu, ve formě žb. sloupů, průvlaků, panelů a žb. monolitické desky. Řešení fasád odpovídá filosofii návrhu a svými výrazovými prvky a použitým materiálem „dokresluje" snahu o industriální výraz stavby.

Kombinace plných a prosklených ploch vychází z konstrukčního modulového rastru a tím je do řešení fasád jednotlivých objektů vnesen řád a geometrie. Hlavním prvkem plných ploch jsou stěnové sendvičové panely, které v optimálním spárořezu ve vodorovném provedení tvoří fasády všech objektů OAC. Prosklené plochy oken, dveří a výkladců jsou vsazeny do Al. systémových rámů Reynaers.

Ocelová konstrukce předsazené fasády se sloupy, sloupky, pavlačemi, zábradlím, schodišti, které propojují úroveň chodníků ve dvoraně s parkovištěm a pavlačemi v 2.NP (objekt A, B), stínící pevné vodorovné a svislé prvky ve dvorních fasádách jsou provedeny v barevném odstínu kombinace „žárový pozink" zelená (některé sloupy, sloupky a stínící prvky). Hlavní poutač v nároží objektu A - ocelové sloupy (žárový pozink), lamely Alucobond. Nákladní výtah ve dvorním nároží objektu A je vložen do celoprosklené výtahové šachty. Celoprosklené fasády jsou provedeny Al. systémovou fasádou Reynaers.

Z chodníku, krytého pavlačí, jsou přes vstupní dveře s výkladci přístupny jednotlivé obchodní jednotky, umístěné v přízemí (1.NP) tohoto objektu. Uprostřed půdorysu je umístěn vstup se zádveřím a vstupní halou, ze které je prostřednictvím schodiště a výtahu přístupné 2.NP. V sousedství s objektem C jsou v tomto podlaží přístupné provozy prodejny a centrální sociální zařízení pro návštěvníky OAC, které jsou rozděleny na WC ženy a WC muži. Součástí sociálního zázemí je WC pro invalidy, přebalovací box a úklidová komora. Dále jsou do tohoto prostoru umístěny šatny zaměstnanců, se sprchou a WC, dělené na muže a ženy. Z venkovního prostoru je přes vstupní halu přístupna kavárna s nutným zázemím a s možností letního venkovního posezení na ploše před objektem. Součástí této partie je sociální zařízení, dělené pro muže a ženy a WC invalidé. Součástí haly je centrální schodiště. Z venku je v této úrovni přístupna přes zádveří část technické zázemí. Součástí vstupní haly je přístup k vyrovnávacímu schodišti a výtahu (průchozí provedení šachty a kabiny), které umožňuje spojení se vstupní halou.

Prostory jsou v celém podlaží určeny pro umístění obchodních ploch. Část těchto obchodních jednotek je přístupno jenom z prostoru dvorany, část je řešeno s přístupem ze dvou stran.

Z chodníku, krytého markýzou, podél průčelí s Jáchymovskou ulicí jsou přes vstupní dveře s výkladci a z pavlače ve dvoraně přístupny prostory, vyplněné obchodními plochami.

Ze vstupní haly je přístupná samoobslužná restaurace. Součástí haly je schodiště a výtahy. Na prostor haly navazuje sociální zařízení pro uživatele restaurace. Prostory jsou v celém podlaží B 2.NP určeny pro umístění obchodních ploch, které jsou přístupné přes vstupní dveře s výkladci pouze z venkovní pavlače ve dvoraně. Součástí této pavlače je nákladní výtah, umístěný v koncové poloze u štítu objektu. Z této pavlače je umožněn rovněž přístup do restaurace a propojení, přes vyrovnávací schodiště s pavlačí podél objektu C s pavlačí podél objektu A.

Část v objektu A je řešena pro umístění administrativního provozu. Schodištěm a výtahem je toto podlaží propojeno se vstupní halou o podlaží níž v návaznosti na přístup z venkovního prostoru. Vstupní část je přes centrální recepci propojena s chodbami, které umožňují přístup k jednotlivým kancelářím a blokům se sociálním zařízením.

V podlaží, které je řešeno do veřejného prostoru formou nástavby v podobě ustupující hmoty je umístěno administrativní zázemí. Kanceláře jsou přístupny schodištěm a výtahem V2, který je součástí vstupní recepce. Na recepci navazují chodby, vedoucí k jednotlivým kancelářím, resp. k zasedací místnosti a kuchyňce s malou jídelnou. Z těchto míst je zároveň umožněn výstup na střechu, která je řešena jako terasa. Administrativní provoz je doplněn sociálním zařízením.

Hlasování bylo ukončeno.

Obchodní centrum REDY, Karlovy Vary

Počet hlasů: 177

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz