přeskočit k navigaci »

Nová budova hospicové péče Nejdek

Stavba číslo:P3
Název stavby:Nová budova hospicové péče Nejdek
Přihlašovatel:REHOS - Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspě
Místo stavby:Nejdek
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2015 - 2017
Investor:Karlovarský kraj
Projektant:G DESIGN, spol. s r.o. - Ing. Musilová

Historický vývoj a význam léčeben

Léčebny pro dlouhodobě nemocné byly definovány jako odborné léčebné ústavy určené pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déle trvajícími nemocemi a staré osoby. Pro jejich výstavbu a stavební úpravy byla závazná typizační směrnice pro zdravotnické stavby - Léčebny pro dlouhodobě nemocné - Zdravoprojekt Praha 1987, jejíž závaznost byla však následně po roce 1990 zrušena a může pro dnešní potřeby sloužit pouze omezeně zejména z důvodu zvýšení důrazu na paliativní péči tak, jak je postupně realizována v nově vznikajících hospicech.

Změna životního stylu a stále dokonalejší léčebná péče vede k výraznému posunu délky života. Moderní paliativní péče usiluje o zachování důstojnosti a kvality lidského života v jeho závěrečné části. Nástrojem je odborná léčba příznaků provázejících umírání, zejména účinné tlumení bolesti společně s léčbou duševních, sociálních a etických problémů pacienta. V tomto směru je důležité zachovávání jeho soukromí a umožnění kontaktu s osobami blízkými. Zajistit optimální fukci této péče je vlastním cílem navrhovaného rozšíření léčebny.

Popis projektu

Předmětnou stavbou je „nová budova hospicové péče", která je situována ve stávajícím areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) ve městě Nejdek. Nová budova bude zajišťovat poskytování paliativní péče pro nevyléčitelné pacienty s celkovým počtem 23 nových lůžek.

Nová stavba je členitého půdorysu o zastavěné ploše cca 800 m2. Provozně bude propojena se stávající hlavní budovou nadzemní propojovací lávkou, což zajistí zachování stávající dopravní obslužnosti v areálu.

Nově navržená budova je projektována jako čtyřpodlažní (1. NP až 4. NP), nepodsklepená, členitého půdorysu o nestejných rozměrech jednotlivých podlaží. Nosný systém objektu je vytvořen jako kombinovaný stěnový a skeletový systém. Nosné zděné stěny tvoří převážně obvodové konstrukce a nosné železobetonové sloupy 400/400 mm jsou využívány především ve vnitřním prostoru (převážně v 1. NP) pro umožnění větší variability dispozičního řešení objektu. S ohledem na skalní podloží v poměrně malé hloubce bylo zvoleno plošné založení objektu na základových patkách a pasech, které jsou pro kotvení nosných konstrukcí konstrukčně vyztuženy. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové se sklonem cca 2 % a část střechy přístupné ze 3. NP je využívána jako pochozí terasa. Nová budova dosahuje výšky 15,05 m, a to v místě atiky u střešní nástavby 4. NP.

Obvodový i střešní plášť je zateplen, a to s tloušťkami izolantů splňující požadavek energetické náročnosti pro téměř nulové budovy. Fasády objektu jsou navrženy jako provětrávané systémové s obkladem z velkoformátových cementotřískových desek. Barevně je objekt řešen v kombinaci čtyř barev, převážnou část tvoří odstín modré (obdobný odstín jako u stávající hlavní budovy). Dva odstíny šedé a oranžová jsou náhodně voleny pro oživení vzhledu. U hlavní schodišťové věže, je obvodový plášť navržen z proskleného lehkého obvodového pláště doplněného z vnější strany pevnými žaluziemi. Soklová část objektu bude obložena keramickým obkladem v odstínu šedé. Přiléhající nové opěrné zdi budou ošetřeny kamenným obkladem či obkladem v imitaci kamene.

Předmětné oddělení paliativní péče bude vytvořeno ve 2. NP, což je podlaží s největší užitnou plochou a zároveň je propojeno nadzemním koridorem se stávající budovou. Nové oddělení bude zahrnovat 23 nových lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích. V přízemním podlaží 1. NP bude situována vrátnice, občerstvení i s venkovním posezením, rehabilitační tělocvična, prostory pro poslední rozloučení, tři krytá garážová stání a technické prostory. Ve 3. NP budou vytvořeny kancelářské prostory, kam bude ze stávající budovy přemístěno ředitelství s ostatními administrativními provozy. Zároveň zde bude vytvořen lékařský pokoj včetně sociálního zázemí. Ve 4. NP, které tvoří jen ustupující nástavba, bude sloužit jako strojovna VZT a výtahu

Vytápění objektu bude zajištěno převážně jako podlahové v některých místnostech doplněné topnými tělesy nebo topnými registry. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou primárně tepelná čerpadla (vzduch - voda). Pro vykrytí teplotních špiček bude využívána stávající plynová kotelna umístěná v sousední hlavní budově o celkovém tepelném výkonu 355 kW, kde dojde pouze k výměně jednoho kotle za modernější kondenzační. V objektu je navrženo nucené větrání, a to především v prostorech lůžkového oddělení, kde jsou převážně ležící pacienti, kteří si nemohou otevřít okenní otvory a přirozeně si tak regulovat vnitřní mikroklima. Proto budou pokoje pacientů větrány i chlazeny pomocí vzduchotechnické jednotky instalované ve střešní nástavbě (ve 4. NP). Dále bude objekt napojen na vnitroareálové rozvody pitné vody, dešťové a splaškové kanalizace a rozvod nízkého napětí.

Hlasování bylo ukončeno.

Nová budova hospicové péče Nejdek

Počet hlasů: 349

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz