přeskočit k navigaci »

Generel Karlovarské krajské nemocnice – výstavba nových objektů

Generel Karlovarské krajské nemocnice - vizualizace
Stavba číslo:P05
Název stavby:Generel Karlovarské krajské nemocnice – výstavba nových objektů
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Karlovy Vary
Charakter stavby:zdravotnické zařízení
Období realizace
(Zpracování projektu):
02.09.2021-12.05.2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Projektant:PENTA PROJEKT s.r.o. a CASUA, spol.s r.o. , Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. a Ing. Alešem Poděbradem

Výstavba nových objektů G1, G2 a G3 je součástí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice", který je realizován z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro poskytování zdravotních služeb, v nichž není možné dále budovat případné potřebné provozy nebo rozšíření. V rámci Generelu bude realizována postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice, jejímž přínosem bude zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál a zejména lepší komfort pro pacienty.

Objekt G1 je navržen jako přístavba stávajícího pavilonu A uvnitř areálu krajské nemocnice. Jedná se o rozšíření stávajících provozů. Přístavba je řešena na půdorysu cca 16x37 m a je optickým prodloužením stávajícího pavilonu A. Výšky atik korespondují se stávajícími na objektu A, jsou ve výšce cca 17,4 m od úrovně 1NP.

Objekt je navržen jako sedmipodlažní objekt, z čehož jsou tři podlaží podzemní a čtyři nadzemní. Terén je svažitý, proto je vstup z terénu zajištěn ve 2PP a 1PP. Poslední podlaží je ustupující, avšak opticky je tvar budovy dotvořen rámy evokujícími podlaží ve stejném rozsahu jako v nižších patrech.
Vzhledově je objekt navržen tak, aby přejal architektonický koncept objektu A. Parter (1PP a část 2PP) je řešen jako provětrávaná fasáda s velkoformátovým keramickým obkladem šedé barvy a pásovými okny s nepravidelným členěním stříbrné barvy. Vyšší podlaží jsou v hladké omítce bílé barvy s okny respektujícími sloupový rastr fasády. Okna v bílé fasádě jsou taktéž stříbrného odstínu. Vstupní prostor a prostor haly je na fasádě zvýrazněn použitím sloupko-příčkové fasády na celou výšku podlaží v antracitové barvě. Ustupující 4NP (opticky skryté za rámy s bílou omítkou) je řešeno provětrávanou fasádou s obkladem ze stříbrného trapézového plechu s vodorovně kladenou vlnou. Nástavba krčku mezi objekty A, a B na úrovni 4NP je navržena mírně ustupující s fasádou ze sloupko-příčkové prosklené konstrukce. Stejně jako na objektu A jsou všechny střechy řešeny jako ploché s vnitřními vtoky.

Dispoziční a provozní řešení objektu G1
3.PP - komunikační prostory - výtahy a spojovací podzemní chodba

2.PP - technické prostory (rozšíření technického provozu v objektu A) - strojovny, rozvodny, sklad odpadů, sklad apod., na této úrovni je zajištěn technický propoj s objektem G2 a zároveň technický přístup do objektu z exteriéru (odvoz odpadů apod.)

1.PP - rozšíření a modernizace provozu urgentního příjmu - v objektu G1 provoz příjmu lehkého pacienta - jmenovitě, příjmová recepce, pět ambulancí, sádrovna, zákrokový sálek, hygienické zázemí pro veřejnost a pro personál, vstup pro veřejnost z terénu

1.NP - rozšíření vstupního podlaží objektu A (na tomto podlaží je hlavní vstup do objektu z ulice Americká) - hala s možností posezení, dále se zde nachází část provozu endoskopie, která bude rozšířena dostavbou objektu G2, provoz endoskopie obsahuje recepci, čekárnu, dvě vyšetřovny, stacionář s pohotovostní toaletou pro pacienty, místnost pro zápis protokolu, skladové prostory, čistící místnost, zázemí personálu, na tomto podlaží jsou dva propojovací koridory do objektu G2, jeden z lůžkového oddělení interního oddělení a druhý z navazujícího provozu endoskopie

2.NP - provoz ambulancí - tři ambulance se společnou přípravnou, tři specializované ambulance, čekárna, toaleta pro pacienty, skladové prostory a zázemí personálu, na tomto podlaží budou realizovány dva propojovací koridory do objektu G2, jeden z lůžkového oddělení kardiologie a druhý z operačního traktu kardiologie

3.NP - provozy bez možnosti přístupu veřejnosti - skladovací prostory, provoz operačního a zákrokového sálu, čistý sklad, očista desek, dekontaminace, umývárna lékařů, šatnový provoz se vstupním a výstupním filtrem, samostatným hygienickým zázemím, úklidová místnost a denní místnost pro zaměstnance, na tomto podlaží budou realizovány dva propojovací koridory do objektu G2, jeden z lůžkového oddělení traumatologie a druhý z lůžkového oddělení gynekologie

4NP - strojovna vzduchotechniky a propojovací chodba do objektu B

Objekty G2 a G3 jsou navrženy uvnitř areálu nemocnice v Karlových Varech. Jedná se o novostavbu lůžkového pavilonu.

Objekt G2 je navržen jako sedmipodlažní objekt, má tři podzemní podlaží a čtyři nadzemní. Poslední podlaží je navrženo jako ustupující. Objekt G3 je navržen jako dvoupodlažní přístavba objektu G2, která je s ním provozně spojená na úrovni druhého podzemního podlaží. Objekt G3 přiléhá k severovýchodní fasádě objektu G2. Objekt G2 je navržen na půdorysu obdélníku o vnějších rozměrech cca 70,6 x 44,1 m. Hmota objektu je výškově členěna v několika rovinách tak, aby byl opticky zmenšený objem stavby a zároveň byly splněny požadavky na náplň lůžkových oddělení. Výškové řešení reaguje na svažující se terén, nepřekračuje roviny dané úrovní podél Americké ulice. Díky svažitému terénu je do všech podzemních podlaží umožněn přístup z terénu. V nadzemních podlažích (v úrovni 1NP-3NP) je objekt spojen s pavilony A+G1, které tvoří centrální vstup do nemocnice z ulice Americká. Objekt je ve dvou suterénních úrovních propojen se stávajícím pavilony nemocnice. Objekt G3 je navržen na obdélném půdorysu o rozměrech cca 36,6 x 18,9 m. V místech, které přiléhají k objektu G2 je objekt zúžen.

Dispoziční řešení objektů vychází z požadavků na umístění klasického lůžkového oddělení na jednom podlaží a zároveň i zřízení ambulantních částí v přímé návaznosti na druh lůžkového oddělení. Provozně samostatnou část tvoří komplexní onkologické centrum na 2.PP. Jedná se o specifický provoz, který obsahuje ambulance, stacionář, diagnostiku a léčebné části - lineární urychlovače ve dvou betonových kobkách právě v přístavbě G3.
Fasádní plášť objektu G2 je navržen v kombinaci kontaktního zatepleného pláště, fasády ze sendvičových panelů spolu s obkladem z prolamovaného perforovaného plechu a vodorovnými lamelami, kopilitové stěny a prosklené fasády. Kontaktní zateplovací systém je navržen ve dvou odstínech. V úrovni 3NP je navržen v tmavším odstínu šedé, ve 2PP-1NP je navržen v odstínu světlejším. V úrovni 2PP je kontaktní zateplovací systém doplněn prosklenou fasádou, v 1PP směrem k objektu G1 pak kopilitovou stěnou. Fasádní plášť 2NP a 3NP tvoří sendvičové panely s povrchovou úpravou v antracitové barvě s obkladem z prolamovaného perforovaného plechu, který je kotven přímo do těchto sendvičových panelů. Perforovaný plech je navržen i před některými okenními otvory. Fasáda 4NP je navržena ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou v antracitové barvě. Do panelů jsou kotveny antracitové vodorovné Z lamely. Tyto lamely navazují na ocelovou konstrukci, která tvoří estetickou a akustickou zástěnu pro některá technická zařízení umístěná na střeše 3NP. Fasádní plášť objektu G3 tvoří sendvičové panely s povrchovou úpravou v antracitové barvě s obkladem z prolamovaného perforovaného plechu, který je kotven přímo do těchto sendvičových panelů. Perforovaný plech je navržen i před okenními otvory ve fasádě.

Povrch střechy je navržen v úrovni 3NP a 4NP z kačírku, lokálně do kačírku budou uloženy betonové dlaždice pro přístup k technickým zařízením. Střecha objektu G3 je navržena jako zelená v kombinaci s kačírkem podél objektu G2. Terasa ve 2NP je z betonové dlažby. Nedílnou součástí objektu G2 a G3 jsou podzemní koridory a nasávací kanál pro vzduchotechniku, které se přimykají k samotným objektům.

Dispoziční řešení objektu G2, G3
3.PP - technické podlaží, na podlaží jsou umístěny sklady, strojovny, archivy, šatny personálu, komunikačně propojeno s objekty A, a G1, podzemní chodbou pak s pavilonem D, v severozápadní části 3PP probíhá vnitro areálová komunikace, zásobování objektu je navrženo z této komunikace

2.PP - komplexní onkologické centrum, celé podlaží je věnováno onkologickému provozu, který se skládá z několika provozních celků, jedná se o stacionář se zázemím, ambulance, diagnostické provozy PET, CT, léčebné provozy pro lineární urychlovač, včetně zázemí pro techniky a plánování, vstup do onkologického centra z exteriéru je navržen z jihozápadu, v jihovýchodní části je navržena podzemní chodba do objektu G1

1.PP - lůžkové oddělen onkologie, neurologie s ambulantním blokem, vstup do 1PP je navržen z jihovýchodu, od areálové komunikace mezi objekty G1 a G2

1.NP - lůžkové oddělení interního oddělení, gastroenterologie (gastroskopie, koloskopie, ERCP, endosonografie, biologická léčba), na úrovni 1NP probíhá hlavní propojení objektů A, a G1 s objektem G2 spojovacími krčky

2.NP - lůžkové oddělení kardiologie, operační trakt kardiologie, angiolinka se zázemím

3.NP - lůžkové oddělení traumatologie, gynekologie

4.NP - technické podlaží - navrženo jako ustupující, se zástěnami pro zakrytí exteriérového technického vybavení (chladící jednotky), na volné střeše je uvažováno s osazením fotovoltaických panelů

Hlasování bylo ukončeno.

Generel Karlovarské krajské nemocnice – výstavba nových objektů

Počet hlasů: 143

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz