přeskočit k navigaci »

Lávka přes Horní nádraží

Stavba číslo:P6
Název stavby:Lávka přes Horní nádraží
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2015 - 04/2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Projektant:PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek

Stávající lávka přes horní nádraží v Karlových Varech je nevyhovující svým stavebním stavem a nelze ji použít osobami s omezenou možností pohybu.

Předmětem projektu pro stavební povolení a provedení stavby je návrh přemostění kolejiště Horního nádraží novou lávkou pro pěší.

Související stavby

Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova" ve výstavbě

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část" v přípravě

Karlovy Vary - úprava přednádražního prostoru" v přípravě

Stávající stav

Lávka křižuje 10 elektrizovaných kolejí Horního nádraží v Karlových Varech na kilometru 185,500 trati Chomutov - Cheb se sníženou podjezdnou výškou cca 6 m. Na lávku navazuje současný podchod pro pěší (šířky 4 m) pod Jáchymovskou ulicí. Podchod je bezbariérově vyústěn k sídlišti Růžový vrch.

Lávka byla postavena jako provizorium v roce 1972 namísto původní ocelové lávky, která byla situována přibližně ve stejném místě jako nově navrhovaná. Její pochozí šířka je 1,9 m.

Lávka je na konci své morální životnosti a není ekonomické ji rekonstruovat. Její stávající podpěry jsou také v kolizi s novým návrhem kolejiště v související stavbě. Lávka nevyhovuje ani z hlediska podjezdné výšky pro elektrizovanou trať.

Koncepce návrhu

Původně, v roce 2006, byla v rámci technické studie navržena zavěšená ocelová konstrukce s pylonem v kolejišti a se spirálovou rampou pro osoby s omezenou možností pohybu nebo orientace.

Když se začala připravovat staniční část, vyplynula z toho úprava prostorového systému lávky tak, aby nepřekážel žádný pilíř lávky v kolejišti pro možnost jeho přestavby. Současně architekt výpravní budovy (dále VB) požadoval, aby byla rozlehlá spirálová rampa nahrazena výtahem.

Byly tedy dány následující omezující podmínky pro volbu konstrukčního řešení:

- žádné pilíře v kolejišti

- konstrukce s dolní mostovkou z důvodu minimalizace stavební výšky

- navrhnout lávku jako bezbariérovou s pomocí výtahu

- pochozí šířku 3 m, sklon max.1:12

- co nejméně rušit provoz dráhy při montáži

- podjezdná výška minimálně 6,40 m

- minimalizovat počet montážních styků

Pro splnění těchto podmínek nejlépe vyhovuje oblouková ocelová konstrukce s dolní mostovkou. Teoretické rozpětí oblouku je 79,57 m.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva komůrkové oblouky skloněné proti sobě se zavěšenou mostovkou. Zavěšení mostovky je navrženo pomocí tyčových závěsů po 6 m. Mostovka je navržená jako železobetonová deska tl. 170 mm opatřená pochozí nátěrovou protiskluzovou izolací a je vetknuta mezi trámové nosníky výšky 400 mm. Pochozí šířka lávky je navržena min. 3 m.

Výtah na 1. nástupišti je nyní logicky umístěn na konci lávky v její ose, tedy ve směru chůze. Schodiště se kolem výtahu rozdvojuje a výtah oboustranně obchází. Líc výtahu koresponduje s lícem VB. Z výtahu se vystupuje směrem k nástupišti nebo směrem do města. Část výtahové šachty nad lávkou (schodištěm) bude prosklená a část pod ní bude obložena plechem stejného typu a barvy jako na VB. Prostor mezi opláštěním a betonovým tubusem bude využit pro skryté vedení inženýrských sítí z lávky. Výtah na 2. nástupiště je součástí související stavby, nikoliv stavby lávky.

Opěra 1 je zakomponována do stávající kamenné zdi a nosným prvkem založení jsou mikropiloty. Opěra 2 je založena na železobetonovém kotevním bloku se soustavou vrtaných pilot a pramencových kotev.

Ocelové zábradlí je opatřené výplní z válcovaného tahokovu. Panely zábradlí jsou dlouhé 6 m. Sloupky zábradlí jsou navrženy po 1,5 m. Lávka bude osvětlena pomocí speciálních světel umístěných v madle zábradlí.

Postup výstavby

Nejdříve se provede spodní stavba. Lávka bude montována a opatřena PKO podél kamenné zdi. Na lávku bude před jejím osazením připevněno bednění pro betonáž mostovky. Konstrukce lávky nad kolejištěm o hmotnosti cca 85 t se osadí najednou jedním z největších mobilních příhradových jeřábů v ČR. Poté se provede betonáž mostovky a dokončovací práce na lávce.

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka přes Horní nádraží

Počet hlasů: 577

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz