přeskočit k navigaci »

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

Jez Loket dolní - po dokončení
Stavba číslo:S18
Název stavby:Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
Přihlašovatel:Povodí Ohře, s. p.
Místo stavby:Loket
Charakter stavby:vodní dílo
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2019-11/2019
Investor:Povodí Ohře, s. p., Ing. Miloslav Šmolík
Architekt:SWECO, a. s., Ing. Lucie Brožová
Projektant:SWECO, a. s., Ing. Lucie Brožová
Zhotovitel:Metrostav, a. s., Ing. Milan Veselský
Stavbyvedoucí:Metrostav, a. s., Ing. Tomáš Beržinský

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
Charakter stavby - Rekonstrukce vodního díla

Investor: Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Technický dozor investora: Miroslav Rojt, ČKAIT 0301527

Dodavatel projektové dokumentace: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081
Odpovědný projektant: Ing. Lucie Brožová, ČKAIT 0012943

Zhotovitel:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Beržinský, ČKAIT 0402343

Přesné určení místa stavby, datum zahájení a ukončení výstavby, datum kolaudace a zahájení provozu

Kraj: Karlovarský, okres: Sokolov, katastrální území: Loket
Tok: Ohře, ř.km.: 191,655

Zahájení realizace:         28.03.2019
Ukončení realizace:         09.12.2019
Vydání kolaudačního souhlasu: 05.02.2020

Určení stavby z investičního záměru a následné skutečné využití stavby

Realizace vodního díla pro účely vzdutí hladiny pro energetické využití MVE, stabilizace a krajinotvorný prvek na toku.

Stručný a výstižný popis stavby

Stavba dolního jezu v Lokti byla rozdělena na tři stavební objekty a do dvou etap. První etapa po zajímkování stavby zahrnovala kompletní rekonstrukci první poloviny pevného jezu s novou štěrkovou propustí, stabilizaci a výstavbu nové opěrné zdi v nátoku na MVE a pak také rekonstrukci ostění obtokového kanálu MVE.
V druhé etapě byla dokončena druhá polovina jezu, která končila na hraně dříve vybudovaného rybího přechodu.

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
V rámci rekonstrukce dolního jezu v Lokti byl odstraněn starý jez a na jeho místě byl vybudován nový pevný kamenný jez v původním jezovém profilu o délce 78 m. Stavba jezu byla prováděna ve dvou etapách pod ochranou štětové stěny.
V první etapě byla provedena příjezdová cesta s provizorním mobilním mostem, kterým byl zajištěn přístup ke stavbě a průtok vody přes stavbu. Dále došlo k zajímkování levé poloviny profilu toku pomocí štětové stěny a zemní sypané jímky. Jezové těleso bylo kompletně rozebráno a znovu po jednotlivých dilatačních celcích vystavěno s tím, že jeden z celků tvořila štěrková propust, šířky 3,0 m s děleným stavidlem poháněným el. motorem. Ve druhé etapě došlo k přejímkování na pravý břeh, odstranění provizorní mostní konstrukce a zprovoznění již zrekonstruované (levé) části jezu.
Půdorysně se jedná o přímý - šikmý, pevný jez Pražského typu. Konstrukce jezu je železobetonová, dělená těsněnými dilatačními spárami do deseti samostatných dilatačních celků.

MVE Loket - zeď přívodního kanálu
Rekonstrukci levobřežní zdi přívodního kanálu na MVE bylo nutné provést v první etapě, před zatopením levé části stavby. Samotná rekonstrukce byla také rozdělena do dvou částí. V prvním kroku byla uskutečněna stabilizace stěny za pomoci ocelových HEB profilů s výdřevou. Až poté následovala betonáž jednotlivých ŽBK bloků stěny, kdy po jejich dokončení byly na koruně zdi vyzděny nové plotové sloupky a osazeno pozinkované zábradlí.

Jez Loket - obtokový kanál
V první etapě stavby též probíhala sanace ostění obtokového kanálu, kterým v případě odstávky MVE protéká část toku. Návrh sanace byl rozdělen na dva samostatné úkoly. Prvním úkolem bylo řešení části se stříkaným betonem. V této části byl stávající stříkaný beton odbourán až na původní ostění štoly, zkorodovaná výztuž odstraněna a nahrazena novou. Na stěny byl poté nově aplikován stříkaný beton. V části monolitické konstrukce byla provedena reprofilace za použití klasických sanačních postupů.  

Parametry hlavních konstrukcí
Beton C 30/37 - 1656 m3, bednění - ŽBK 908 m2, výztuž - 152 t, stříkaný beton - 1518 m2, dlažba/obklad z lomového kamene - 1066 m2, zához z lomového kamene - 1258 m3, zámečnické prvky - 8558 kg  

Celková cena díla:        
64 mil. Kč  (bez DPH)

 

Stavba "Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu" byla zahájena 28. 3. 2019 a dokončena 9. 12. 2019. Během stavby došlo k nahrazení pevné jezové konstrukce pražského typu založené na dřevěných pilotách na řece Ohři v ř. km 191,125 novou železobetonovou konstrukcí o stejných rozměrech. Stavba se realizovala na dvě etapy, nejprve se stavěla návodní a povodní těsnící štětovnicová stěna pro levou polovinu jezu. Délka rekonstruovaného přelivného pole jezu v koruně je 78,35 m, kóta koruny jezu 386,30 m n. m., se žulovým obkladem přelivné a předprsní plochy. Na pravé straně je jez spojen s dříve postaveným rybí přechodem s vodáckou propustí. Součástí rekonstrukce jezu bylo také zřízení nové štěrkové propusti šířky 3 m na levé straně jezu s osazením děleného stavidla a jeho ovládacím mechanismem do nového levobřežního pilíře. Tlumení kinetické energie je zajištěno bezvývarově, a to těžkým kamenným záhozem délky 7 m, na který navazuje přechodová část záhozu délky 4,7 m.

Společně s jezem se znovu vystavěla levobřežní opěrná zeď přívodního kanálu na MVE jako železobetonová se žulovým obkladem délky 53,4 m a výšky 2,7 m a sanovaly se betonové konstrukce v původním zakrytém obtokovém kanále délky 30 m s eliptickou klenbou výšky 1,95 m. Zařízení staveniště a staveništní komunikace byly společné pro všechny tři akce.

Dílo bylo dokončeno bez vad v souladu s harmonogramem stavby, a to v jednom kalendářním roce. Povodí Ohře, s. p. , jako investor stavby je s kvalitou provedených prací spokojen. Kladně hodnotili průběh stavby i zástupci města Loket, výsledná konstrukce jezu s obložením žulou zohledňuje umístění jezu v blízkosti památkové zóny historického města.

Celkové realizační náklady 64 408 159,55 Kč.

Z toho činila rekonstrukce dolního jezu 52 676 654,19 Kč, levobřežní zeď přívodního kanálu 10 170 466,67 Kč a obtokový kanál 1 561 038,69 Kč.

Generální dodavatel: Metrostav, a. s., Praha, Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Beržinský

Poddodavatelé: Nowastav, a. s., Praha a Transregionstav, a. s., Chomutov

Generální projektant: Sweco Hydroprojekt, a. s., Praha, hlavní inženýrka projektu: Ing. Lucie Brožová

Technický dozor investora: Miroslav Rojt

 

Hlasování bylo ukončeno.

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

Počet hlasů: 190

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz