přeskočit k navigaci »

Návrh Parkovacího domu u Galerie, Karlovy Vary

Návrh Parkovacího domu u Galerie, Karlovy Vary
Stavba číslo:P12
Název stavby:Návrh Parkovacího domu u Galerie, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:pozemní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023-2024
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o., Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Projektant:FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o., Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Návrh parkovacího domu U Galerie připravila kancelář Fránek architects. Navrhovaný objekt parkovacího domu bude umístěn na okraji historického jádra města v blízkosti Galerie umění Karlovy Vary, na místo současného parkoviště. Pomůže pro dané území získat velmi potřebné parkovací kapacity, ale hlavně významným způsobem dopravně zklidnit samotné jádro města v těsné blízkosti výtrysku Vřídla, kam motorová doprava nepatří.

Návrh řeší umístění objektu parkovacího domu v historickém prostředí - vstupního údolí - brány do lázní Karlovy Vary. Objekt je umístěn v místě stávajícího parkoviště. Je přimknutý ke skalnímu masivu. Bude takto zapuštěn do tohoto masivu ve dvou směrech. Tento skalní masiv se nachází po celé délce objektu. Z průzkumů a podkladů, které byly vyhotoveny, vyplývá, že stavbou parkovacího domu nedojde k ohrožení místa z hlediska hydrogeologického, geologického ani statického. Zajištění statické bude provedeno ocelovými sítěmi a zábranami proti sesouvání úlomků skal a železobetonovými stěnami kotvenými do skalního masivu. Tyto prvky budou rovněž použity na fasádě a budou zde druhotně sloužit pro porostení popínavými rostlinami, jako treláže. Dle informací zástupců památkové péče byl historický objekt, který stával v místě plánovaného parkoviště téměř celý podsklepený. Z toho důvodu je navrhovaný objekt zapuštěn polovinou podlaží pod terén, aby jeho hmota lépe souzněla s okolím.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické zadání znělo - umístit parkovací dům o kapacitě 250 parkovacích stání v prostoru stávajícího parkoviště v blízkosti městské galerie umění. Logické zadání to je v tom, že objekt má být umístěn ve strategickém místě městského významu, jeho zprovoznění významně odlehčí dopravě městského centra. Přitom je toto místo těsně přimknuté k rozhodujícím kulturně společenským funkcím, budovám, prostorům městského centra. Toto místo je jako zlatou nití propojeno s centrem Goethovou stezkou, jejíž přeřešení je zahrnuto do našeho návrhu. Do zadání byla zahrnuta hranice území k zastavění, do níž jsme náš objekt umístili a tak tuto regulaci nepřekročili. Byl zohledněn názor zástupců památkové péče, aby stavba alespoň částečně zohlednila terasovité uspořádání původní zástavby. Hmotově objekt odpovídá objektu galerie a vede s ní dialog. V maximální možné míře respektuje toto cenné místo, jeho genia loci.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navrhovaný objekt parkovacího domu je umístěn v blízkosti historického objektu městské galerie. Toto návrh respektuje v několika aspektech, snaží se v místě nedominovat a přiznává svůj účel. Místo je v husté zeleni. Takto je i stavba plánovaná, že zůstane součástí zeleného koridoru směřujícího k centru města. Holý železobetonový skelet je opatřen železnými, žárově zinkovanými konstrukcemi, jemně dekorativně tvarovanými. Tyto konstrukce jsou potaženy ocelovými sítěmi - podobně jako protilehlé skály, které dotváří subtilní dekor fasády a slouží jako treláže pro popínavé rostliny, pod kterými objekt časem zmizí a sroste s okolní přírodou. V návrhu je tedy patrná jistá inspirace železnými velkolepými lázeňskými kolonádami. Tu v našem případě ještě podporuje historizující úprava kamenné zdi s nikami podél Goethovy stezky u paty objektu parkovacího domu.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Dopravní řešení je popsáno ve výkresové části. Nájezd do objektu je navržen do 1.NP,po rampě se řidič dostane do 1.PP a do 2.,3.NP a na střechu, která je též určena k parkování. Objekt parkovacího domu je obsloužen kruhovými rampami. Jsou soustředné, pro každý směr jedna. V objektu jsou navržena parkovací stání pro invalidy a nabíječky pro elektromobily. Celý objekt je přístupný jako nyní stávající parkoviště po mostě z hlavní komunikace. Pro případné parkování taxi služby jsou určena dvě parkovací stání v těsné blízkosti navrhovaného objektu.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Objekt parkovacího domu je řešen jako železobetonový skelet o rozponu 6x6 m, buď monolitický nebo kombinovaný s montovaným. Je založen na železobetonových patkách provázaných železobetonovými pasy. Přesné založení určí podrobný hydrogeologický průzkum v místě stavby. Objekt je vybaven všemi potřebnými bezpečnostními komponenty náležející dle ČSN kategorie parkovacích domů, umožňujícími bezpečný provoz. Stavba je provedena ze železobetonu v pohledové kvalitě. Vzhledem k otevřenosti stavby není zde navržena vzduchotechnika. Okolní komunikace a cesty navrhujeme s povrchy ze štípané žuly a mlatové a betonové. Schodiště budou žulová v kombinaci s betonem, lavičky z 3D tištěného betonu.

ŘEŠENÍ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
Dešťové vody ze střechy objektu jsou po přečištění - průtoku přes lapač olejů - deponovány v plastových nebo betonových nádržích. Přebytek vody je přetokem vypuštěn do přilehlé vodoteče. Voda z nádrží je využívána na zalévání rostlin - popínajících se po fasádách objektu - a trávníků. Částečně pak voda z nádrží slouží jako požární nádrž.

NÁVRH ZELENĚ
Je zachováno maximální množství stávající zeleně. Stromy v místě stavby, které je nutno odstranit, budou nahrazeny dvěma novými ale¬jemi vzrostlých stromů. Jedna alej je navržena podél řeky, druhá podél Goethovy stezky v jejím vrcholu. Zde navrhujeme stromy malého vzrůstu, s výškou max. 2,5m. U paty objektu garáží jsou navrženy k výsadbě popínavé rostliny jako stálezelený břečťan popínavá a přísavníky trojlaločný a pětilistý, které na podzim budovu zbarví do půvabné červené barvy.

Studie PD.jpg (441.56 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Návrh Parkovacího domu u Galerie, Karlovy Vary

Počet hlasů: 129

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz