přeskočit k navigaci »

Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb

Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb - nový stav
Stavba číslo:S20
Název stavby:Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb
Přihlašovatel:město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Lávka pro pěší a cyklisty
Období realizace
(Zpracování projektu):
16.10.2020 - 20.09.2023
Investor:město Cheb, Ing. Jan Vrba
Architekt:Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Projektant:Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Zhotovitel:SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Ing. Pavel Pechač
Stavbyvedoucí:SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Roman Kratochvíl

1) Identifikační údaje stavby:
• název projektu: LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU
• místo realizace (kraj): Karlovarský
• celková cena stavby: stavební část 216 mil. Kč; výluky SŽ 35 mil. Kč
• poskytovatel dotace: SFDI ve výši 87 mil. Kč

2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění realizace projektu:
Předmětem stavby bylo přemostění rozsáhlé plochy železniční dopravní infrastruktury stávající železniční tratě Plzeň – Cheb, která je hlavní tratí celostátního i mezinárodního významu. Trať je součástí III. železničního koridoru, který protíná ČR ve východo-západním směru (z Mostu u Jablunkova do Chebu).

Lávka se nachází v zastavěném území města a je situována ve stejném staničení, kde v minulosti probíhala původní lávka přes kolejiště – v blízkosti nádraží ŽST Cheb.

Původní lávka byla v roce 2016 uzavřena a v měsíci březnu roku 2018 byla demontována z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Po dobu odstranění původní až do kolaudace nové lávky obcházely osoby z cílových skupin celý koridor nádraží trasou o délce cca dvou kilometrů po běžné komunikaci ulicí Vrázova a ulicí Na Návrší, či stezkou z panelů podél železničních kolejí.

Nová lávka tak překlenuje plochu železniční dopravní infrastruktury ve stejné poloze jako původní lávka, a umožňuje mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu mezi centrem města Cheb a jeho periferními částmi Maškov a Švédský vrch. Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 m, čímž se volně napojuje na stávající místní cestní síť. Překlenuje tak výškový rozdíl nové lávky a hráze rybníka, na kterou byla původní lávka svedena víceramenným schodištěm do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím. Umožňuje tak bezpečnou mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu přes železniční trať celostátního významu. Realizace má pozitivní dopad na plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, zlepšila přístupnost východních periferních částí města, které jsou odděleny od centra města rozsáhlým kolejištěm ČD a.s.

Stavba umožnila bezpečné mimoúrovňové převedení pěší a cyklistické dopravy přes rozsáhlé kolejiště ŽST Cheb. Na západní straně stavba začíná nájezdovou rampou na most, situovanou rovnoběžně k přiléhajícímu chodníku ulice Riegerova a kolmo na nově budovanou lávku. Dále pokračuje objektem vlastního mostu přes kolejiště. Na východní straně je stavba ukončena nájezdovou rampou, zaústěnou na přilehlou hráz rybníka situovaného v ochranné cloně zeleně za nádražím. S ohledem na dodržení normových parametrů na situování podpěr v kolejišti je navržena spojitá konstrukce s hlavním polem přes třídící kolejiště zavěšeným na dvojici ocelových pylonů. Z důvodu minimalizace stavební výšky a viditelnosti návěstidel je zvolena konstrukce s dolní mostovkou. Z hlediska minimalizace nákladů na údržbu je pro nosnou konstrukci lávky použit dvoutrámový parapetní nosník z předpjatého betonu. Tato varianta zároveň minimalizuje počet podpěr v kolejišti. Kompozičně zvolený typ zavěšené lávky tvarově dobře navazuje na industriální tvarosloví překračovaného kolejiště s množstvím bran, podpěr a závěsů trakčního vedení, a množstvím osvětlovacích stožárů seřaďovacího nádraží.

3) Specifikace stavebních objektů:
Stavba byla členěna na stavební objekty:
SO 101 Nájezdová rampa Riegerova
SO 102 Nájezdová rampa Švédský vrch
SO 201 Lávka přes kolejiště
SO 301 Kanalizační přípojka odvodnění lávky
SO 401 Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.
SO 402 Přeložky kabelů NN SEE-KV SŽDC s.o.
SO 403 Přeložka rozvaděče ZS208 SEE-KV SŽDC s.o.
SO 404 Přeložka optického kabelu SSZT-KV SŽDC s.o.
SO 405 Přípojka NN pro osvětlení lávky
SO 406 Osvětlení lávky

4) Nový stav po realizaci:
Celková délka lávky činí 398 metrů. Nosná konstrukce délky 397 metrů zajišťuje přemostění mezi dvěma opěrami délky 395 m. Maximální výška lávky nad niveletou kolejiště je více než 11 metrů.

Nosná konstrukce je ve tvaru kružnicového oblouku o poloměru 3030 metrů z důvodu technologie výstavby s postupným vysouváním jednotlivých segmentů, které byly v pravidelných časových cyklech 1 x za měsíc zřízeny ve výrobně na straně Švédského vrchu. Výroba jednotlivých segmentů byla navázána na schválený harmonogram výluk jednotlivých kolejí. Výsuv zajišťovala společnost VSL Systémy pomocí dvou horizontálních hydraulických pístů. Uložení nosné konstrukce zajišťuje soustava 22 ks hrncových ložisek.

Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrámový parapetní nosník o deseti polích z předpjatého betonu s hlavním polem o délce 87 m, které je zavěšeno na dvojici ocelových pylonů prostřednictvím lanových závěsů s poloharfovým uspořádáním. Celková šířka mostu činí 4,20 metrů, samotný průchozí prostor je šíře 3 metry. Vnitřní pochozí část mostovky je opatřena stříkanou přímopochozí izolací.

Spodní stavbu tvoří soustava dvou opěr a devíti podpěr v kolejišti ve tvaru písmene V s hlubinným založením na mikropilotách proměnných délek od 10-ti do 14-ti metrů. Celkový počet mikro pilot 230 ks, v celkové délce 2 676 metrů.

Na výstavbu nosné konstrukce bylo použito bezmála 1 000 m3 betonové směsi, což činí necelých 2 500 tun. Uloženo bylo 193 tun betonářské výztuže. Celková délka jednotlivých ocelových lan tvořící kabely primárního a sekundárního předpětí, vedeného v parapetních nosnících, činí téměř 38 km. V nosné konstrukci je uloženo 114 ks odvodňovačů, napojených do zavěšeného potrubí odvodnění uchyceného pod mostovkou. Polovina dešťových vod je zaústěna do vodoteče na straně Švédského vrchu, druhá část je přes retenci zaústěna do kanalizačního řadu v ul. Hračkářská v majetku Chevak Cheb a.s.

Protidotykové zábrany lemují oboustranně parapetní nosník v místech trakčního vedení, a jsou tvořeny polykarbonátovými čirými deskami uchycenými v H profilu.

Osvětlení lávky je řešeno LED pásky, které jsou umístěny po obou vnitřních stranách lávky v prostoru pod madlem zábradlí. Drážky pro vedení podélných LED pásů jsou zapuštěny do betonového skeletu lávky. Osvětlení je napojeno astrohodinami na systém veřejného osvětlení města Chebu.

Zabezpečení je řešeno 4 kamerami, které jsou umístěny na obou vstupech lávky a rovněž na obou pylonech. Zajišťují tak kompletní monitoring, který je napojen na městský kamerový systém.

Zábradlí včetně madel bylo realizováno v nerezovém provedení.

Přístupové násypy jsou tvořeny betonovými úhlovými stěnami s vnějším lícem, který je obložen gabionovou stěnou se skládaným kamenem.

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb

Počet hlasů: 171

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz