přeskočit k navigaci »

Jihovýchodní obchvat Chebu II/214

Stavba číslo:S27
Název stavby:Jihovýchodní obchvat Chebu II/214
Přihlašovatel:Sdružení "Strabag + Swietelsky - Obchvat Cheb"
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
02/2014 - 08/2015
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Projektant:Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel:Sdružení "Strabag + Swietelsky - Obchvat Cheb"

Nová přeložka silnice II/214 je navržena v celkové délce 3,377 km. Hlavní trasa je rozdělena na dva úseky.

První úsek má délku 1,208 km a začíná okružní křižovatkou OK1 v obci Svatý Kříž a vede severozápadně k obci Háje, kde končí druhou okružní křižovatkou OK2 u obce Háje. Zde kříží silnici III/2143 Cheb - Slapany. Okružní křižovatka napojuje novou komunikaci II/214 i na místní komuni-kaci vedoucí na Podhrad.

Druhý úsek má délku 2,169 km a začíná okružní křižovatkou OK2 u obce Háje a dále vede severovýchodním směrem přes pastviny k údolí Hájského potoka. Přes údolí potoka je nový most o šesti polích délky 150,4 m (SO 202). Tento most také převádí plánovanou silnici přes místní komunikaci (ulice Dolní). Na most přes údolí navazují opěrné zdi délky 24,4 m na obou stranách komunikace (SO 204). Za opěrnými zdmi trasa přechází přes zářez železniční tratě. Délka mostu přes železniční trať je 116,7 m (SO 203). Konec úseku je napojen v průmyslové zóně před obcí Maškov na silnici III/2148, kde je nově řešeno napojení silnice III/2148 od Podhradu.

Komunikace je navržena jako dvoupruhová vozovka funkční skupiny B v kategorijní třídě S 9,5/70. Šířka nové trasy v místech napojení respektuje současné uspořádání silnic. Nová silnice je od Svatého Kříže provedena v kategorijní třídě S9,5/70. Od napojení sjezdu do areálu Prefa-Beton v km 1,900 druhého úseku až do konce stavby trasa kopíruje stávající stav. Směrem od Maškova je zřízen odbočovací pruh vlevo na Podhrad v šířce 3,25 m.

Silnice II/214 je důležitou spojnicí od silnice I/6 (dálnice D6) přes Cheb k německé hranici a pak dále do Waldsassenu. Stávající komunikace prochází městem Cheb a před výstavbou přeložky byla značně dopravně zatížena. Výstavbou nového úseku silnice II/214 došlo k vymístění dopravy mimo městskou část města Cheb a jejím vedením jihovýchodně od zastavěných částí města se zlepšila dopravní obslužnost v oblasti a vzniklo tak komfortnější napojení na stávající silniční síť mimo exponované části města.

Hlasování bylo ukončeno.

Jihovýchodní obchvat Chebu II/214

Počet hlasů: 99

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz