přeskočit k navigaci »

Krajinná výstava Cheb

Stavba číslo:P8
Název stavby:Krajinná výstava Cheb
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2015 - 06/2015
Investor:Město Cheb
Projektant:Ing. Vladimír Dufek

Cílem projektu je revitalizace zájmového území v prostoru levého břehu vodní nádrže Skalka od hráze až po vyhlídku Egerwarte v Chebu. Centrem zájmového území je areál bývalé plovárny. Po dokončení revitalizace bude areál využíván za účelem příměstské rekreační zóny přírodního charakteru s napojením na okolní lesy a krajinu.

Popis projektu:

Realizací projektu dojde k obnově pěšin a dovybavení prvky naučného charakteru pro děti i pro dospělé, herními prvky a mobiliářem. Novým objektem bude vyhlídkový altán a bludiště. Součástí stavby bude dále rekonstrukce dopravního napojení celého areálu, včetně napojení na inženýrské sítě.

Kapacita hlavní komunikační cesty je do 150-300 cyklistů a chodců za hodinu v obou směrech. Stezka je navržena jako obousměrná se společným provozem chodců a cyklistů. V rámci komunikace jsou navržena dvě parkoviště s kolmými stáními pro 8 a 9 vozidel.

Cestní síť je navržena z nezpevněných mlatových pěšin v areálu bývalé plovárny. Skládá se z 9 tras určených pro chodce a cyklisty.

Objekt lávky bude sloužit k převedení pěších přes „rokli" směrem ke svahu, na jehož nejvyšším bodu je umístěn altán s vyhlídkou. Šířka lávky pouhých 0,8 m byla volena s ohledem na to, aby byl na lávce umožněn pouze jeden pěší proud a na to, že lávka bude částečně plnit funkci atrakce. Nosnou konstrukci tvoří zavěšená dřevěná mostovka na dvojici visutých lan mezi pylony. Za pylony jsou navrženy protizávěsy kotvené do základové desky.

Opěrné stěny jsou navrženy jako zdi z gabionů, tj. drátokamenných košů, které jsou pomocí spojovacích prvků vzájemně spojeny do jednoho dostatečně tuhého, ale zároveň poddajného systému.

Stávající terénní terasa s předloženým schodištěm bude včetně obvodových kamenných stěn a jejich zhlaví sanována. Terasa bude opatřena zábradlím, povrch terasy tvoří zámková dlažba.

Na terase je navržena částečně zastřešená pergola, jejíž tvar a velikost vychází z půdorysu budoucího zastavění. Konstrukce pergoly je celodřevěná. Sloupky konstrukce pergoly budou kotveny do ocelových patek, které budou pevně spojeny s betonovou základovou konstrukcí.

Součástí úprav je vybudování altánu a vyhlídky, která bude umožňovat výhled na plochu přehrady.

Navrhované bludiště bude situováno v severozápadní části řešeného území a přístupné bude bezbariérově přímo z hlavní pěší komunikace. Celé bludiště je v půdorysném pohledu stylizováno do tvaru ryby a je rozděleno na dvě části - jižní tvořenou palisádami a severní tvořenou živým plotem. Obě části jsou vzájemně propojené a zároveň je lze projít samostatně.

Základním materiálem, z kterého je mobiliář zhotoven je dřevo (modřín, dub, akát). Na spodní styčné ploše s terénem budou upevněny latě z plastového recyklátu. Mobiliář tvoří masivní prvky, některé s opěradlem, jiné bez opěradla. Část mobiliáře bude zhotovena výtvarným způsobem (sochy) s ponechanými částmi větví apod. Na ploše budou instalovány také tři lavice atypických vícebokých rozměrů kolem kmene stromů.

Součástí projektu jsou prvky umístěné nepravidelně kolem obvodové pěšiny na louce v zadní části areálu. Jejich tématem je vztah k přírodě, poznávání fauny - kde „bydlí" zvířátka, jaká mají hnízda, poznávačka ptáků apod.

Náplň stanovišť tvoří:

 • informační tabule - zvířata stavitelé (obrázky zvířat a jejich hnízd, nor, např. jezevec, veverka, liška, vosa, mravenec, včela, lasice)

 • oboustranná tabule - brouci a ptáci (1. strana informační, 2. kvíz)

 • oboustranná tabule - kvetoucí rostliny, rostliny typické pro dané stanoviště (1. strana informační, 2. kvíz)

 • oboustranná tabule - tvary požerků kůrovců (1. strana informační, 2. kvíz)

 • dřevěná razítka - stopy zvířat, tvary listů

 • interaktivní tabule - vzorky dřevin (s kůrou, bez kůry, vypálené tvary listů, plodů, habitus)

Součástí tohoto objektu jsou i různé aktivity pro zvýšení přitažlivosti, opět s přírodní tématikou:

 • podzemní telefon (2 stanice)

 • pohybová aktivita - jak vysoko vyskočíš?

 • pohybová aktivita - jak daleko doskočíš?

 • dendrofon, lithofon

Součástí tohoto objektu je také několik stanovišť „ptačí poznávačky". Jedná se o maketu ptačího hnízda, v jehož blízkosti bude informační panel s obrázky ptáka a děti budou hádat, komu hnízdo patří. Tato zastavení budou součástí bludiště. Naučné cedule a modely hnízd budou umístěny v severní části bludiště. U každé cedule bude jeden model hnízda. Na cedulích budou jména a vyobrazení domácích ptáků. Úkolem návštěvníka bude přiřadit model hnízda k jednomu z vyobrazených ptáků.

Pro dospívající mládež jsou připraveny a rozmístěny na pěti stanovištích na trase od hráze po vyhlídku Egerwarte tématické tabule o historii území:

 • První stanoviště (u hráze) - historie a technické informace o přehradě

 • Druhé stanoviště (na dřevěné promenádě) - historie plovárny

 • Třetí stanoviště (na pěšině ve svahu - objekt SO 106.1) - historie zatopené vesnice Skalka.

 • Čtvrté stanoviště (na pěšině ve svahu - objekt SO 106.1) - historie výletní zóny

 • Páté stanoviště (u vyhlídky Egerwarte) - historie související s J. W. Goethe

Na několika místech v areálu krajinky budou instalovány dětské herní prvky.

Realizací stavby nedojde k výrazné změně dispozičního ani výškového uspořádání oproti stávajícímu stavu. Jedná se o stavbu, která bude po dokončení využívána za účelem příměstské rekreační zóny přírodního charakteru s napojením na okolní lesy a krajinu.

Hlasování bylo ukončeno.

Krajinná výstava Cheb

Počet hlasů: 401

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz