přeskočit k navigaci »

Karlovarské inovační centrum

Karlovarské inovační centrum
Stavba číslo:P06
Název stavby:Karlovarské inovační centrum
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:areál Krajského úřadu Karlovarského kraje – Karlovy Vary
Charakter stavby:inovační infrastruktura
Období realizace
(Zpracování projektu):
10.03.2022 - 28.06.2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:neuvedeno, neuvedeno
Projektant:Energy Benefit Centre a.s., Ing. Libor Truhelka a Ing. Ivan Komínek

Cílem projektu je vybudování unikátní veřejné inovační infrastruktury, která v Karlovarském kraji doposud chybí. Dojde k doplnění stávajícího areálu Dvory novým komplexem budov s novým funkčním využitím s napojením na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Samotný projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu vzájemně propojených tří objektů Karlovarského inovačního centra, kde bude kromě pronájmu prostor a s ním spojených služeb v rámci činnosti KIC nabízeno především poradenství související se zahájením podnikání a rozvojem inovačních aktivit.

Popis investiční výstavby - objekt SO 101
Jedná se o objekt s technickými prostory, vstupní a vnitřní halou, dále pak se sdílenými kancelářskými prostory, tzv. coworkingem. Prostory lze dispozičně upravit k užívání pro potřeby zasedacích místností. Druhé podlaží je navrhováno k administrativním účelům. Objekt je součástí soustavy tří objektů, které na sebe plynule navazují a tvoří jeden provozní celek. Objekt je bez podsklepení a má dvě nadzemní podlaží s nástavbou technické místnosti na střeše objektu. Půdorys objektu má tvar písmena T.
Obdélníkový půdorys objektu je rozdělen na samostatné sektory s možností dalšího dělení či slučování. Sektory jsou vybaveny vzduchotechnikou, vytápěním, chlazením, osvětlením, splaškovou a dešťovou kanalizací a sítí informační technologie propojené se střediskem sdílených služeb. Zajištěna bude dodávka elektrické energie, teplé a studené vody. Budoucí uživatelé a provozovatel si své sektory upraví dle svých potřeb.
Konstrukce základů bude vyhotovena jako železobetonový monolitický obousměrný rošt. Beton základových konstrukcí je navržen C30/37 XC4, XA2 a základové konstrukce budou vyztuženy vázanou betonářskou ocelí B500B při obou površích s krytím hlavní nosné výztuže 50 mm. Obousměrný rošt je navržen z důvodu možného vzniku propadliny nad nezavalenou důlní chodbou. Pro montované železobetonové sloupy budou v základových pasech předem osazeny trny pro kotvení montovaných železobetonových sloupů buď tradiční z betonářské výztuže, nebo pro šroubované botky. Systém kotvení sloupů bude určen výrobcem prefabrikátů. Základová deska bude monolitická železobetonová, tloušťky třídy betonu C30/37, třída prostředí XC4, XA1.

Nosná obvodová část objektu, vrchní stavba, je navržena jako sloupový podélný systém se sloupy průřezu 300/300 mm, kotvených do základových konstrukcí, tzv. vetknutí. Na sloupy budou v podélném směru osazeny železobetonové prefabrikované polotrámy s vytaženou spřahovací třmínkovou výztuží. Železobetonové prefabrikované sloupy a polotrámy jsou navrženy z betonu C35/45 XC1 a vyztuženy ocelí B500B. Jedná se tedy o prefabrikovaný železobetonový skelet, jehož obvodová výplňová část bude vyzděna broušenými cihelnými akustickými bloky tloušťky 300 mm na pero a drážku (š/d/v) 300/247/249; minimální tepelně technické požadavky dle Průkazu energetické náročnosti budov budou λ=0,310 W/(mK), požadavek na požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení bude min. REW 30 DP1 / REI 45 DP1. Cihelné zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry. Zdivo bude založeno na těžkém asfaltovém pásu.

Boční připojení stěn bude provedeno stěnovými sponami kotvenými do nosné konstrukce. Spojení stěn s ostatními konstrukcemi bude vyplněno polyuretanovou pěnou, maltou apod. tak, aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární ochranu. Konstrukce budou splňovat požadavek na vzduchotěsnost (oboustranná omítka, vyplnění všech spár apod.). Na sloupy budou uloženy prefabrikované průvlaky. Přes průvlaky budou uloženy filigránové panely jako ztracené bednění a následně bude celá stropní konstrukce zmonolitněna vybetonováním monolitické železobetonové desky betonem C30/37 XC1. Horní výztuž stropních konstrukcí bude provedena z oceli B500A a B500B.

Z vnější strany bude plášť zateplený kontaktním zateplovacím systémem (ETICS = external thermal insulation composite systems) z desek z kamenné vlny pro zateplení fasád v tloušťkách 160 mm (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,037 W/m.K) a 180 mm (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,037 W/m.K). Dvě tloušťky tepelné izolace jsou použity s ohledem na požadovanou plasticitu fasády. Tloušťka 180 mm bude v ploše fasády, tloušťka 160 mm pak bude tvořit meziokenní pásy. Použity budou veškeré systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily, výztužné a dilatační lišty apod. Použity budou prodyšné silikonové omítky. Soklová část bude zateplena pomocí desek z extrudovaného polystyrenu, sokl v tloušťce 160 mm (λD = 0,036 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,036 W/m.K) nad úroveň terénu ve výšce minimálně 300 mm.

Prosklená část obvodového pláště (okna, dveře) bude tvořena nenosnými stěnami z komorových hliníkových profilů s termickou proložkou, tzn. s přerušením tepelného mostu izolátorem z polyamidu s redukcí ochlazování vnitřní části profilu sáláním, o minimální celkové hloubce profilů 75 mm. Požadavky na součinitel prostupu tepla stanovuje Průkaz energetické náročnosti budov. Dle tohoto podkladu budou prosklené stěny splňovat parametr prostupu tepla prosklených stěn v rámci oken UW=0,80 W/m2K a v rámci dveří UD=1,20 W/m2K. Do všech oken na jižní fasádě budou osazeny elektricky ovládané vnější hliníkové žaluzie. Boční vedení je zajištěno vodicími lištami zapuštěnými do fasády. Vnější žaluzie budou zároveň osazeny i v celém prvním podlaží, ve kterém jsou dispozičně umístěny místnosti se sdílenými kancelářskými místy, tzv. coworkingem. Tyto prostory můžou být z hlediska uvažovaného využití kompletně zatemněny. Ostatní okna budou vybavena vnitřními hliníkovými žaluziemi z důvodu nastavení případného snížení osvětlení místností. Hlavní vstupní dveře jsou navrženy čtyřdílné karuselové automatické. Nad venkovními vstupy bude osazena skleněná markýza z vrstveného bezpečnostního skla. Na severozápadní straně objektu bude instalován systém ozelenění fasády, který je v rámci fasády s keramickým zdivem a kontaktním zateplovacím systémem řešen lankovým systémem s kotvením.

Interiérové dveře do technických místností a hygienických zázemí jsou navrženy dřevěné s obložkovou zárubní. Dveře do kanceláří jsou navrženy jako hliníkové rámové částečně prosklené, a to z důvodů větší provázanosti prostoru a více světla na chodbách. Hliníkové dveře jsou navrženy s povrchovou úpravou eloxováním. Kování je na klikách navrženo na obou stranách s cylindrickým zámkem v kombinaci s elektronickým. Materiál kování je nerez se štítovým kováním. Prosklená dveřní křídla budou opatřena bezpečnostními a kontrastními prvky.
V prvním podlaží je v rámci sdílených kanceláří umístěna mobilní akustická interiérová příčka tloušťky 100 mm s povrchovou úpravou LAMINO. Modulová výška mobilní stěny je 3000 mm. Osazená dveřní křídla mají šířku 800 mm a výšku 2100 mm. Ovládání mobilní stěny bude manuální, pomocí něhož lze upravit dispoziční řešení na zasedací místnost.

Nosné stěny, které ohraničují prostor schodiště a výtahu jsou navrženy v rámci dodávky panelů z prefabrikovaného železobetonu C35/45 XC1 s betonářskou ocelí B500A, B500B, v tloušťce panelů 150 mm. Vnitřní dělicí konstrukce budou standardně dvojitě opláštěné sádrokartonové příčky z desek tloušťky 12,5 mm a jednoduché sádrokartonové předstěny. Tyto příčky s oboustranným dvojitým opláštěním budou provedeny včetně ocelové konstrukce odpovídající tloušťce stěn a skladbě stěn s vloženou izolací. Sádrokartonové příčky budou zhotoveny až ke stropu. V rámci umístění příček v místnostech se speciálními požadavky se příčky dělí na stěny s deskami s odolností proti požáru a s odolností proti vlhkosti. Standardní příčky mají desky se zvýšenými akustickými požadavky.

Zastřešení bude tvořeno plochou pochozí střechou v celém rozsahu s krycí vrstvou přítěžovým říčním kamenivem v průběžné tloušťce 60 mm. V rámci konstrukce bude použito zateplení tepelnou izolací EPS 150 (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,035 W/m.K) v tloušťce 280 mm ve třech vrstvách (tzn. 40 mm, 100 mm a 140 mm) včetně spádových dílců. Hlavní izolace střechy bude zajištěna střešní hydroizolační fólií z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) obsahující výztužnou PES (polyesterovou) vložku v navržené tloušťce 1,5 mm. Na střeše bude instalován střešní záchytný systém proti pádu. Podlahy budou mít nášlapnou vrstvu z materiálů odpovídajících danému provozu. Podlahové konstrukce budou splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu a dále požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami a na veškeré hygienické a normové hodnoty. V rámci zádveří, recepce a jejího zázemí, sdílených kanceláří (coworking), chodeb, telefonních kójí, archivů, skladů, prostoru schodiště, v zasedacích místnostech a v kancelářích je navržena vinylová krycí vrstva - zátěžová podlaha. V relaxačních zónách, kuchyňkách, denní místnosti a v hygienických zázemích je navržena keramická dlažba. Dle užití místnosti je navržený buď keramický sokl do výšky 100 mm, nebo keramický obklad.

V technické místnosti, serverovně a v rozvodně je navržena litá stěrková podlaha s PVC soklem. Podlaží objektu jsou vertikálně propojena tříramenným schodištěm se dvěma mezipodestami. Přístup do technické místnosti umístěné na střeše objektu je zajištěn vnějším přilehlým ocelovým schodištěm, které zároveň slouží jako úniková cesta. Přístup na střechu je také možný z technické místnosti umístěné na střeše objektu. V rámci objektu jsou navrženy kancelářské prostory, zasedací a denní místnosti, telefonní kóje, místa určená pro přednáškové a výukové účely, kuchyňky, relaxační zóny, recepce, příslušná hygienická zázemí včetně sociálního zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, archiv, skladovací prostory, serverovna, výtah, schodiště.
Výtah je navržený jako trakční lanový bez strojovny s nosností 630 kg pro maximálně 8 osob, a to se šířkou kabiny 1 100 mm, hloubkou kabiny 1 400 mm a výškou kabiny 2 200 mm. Výtah je navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rychlost výtahu bude 1 m/s. Pohon je navržen jako bezpřevodový, nosný rám stroje bude uložený na tlumicích gumových blocích zabraňujících přenosu chvění do budovy. Výtah bude vybaven funkcí nouzového sjezdu kabiny při výpadku proudu.

V rámci vstupní části budou u recepce umístěny turnikety, které budou zajišťovat vstup pro uživatele do objektu. Navržený turniket bude plně automatický s možností systému kontroly vstupu (ACS) z obou stran. Použitý materiál bude nerezový. Průchod je navržen jako obousměrný (lze nastavit pro řízený nebo volný režim).
Při vstupech do objektu budou nainstalovány čisticí zóny se zapuštěnými rohožemi v rámci zádveří. Budou použity systémové čisticí zóny proti špíně a nečistotám se současným pohlcením vody a mokra.
Popis investiční výstavby - objekty SO 102 a SO 103 Jedná se o dispozičně totožné objekty s technickými a kancelářskými prostory, digitálními dílnami a sklady. Objekty navazují na stavební objekt SO 101 a tvoří jeden provozní celek. Objekty jsou bez podsklepení a mají dvě nadzemní podlaží s nástavbou technické místnosti na střeše objektu. Půdorys objektů má tvar písmena T.
Obdélníkový půdorys objektů je rozdělen na samostatné sektory s možností dalšího dělení či slučování. Sektory jsou vybaveny vzduchotechnikou, vytápěním, chlazením, osvětlením, dodávkou elektrické energie, teplou a studenou vodou, splaškovou kanalizací a sítí informační technologie propojenou se střediskem sdílených služeb. Budoucí uživatelé si své sektory mohou upravit dle svých potřeb.
Konstrukce základů bude vyhotovena jako železobetonový monolitický obousměrný rošt. Beton základových konstrukcí je navržen C30/37 XC4, XA2 a základové konstrukce budou vyztuženy vázanou betonářskou ocelí B500B při obou površích s krytím hlavní nosné výztuže 50 mm. Obousměrný rošt je navržen z důvodu možného vzniku propadliny nad nezavalenou důlní chodbou. Pro montované železobetonové sloupy budou v základových pasech předem osazeny trny pro kotvení montovaných železobetonových sloupů buď tradiční z betonářské výztuže, nebo pro šroubované botky, systém kotvení sloupů bude určen výrobcem prefabrikátů. Základová deska bude monolitická železobetonová, tloušťky třídy betonu C30/37, třída prostředí XC4, XA1.

Nosná obvodová část objektů, vrchní stavba, je navržena jako sloupový podélný systém se sloupy průřezu 300/300 mm, kotvených do základových konstrukcí, tzv. vetknutí. Na sloupy budou v podélném směru osazeny železobetonové prefabrikované polotrámy s vytaženou spřahovací třmínkovou výztuží. Železobetonové prefabrikované sloupy a polotrámy jsou navrženy z betonu C35/45 XC1 a vyztuženy ocelí B500B. Jedná se tedy o prefabrikovaný železobetonový skelet, jehož obvodová výplňová část bude vyzděna broušenými cihelnými akustickými bloky tloušťky 300 mm na pero a drážku (š/d/v) 300/247/249; minimální tepelně technické požadavky dle průkazu PENB budou λ=0,310 W/(mK), požadavek na požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení bude min. REW 30 DP1 / REI 45 DP1. Cihelné zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry. Zdivo bude založeno na těžkém asfaltovém pásu.

Boční připojení stěn bude provedeno stěnovými sponami kotvenými do nosné konstrukce. Spojení stěn s ostatními konstrukcemi bude vyplněno polyuretanovou pěnou, maltou apod. tak, aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární ochranu. Konstrukce budou splňovat požadavek na vzduchotěsnost (oboustranná omítka, vyplnění všech spár apod.). Na sloupy budou uloženy prefabrikované průvlaky. Přes průvlaky budou uloženy filigránové panely jako ztracené bednění a následně bude celá stropní konstrukce zmonolitněna vybetonováním monolitické železobetonové desky betonem C30/37 XC1 a horní výztuž stropních konstrukcí bude provedena z oceli B500A a B500B.

Z vnější strany bude plášť zateplený kontaktním zateplovacím systémem (ETICS = external thermal insulation composite systems) z desek z kamenné vlny pro zateplení fasád v tloušťkách 160 mm (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,037 W/m.K) a 180 mm (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,037 W/m.K). Dvě tloušťky tepelné izolace jsou použity s ohledem na požadovanou plasticitu fasády. Tloušťka 180 mm bude v ploše fasády, tloušťka 160 mm pak bude tvořit meziokenní pásy. Použity budou veškeré systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily, výztužné a dilatační lišty apod. Použity budou prodyšné silikonové omítky. Soklová část bude zateplena pomocí desek z extrudovaného polystyrenu, sokl v tloušťce 160 mm (λD = 0,036 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,036 W/m.K) nad úroveň terénu ve výšce minimálně 300 mm.

Prosklená část obvodového pláště (okna, dveře) bude tvořena nenosnými stěnami z komorových hliníkových profilů s termickou proložkou, tzn. s přerušením tepelného mostu izolátorem z polyamidu s redukcí ochlazování vnitřní části profilu sáláním o minimální celkové hloubce profilů 75 mm. Požadavky na součinitel prostupu tepla stanovuje Průkaz energetické náročnosti budov. Dle tohoto podkladu budou prosklené stěny splňovat parametr prostupu tepla prosklených stěn v rámci oken UW=0,80 W/m2K a v rámci dveří UD=1,20 W/m2K. Do všech oken na jižní fasádě budou osazeny elektricky ovládané vnější hliníkové žaluzie. Boční vedení je zajištěno vodicími lištami zapuštěnými do fasády. Vnější žaluzie budou zároveň osazeny i v celém první podlaží. Tyto prostory můžou být z hlediska uvažovaného využití kompletně zatemněny. Ostatní okna budou vybavena vnitřními hliníkovými žaluziemi z důvodu nastavení případného snížení osvětlení místností. Hlavní vstupní dveře jsou navrženy ocelové. Nad venkovními vstupy bude osazena skleněná markýza z vrstveného bezpečnostního skla. Na severozápadní straně objektů bude instalován systém ozelenění fasády, který je v rámci fasády s keramickým zdivem a kontaktním zateplovacím systémem řešen lankovým systémem s kotvením.
Interiérové dveře do technických místností a hygienických zázemí jsou navrženy dřevěné s obložkovou zárubní. Dveře do kanceláří jsou navrženy jako hliníkové rámové částečně prosklené, a to z důvodů větší provázanosti prostoru a více světla na chodbách. Hliníkové dveře jsou navrženy s povrchovou úpravou eloxováním.

Kování je na klikách navrženo na obou stranách s cylindrickým zámkem v kombinaci s elektronickým. Materiál kování je nerez se štítovým kováním. Prosklená dveřní křídla budou opatřena bezpečnostními a kontrastními prvky.
Nosné stěny, které ohraničují prostor schodiště a výtahu, jsou navrženy v rámci dodávky panelů z prefabrikovaného železobetonu C35/45 XC1 s betonářskou ocelí B500A, B500B v tloušťce panelů 150 mm. Vnitřní dělicí konstrukce budou standardně dvojitě opláštěné sádrokartonové příčky z desek tloušťky 12,5 mm a jednoduché sádrokartonové předstěny. Tyto příčky s oboustranným dvojitým opláštěním budou provedeny včetně ocelové konstrukce odpovídající tloušťce stěn a skladbě stěn s vloženou izolací. Sádrokartonové příčky budou zhotoveny až ke stropu. V rámci umístění příček v místnostech se speciálními požadavky se příčky dělí na stěny s deskami s odolností proti požáru a s odolností proti vlhkosti. Standardní příčky mají desky se zvýšenými akustickými požadavky.

Zastřešení bude tvořeno plochou pochozí střechou v celém rozsahu s krycí vrstvou přítěžovým říčním kamenivem v průběžné tloušťce 60 mm. V rámci konstrukce bude použito zateplení tepelnou izolací EPS 150 (λD = 0,035 W/m.K, návrhový součinitel tepelné vodivosti λU = 0,035 W/m.K) v tloušťce 280 mm ve třech vrstvách (tzn. 40 mm, 100 mm a 140 mm) včetně spádových dílců. Hlavní izolace střechy bude zajištěna střešní hydroizolační fólií z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) obsahující výztužnou PES (polyesterovou) vložku v navržené tloušťce 1,5 mm. Na střeše bude instalován střešní záchytný systém proti pádu.

Podlahy budou mít nášlapnou vrstvu z materiálů odpovídajících danému provozu. Podlahové konstrukce budou splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu a dále požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami a na veškeré hygienické a normové hodnoty. V rámci zádveří, kanceláří, chodeb, telefonních kójí, archivů, skladů, prostoru schodiště, v zasedacích místnostech a v kancelářích je navržena vinylová krycí vrstva - zátěžová podlaha. V relaxačních zónách, kuchyňkách, denní místnosti a v hygienických zázemích je navržena keramická dlažba. Dle užití místnosti je navržen buď keramický sokl do výšky 100 mm, nebo keramický obklad. V digitálních dílnách je navržena epoxidová podlaha s epoxidovým soklem do výšky 100 mm. V technické místnosti, serverovně a v rozvodně je navržena litá stěrková podlaha s PVC soklem.

Podlaží objektu jsou vertikálně propojena tříramenným schodištěm se dvěma mezipodestami. Přístup do technické místnosti umístěné na střeše objektu je zajištěn vnějším přilehlým ocelovým schodištěm, které zároveň slouží jako úniková cesta. Přístup na střechu je také možný z technické místnosti umístěné na střeše objektu. V rámci objektu jsou navrženy kancelářské prostory, zasedací a denní místnosti, telefonní kóje, místa určená pro přednáškové a výukové účely, kuchyňky, relaxační zóny, recepce, příslušná hygienická zázemí včetně sociálního zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, archiv, skladovací prostory, serverovna, výtah, schodiště.
Výtah je navržen jako trakční lanový bez strojovny s nosností 630 kg pro maximálně 8 osob, a to se šířkou kabiny 1 100 mm, hloubkou kabiny 1 400 mm a výškou kabiny 2 200 mm. Výtah je navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rychlost výtahu bude 1 m/s. Pohon je navržen jako bezpřevodový, nosný rám stroje bude uložen na tlumicích gumových blocích zabraňujících přenosu chvění do budovy. Výtah bude vybaven funkcí nouzového sjezdu kabiny při výpadku proudu.

Při vstupech do objektu budou nainstalovány čisticí zóny se zapuštěnými rohožemi v rámci zádveří. Budou použity systémové čisticí zóny proti špíně a nečistotám se současným pohlcením vody a mokra.

Technické zařízení budov (objektů)
Součástí výstavby objektů je zajištění technického prostředí stavby pomocí technických zařízení. V technickém zařízení objektů jsou zahrnuty veškeré vnitřní instalace; vzduchotechnika, vytápění, chlazení, rozvody vody, splašková a dešťová kanalizace, elektrotechnické rozvody, fotovoltaické elektrárny včetně osazení koncových prvků, a měření a regulace těchto technických zařízení.

Vnitřní silnoproudé rozvody v objektech budou napojeny z nové přípojkové skříně a rozvaděče. Z rozvaděče budou napojeny všechny podružné rozvaděče (umístění v každém podlaží), rozvaděč fotovoltaiky, zásuvkové a světelné rozvody a technologie vytápění. Elektrické rozvody budou provedeny částečně kabely CHKE-R, CHKE-V, CYKY v kabelových žlabech, na chodbách budou vedeny v podhledu, v kancelářích v podlaze, pod omítkou, v tuhých trubkách a v příčkách. Pro osvětlení jsou navržena svítidla LED.

V sociálních zařízení jsou navržena LED svítidla spínaná pohybovými čidly. V kancelářích budou instalována svítidla ovládaná přítomnostními čidly s DALI výstupem. Nouzové osvětlení je navrženo jako orientační a bezpečnostní se svítidly s vlastním zdrojem, která zajišťují trvalý chod osvětlení v případě výpadku elektrické energie po dobu 1 hodiny. Ve vybraných místnostech bude instalováno protipanické osvětlení. Na chodbách, v technických místnostech, schodištích a únikových prostorách budou instalována nouzová svítidla s vlastními zdroji a piktogramy. V místnostech budou osazeny zásuvky. Všechny kabely při průchodu jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárním zpevňujícím tmelem nebo ucpávkou. Součástí elektrických rozvodů bude připojení zařízení dle požadavku profesí zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení, vzduchotechniky a slaboproudé elektroinstalace a technologie dle připojovacích podmínek.

Dle požadavků slaboproudé elektroinstalace budou napojeny zdroje pro PZTS, EPS, ACS, NZS, rezervy, WC invalidé a datové rozvaděče. Podle požadavků vytápění a chlazení budou napojena tepelná čerpadla umístěná na střeše, venkovní a vnitřní vytápěcí jednotka a elektrokotel. Elektrické patrony v zásobníku a zařízení vzduchotechniky napojuje měření a regulace (MaR). Podle požadavků MaR budou napojeny rozvaděč a regulátory teploty místností. Podle požadavků zdravotně-technické instalace budou napojeny zdroje pro automatické splachování pisoárů a vyhřívané vpusti. Podle požadavků požárně bezpečnostního řešení budou napojeny požární klapky, které budou provedeny jako nezávislé na dodávce elektrické energie. K jejich uzavření dojde i v případě výpadku elektrického proudu. Napájení výtahu bude nataženo do posledního podlaží. Dále bude napojena dveřní clona, venkovní žaluzie, turnikety (SO 101) a automatické dveře.

V rámci slaboproudých rozvodů jsou navrženy tyto technologie:
Elektrická požární signalizace (EPS) - objekty budou vybaveny systémem EPS a požární ústřednou, ke které budou připojeny samočinné hlásiče pro lokální detekci požáru. Tyto hlásiče budou instalovány ve všech řešených prostorách včetně sociálních zařízení. Navrženy jsou také manuální tlačítkové hlásiče. Ve vzduchotechnických strojovnách bude požární poplach vyhlašován pomocí sirén. Systém je řešen jako jednostupňová požární signalizace s přenosem na pult Hasičského záchranného sboru pomocí zařízení dálkového přenosu umístěného vedle požární ústředny.
Nouzový zvukový systém (NZS) - systém NZS bude v klidovém režimu sloužit pro provozní hlášení a podkresovou hudbu. Při požárním poplachu bude využíván k automatizovanému evakuačnímu hlášení a umožní řízení evakuace.

Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) - objekty budou zajištěny proti vloupání a neoprávněnému pohybu osob po objektu detektory systému PZTS. Ústředna PZTS bude instalována v serverovně v 1. NP. Z této ústředny budou sběrnicovým vedením připojeny systémové koncentrátory rozmístěné v celém objektu. K těmto koncentrátorům budou připojeny detektory pohybu, tříštění skla a magnetické kontakty otevření výplní v jednotlivých místnostech. Ovládání systému bude možné pomocí ovládacích klávesnic. Klávesnice budou nepřetržitě zobrazovat stav systému a informovat o poplaších a poruchách. Ovládání systému bude prováděno zadáním číselného kódu.

Přístupový systém (ACS) - systém bude zajišťovat kontrolu nad vstupem do objektů a přístup do jednotlivých místností. Hlavní řídicí jednotka bude instalována v serverovně. Navržen je tzv. pseudo-online systém, který je sestaven z online nástěnných čteček na venkovních vstupech a hlavních trasách. Na vstupech do místností jsou navrženy bezdrátové čtečky, které v případě ztráty signálu mohou fungovat v autonomním offline režimu. Tyto čtečky jsou integrovány v kování dveří do jednotlivých kanceláří a dalších místností.

Strukturovaná kabeláž (STK) - systém strukturované kabeláže sdružuje telefonní a datové rozvody do jednotného kabelážního systému. V rozvaděčích budou instalovány datové přepínače a další aktivní prvky.

Pohledový videosystém (VSS) - navržen je dohledový videosystém, který bude zajišťovat přehled o dění v objektech a jeho bezprostředním okolí. Záznamové zařízení bude instalováno v samostatné místnosti. Při zprovoznění systému bude definováno, které kamery budou pouze monitorovací a které budou se záznamem. Definována bude také doba, po kterou bude záznam pořizován a uchováván, to vše v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Domovní dorozumívací systém (DDS) - u venkovních vstupů je navrženo zvonkové tablo, ze kterého bude zajištěna komunikace s recepcí SO 101 v místnosti 1.03. Tabla jsou navržena s vestavěnou kamerou pro zajištění lepší identifikace vstupujících osob.
Audiovizuální technika (AVT) - v určených místnostech je provedena příprava pro osazení projektoru, případně LCD obrazovky a další audiovizuální techniky. Příprava zahrnuje HDMI kabel oboustranně zakončený HDMI zásuvkou. Zásuvky HDMI jsou v místě budoucí televizní obrazovky, v místě budoucího datového projektoru a v místě budoucího ovládání audiovizuální techniky.

Na každém objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna hybridního typu s bateriovým úložištěm. Přetoky vyrobené elektrické energie budou ukládány do bateriového úložiště a v případě jeho zaplnění budou přetoky elektrické energie dodávány do ohřevu teplé vody pomocí elektrických topných patron. Ukládání přebytečné elektrické energie bude řízeno pomocí řídicí jednotky. Fotovoltaické panely budou osazeny na povrchu střech na připravenou konstrukci. Panely budou orientované na jih a budou na nich osazeny výkonové optimizéry. Pomocí výkonových optimizérů bude možné bezpečnostní odpojení panelů od stringu a bude možný dálkový monitoring systému fotovoltaické elektrárny. Střídač a bateriové úložiště pro jednotlivé objekty budou uloženy v technické místnosti.
Technické řešení měření a regulace objektů je provedeno tak, aby splňovalo svojí funkcí ustanovení platných norem, zákonů a vyhlášek o tepelných zdrojích. Všechny potřebné regulační, měřicí, signalizační a zabezpečovací okruhy jsou v souladu s platnými předpisy s využitím nejmodernějšího řídicího systému. Pro zabezpečení všech regulačních a řídicích funkcí systému jsou použity digitální regulátory s komunikačními a napájecími moduly. Řízení je zabezpečeno volně programovatelnými mikroprocesorovými regulátory, k jejichž vstupům jsou zapojeny jednotlivé snímače a čidla regulovaných a měřených veličin spolu se signály provozních, poruchových a havarijních stavů technologického zařízení. Výstupními signály jsou ovládány akční členy a řízena jednotlivá zařízení. Uživatelské programové vybavení regulátorů řeší algoritmy řízení dané technologie. Regulátory obsahují modul reálného času pro definování časových plánů ovládání technologie a paměť regulátorů je zálohována proti ztrátě dat při výpadku napájení. Regulátory jsou vybaveny jedním displejem umožňujícím komunikaci s dalším po sběrnici a prvky pro ruční možnost zásahu do ovládání, které dovoluje na této základní provozní úrovni sledovat hodnoty všech parametrů a mít možnost ručně ovládat výstupy regulátorů.

Pro vytápění objektů je navržen nízkoteplotní teplovodní otopný systém s uvažovaným teplotním spádem 55/45°C. Jako koncové elementy jsou navržena desková a trubková otopná tělesa. Rozvody topné vody jsou navrženy z měděného potrubí příslušných rozměrů spojovaného lisováním. Potrubní rozvody vedené mimo vytápěné prostory, ve stěnách a v podhledu budou opatřeny tepelnou izolací. Okruhy vytápění a chlazení budou v jednotlivých budovách vedeny z kombinovaných rozdělovačů-sběračů. Oběh teplonosné kapaliny v jednotlivých okruzích budou zajišťovat oběhová čerpadla s adaptabilní elektronickou regulací výkonu. Zdrojem tepla pro vytápění a chlazení bude kaskáda čtyř kusů elektrických tepelných čerpadel o výkonu 4 × 58,0 kW za podmínek A2/W35. Navržena jsou tepelná čerpadla v provedení s oddělenou venkovní a vnitřní částí vzájemně propojenou chladivovým okruhem. Jako bivalentní zdroj tepla je uvažován elektrokotel o výkonu 28 kW. Výstup z kaskády tepelných čerpadel bude veden přes akumulační nádoby o objemu 1x2000 l (vytápění) a 1x2000 l (chlazení). Na výstupu z akumulační nádoby budou napojeny kombinované rozdělovače-sběrače v jednotlivých objektech. Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou osazeny na ploché střeše objektu vedle nástavby strojovny, vnitřní jednotky budou umístěny ve strojovně.

Pro nucené větrání prostor jsou navrženy tři kompaktní vzduchotechnické (VZT) jednotky s rekuperací tepla, které zajišťují požadovanou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorách. Jednotky jsou ve vnitřním provedení umístěny v technické nástavbě na střeše objektů. Systém je řešen jako rovnotlaký. Kromě kompaktních VZT jednotek jsou v objektech použity i potrubní ventilátory a přívodní podstropní jednotky pro výměnu vzduchu v technických místnostech v nástavbě na střeše objektu. Regulace systému větrání hygienického zázemí je řešena vícestupňovou regulací pomocí ručních regulačních klapek do kruhového a čtyřhranného potrubí. Potrubí sání, výfuk a přívodní potrubí v interiéru jsou izolovány tepelnou a hlukovou izolací.
V potrubí budou z důvodu požárně bezpečnostního řešení instalovány požární klapky. Sání a výfuk vzduchu pro VZT jednotku je opatřen protidešťovými stěnovými žaluziemi se sítem proti ptactvu umístěnými v nástavbě technické místnosti na střeše objektu.
Jednotlivé objekty budou na nový areálový vodovod napojeny vodovodními přípojkami. Vnitřní vodovod bude sloužit k zásobování všech zařizovacích předmětů a výtoků včetně požárních hydrantů. Veškeré potrubní rozvody budou provedeny z plastového potrubí příslušných dimenzí opatřeného tepelnou izolací. Teplá voda pak bude rozvedena v souběhu s vodou studenou. Aby byla zajištěna připravenost teplé vody ve všech místech její spotřeby, bude rozvod teplé vody opatřen cirkulací. V objektu je uvažováno se zpětným využitím dešťové vody pro splachování WC. Srážkové vody ze střech objektů budou svedeny do podzemní akumulační nádrže. Takto zachycená dešťová voda bude napojena na samostatnou větev vnitřní vodoinstalace a po příslušné technologické úpravě bude sloužit ke splachování toalet. V případě nedostatku dešťové vody v akumulační nádrži dojde k přepnutí na rozvod pitné vody, kdy se doplní zásobní nádrž v technické místnosti. V objektech jsou navrženy zařizovací předměty ve standardním provedení. Tato zařízení budou v souladu s normami EU. Splaškové vody ze všech objektů se budou odvádět pomocí kanalizačních přípojek do areálové splaškové kanalizace. Vnitřní svody splaškové kanalizace budou vedeny v drážkách ve zdech, v instalačních šachtách, předstěnách a případně v sádrokartonovém podhledu.

Venkovní objekty
Součástí výstavby jsou dvě komunikace a dvě samostatná parkoviště, chodníky a plochy pro pohyb chodců. V areálu se předpokládá výhradně pohyb vozidel skupiny č. 1, vozidel Integrovaného záchranného systému a vozidel pro odvoz komunálního a tříděného odpadu.
Na parkovacích plochách bude pod konstrukcí vozovky položena hydroizolační fólie odolná působení ropných látek a olejů. Fólie bude rozprostřena na zemní pláň tak, aby tvořila „vanu", která zabrání proniknutí ropných látek do okolního terénu. Fólie bude společně s plání vyspádována do drenážních trubek po stranách parkovacích ploch. Pro zajištění mechanické ochrany této fólie je navržena geotextilie (plošná hmotnost min. 300 g/m2), a to z vrchní strany hydroizolační fólie. Drenážní trubky budou uloženy na nižší straně parkovacích ploch a zaústěny do uličních vpustí. Voda z uličních vpustí poteče přes odlučovač ropných látek do nové dešťové kanalizace. V místech ostrůvků, které jsou určeny pro výsadbu stromů, bude fólie provedena tak, aby bylo zabráněno případnému prorůstání kořenů. Nestabilní podloží pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude sanováno v tloušťce 0,50 m.
Povrch chodníků bude z betonové dlažby tloušťky 60 mm, povrch parkovacích ploch, sjezdů a přejezdných prahů z betonové dlažby tloušťky 80 mm a komunikace z asfaltu. Veškeré použité obrubníky budou betonové. Realizovány budou hmatné úpravy, a to varovné a signální pásy. Srážková voda z povrchu vozovek bude svedena příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou zaústěny do kanalizace. Na rozhraní pocházených ploch a nezpevněných ploch bude umístěna vsakovací štěrková vrstva šířky 0,50 m s propustným podsypem umožňující vsak vody do drenáží. Realizována budou bezpečnostní opatření, svislé a vodorovné dopravní značení. Dopravní infrastruktura bude napojena na stávající dopravní obslužnost území v návaznosti na využití stávajících administrativních budov. Instalovány budou přístřešky a stojany na jízdní kola a koloběžky a nabíjecí elektro stanice.
V rámci výstavby technické infrastruktury bude realizován nový areálový rozvod vody a přípojky k jednotlivým objektům. Areálový potrubní rozvod bude napojen na stávající vodovodní řad. Potrubní rozvody areálového vodovodu a vodovodní přípojky budou provedeny z plastového potrubí HDPE 100RC SDR11 PN 16 příslušných dimenzí. Veškeré potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem CY průřezu 4 mm2, jehož volné konce budou prostřednictvím smyček vytaženy do poklopů armatur nebo poklopů armaturních šachet. Před uvedením vodovodní sítě do provozu bude provedena dezinfekce a propláchnutí potrubí zdravotně nezávadnou vodou a bude proveden bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří. Dezinfekce bude provedena chlorovanou vodou, zatímco propláchnutí bude provedeno vodou čistou.

Dále bude vybudována nová stoková síť a k jednotlivým objektům kanalizační přípojky splaškové kanalizace. Navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v revizní šachtě. Jednotlivé stoky splaškové kanalizace budou napojeny přes revizní šachty. Jednotlivé přípojky budou na kanalizační stoky napojeny také v revizních šachtách.

Kanalizační stoky jsou navrženy z kameninového potrubí s hrdlovým těsněním příslušných dimenzí. Přípojky jsou navrženy z tvrdého plnostěnného potrubí PVC KG SN 12 s nástrčnými hrdly. Součástí stokové sítě budou kombinované kanalizační šachty složené z monolitického dna a prefabrikovaných skruží DN 1000 ve vodotěsném provedení.

Pro vypracování řešení zachycení a využití dešťových vod v areálu KIC byl proveden hydrogeologický průzkum možnosti zasakování srážkových vod na pozemku parcely č. 522/3 v k. ú. Dvory. Na základě provedeného průzkumu bylo konstatováno, že horninové prostředí v prostoru tohoto pozemku není vhodné pro vsakování srážkových vod. Z tohoto důvodu je plánováno svedení srážkových vod do akumulačních jímek a jejich využívání k závlaze travnatých ploch a dřevin. Bezpečnostní přepady z jímek budou odvedeny do dešťové kanalizace, nebo do povrchových vsaků. Stoková síť areálové dešťové kanalizace zároveň bude sloužit jako retenční prostor pro zachycené dešťové vody. Celkový objem těchto retenčních stok činí 334,3 m3. Pro zadržení a využití dešťových vod pro závlahu a splachování WC bude postavena nová železobetonová prefabrikovaná skládaná segmentová akumulační nádrž o objemu 105 m3. Nádrž má dno v hloubce 3,9 m pod úrovní terénu, tj. v úrovni 381,20 m n. m. Nátoky a odtok (bezpečnostní přepad) z akumulace je v úrovni 383,20 m n.m. Předčištění dešťových vod z obou parkovišť zajistí odlučovače ropných látek. Instalovány budou 2 kusy prefabrikovaných odlučovačů.

V rámci výstavby KIC je navržen systém úpravy dešťové vody pro další využití v rámci provozu budov,
a to pro splachování WC. Zdrojem dešťové vody bude akumulační nádrž, kam budou svedeny dešťové vody ze střech objektů. Na nátoku dešťové vody do akumulační nádrže bude osazen nádržový systém, který bude zajišťovat filtrování dešťové vody a biologickou separaci spláchnutých organických látek. Dešťová voda z akumulační nádrže bude ponorným čerpadlem čerpána k jednotlivým úpravnám (samostatná úprava vždy pro každý objekt). Ve vnitřní úpravně je navržen vícenásobný systém filtrace, který z čerpané dešťové vody odstraňuje hrubé i jemné nečistoty. Po mechanické úpravě vody bude voda hygienicky upravena pomocí ultrafialové lampy a dále rozváděna samostatným potrubím k jednotlivým místům spotřeby. V případě nedostatku dešťové vody v akumulační nádrži bude systém doplňován pitnou vodou tak, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá funkčnost.
Při výstavbě nových inženýrských sítí bude zhotoven nový areálový rozvod plynu a přípojky k jednotlivým objektům. V místě napojení na stávající plynovod a na jednotlivých přípojkách plynu budou instalovány zemní uzávěry. Uzávěry budou situované na veřejně přístupných místech nebo v komunikacích. Napojení na stávající plynovod bude provedeno v souladu s požadavky provozovatele plynovodní soustavy. Zemní uzávěry budou ovládány pomocí zemních teleskopických souprav, které budou na úrovni terénu ukončeny poklopem. Pod poklopy bude osazena podkladová deska. Středotlaké plynovodní přípojky budou ukončeny osazením hlavního uzávěru plynu ve venkovních plynoměrných skříňkách u jednotlivých objektů. V rámci projektu se jedná pouze o přípravu, plyn nebude využíván. Nyní se s využitím plynu pro potřeby provozní fáze nepočítá.
Ze stávajícího objektu B v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje bude napojena optická datová síť do všech stavebních objektů. Každý objekt bude napojen samostatně. Propojení nových stavebních objektů je navrženo vnitřními rozvody.

Součástí venkovních objektů je vybudování nového veřejného osvětlení parkovacích ploch, komunikací a napojení nabíjecích stanic. Napojení rozvodů veřejného osvětlení bude z nové trafostanice. Svítidla budou instalována na ocelových bezpaticových oboustranně žárově zinkovaných stožárech.
Součástí projektu jsou také vegetační úpravy ploch zeleně, následná výsadba dřevin (stromů, keřů) a trvalek, okrasných travin, zatravnění a umístění mobiliáře. Mezi jednotlivými objekty tak vzniknou atria, která budou osázena na západní straně solitérními babykami a na východní straně menšími skupinami stromů, muchovníky a dříny. Výsadby tak budou zajišťovat atraktivní výhled z okolních kanceláří. Obě východní atria budou přístupná pomocí chodníku, podél kterého budou umístěny lavičky. Pro vytvoření intimního posezení budou atria oddělena ze strany ulice pruhem vyšších okrasných trav. Menší plochy u fasády určené pro zeleň budou také osázeny okrasnými travinami se solitérními balvany. Západní atria budou doplněna u hranice pozemku okrasnými jabloněmi v úzko korunných kultivarech. Na fasádách jednotlivých stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 103 se bude ze západní strany pnout na drátěné konstrukci na dvou místech přísavník a akébie. Popínavé rostliny budou také vysazeny podél oplocení po celé severozápadní hranici území z důvodu optického odclonění areálu.

V blízkosti oken do budovy budou voleny druhy opadavých popínavých rostlin, aby nestínily v zimních měsících. Hlavní vstup do budovy inovačního centra bude akcentován trvalkovými záhony ze stínomilných rostlin (silnější zastínění budovou v kombinaci se severní orientací). Stín budou podporovat čtyři jedinci muchovníků. Záhony budou dále ozvláštněny solitérními balvany z lokálního kamene. U tohoto vstupního prostoru bude také umístěn mobiliář - lavičky a odpadkový koš. Na obou stranách protáhlého areálu budou vysazeny dřeviny. Chodník bude oddělen od silnice nízkým živým plotem z keřové třezalky. Plochy parkoviště budou odcloněny plošnými keřovými výsadbami - kombinace skalníku a pámelníku. Drobné ostrůvky přímo ve volné ploše parkoviště budou osazeny půdopokryvnými růžemi, které dobře snáší sluneční úpal. Na severu řešeného území bude volná travnatá plocha osazena rozvolněnou skupinou různých kultivarů javoru mléče - červenolistý, bíložlutě panašovaný a žluto-oranžově barvící na podzim. Zbývající volné plochy určené k sadovým úpravám budou zatravněny parkovým trávníkem.

Dále je navržen automatický závlahový systém, který bude využívat shromážděnou dešťovou vodu z podzemní akumulační nádrže. V rámci této nádrže bude zřízena čerpací stanice. Ponorné čerpadlo bude zásobovat hlavní rozvody vody pro zálivku a dále jednotlivé sekce. Závlahový systém je koncipován jako doplňkový. Použity budou rotační výsuvné hlavice postřikovačů v kombinacích s rozprašovacími hlavicemi, umístěné na rozhraní trávníků a chodníků či komunikace. Hlavice postřikovačů budou spojeny do jednotlivých sekcí, jejich ovládání zajistí solenoidové ventily umístěné ve ventilových šachtách. Závlaha bude probíhat v ranních hodinách tak, aby byla dosažena hodnota závlahy 25 mm/ m2 plochy trávníku za týden. V rámci automatického závlahového systému bude dodána ovládací jednotka, která bude závlahu spouštět i na základě počasí, v případě deště nebude zálivka prováděna a totéž v případech silného větru. Vzhledem k jílovitému podloží trávníků nedojde k významnému vsaku závlahové vody, proto bude nutné provést zkušební provoz a na jeho základě upravit interval závlahy tak, aby voda zbytečně nestékala ze zavlažovaného povrchu, ale opravdu byla využita pro závlahu trávníků a stromů.

Po dokončení výstavby objektů bude následně dodáno interiérové vybavení (kancelářský nábytek a technika, vybavení přednáškových místností, sálů, vnitřní a venkovní orientační systém). Dodávka interiéru je tvořena především typovým kancelářským nábytkem. Přepokládá se i vlastní dovybavení místností budoucími uživateli.

Pohled od JZ a SV.pdf (973.05 KB)

Pohled od JZ a SV.pdf (962.54 KB)

Pohled od JZ a SV.pdf (837.91 KB)

Pohled od JV a SZ.pdf (753.85 KB)

Pohled od JV a SZ.pdf (694.26 KB)

Pohled od JV a SZ.pdf (687.97 KB)

Pohled od JV a SZ.pdf (719.71 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovarské inovační centrum

Počet hlasů: 108

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz