přeskočit k navigaci »

Výrobní závod EPT Connector

EPT Connector
Stavba číslo:S12
Název stavby:Výrobní závod EPT Connector
Přihlašovatel:Algon, a.s.
Místo stavby:Habartov
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2015 - 09/2016
Investor:ept connector s.r.o.
Architekt:M-projekt, Ing. arch. Luboš Mašek
Projektant:M-projekt, Milan Hučko
Zhotovitel:Algon, a.s.

Jedná se o výrobní halu elektrotechnického průmyslu, konkrétně o výrobu konektorů. Vlastní výrobní hala - část jednopodlažní cca 5 000 m2, část dvoupodlažní cca 1 100 m2, celkem 6 100 m2 zastavěné plochy a 7 200 m2 užitné plochy. Z celkové užitné plochy je cca 1 000 m2 určeno pro administrativu, šatny, hygienické zázemí a jídelnu zaměstnanců. Ostatní plocha je určena pro vlastní výrobu a technické zařízení objektu.

Stavba splňuje urbanistické limity dané pro funkční plochu průmyslová výroby. Areál je navržen tak, aby mohlo dojít k případnému rozšíření výroby.

Výrobní závod je navržen jako jeden monoblok ve tvaru kvádru s barvami odstínů šedi a kovových povrchů. Plášť objektu bude navržen ze sendvičových tepelně izolačních panelů s povrchově upravenou kovovou vnější vrstvou a doplněn okenními výplněmi s kovovými rámy. Východní fasáda je doplněna o masivní markýzu z dřevěných lepených obloukových vazníků.

Technické řešení s popisem pozemních staveb

Stavba je zhotovena jako dvoulodní nepodsklepený jednopodlažní objekt halového charakteru s vestavěným částečným podlažím obsahujícím administrativní provoz a sociální zázemí pro zaměstnance.

Založení objektu je hlubinné na pilotách s hlavicemi. Maximální půdorysné rozměry stavby jsou cca 132,00 m x 46,00 m, výška objektu po atiku je potom 11,10 m.

Základní konstrukční systém objektu je zhotoven jako soustava prefabrikovaných železobetonových sloupů. Paty sloupů jsou vetknuty do kalichů hlavic pilot.

Nosnou část střechy tvoří trapézový plech uložený na vaznicích.

Po obvodě haly jsou na horní hrany kalichů uloženy prefa základové prahy. Mezi osami A a C je vestavba 2. nadzemního podlaží.

Založení podlahy je na vrstvě štěrkodrti uložené na zpevněné pláni. Na tu byla uložena geotextílie a fóliová hydroizolace. Podlaha v hale, skladu a pomocných dílnách je strojně hlazená drátkobetonová, finální úprava stěrkou. Zbylé podlahy v hale se zateplením, betonové v kombinaci s podlahovým vytápěním (šatny, vstup administrativa, II.NP).

Betonový skelet je opláštěn stěnovými panely TRIMOTERM. Pro dveře, vrata a technologické otvory jsou osazeny výměny z ocelových profilů.

Vnitřní příčky jsou provedeny z bloků Ytong. Pro oddělení skladu a technické místnosti jsou použity panely TRIMO. Vestavky v hale jsou provedeny se zděnými stěnami z porobetonových tvárnic založených na železobetonových pasech. Stropní konstrukce jsou provedeny jako ocelobetonové. Pro další vybrané vysoké příčky jsou zhotoveny železobetonové věnce kotvené do nosných konstrukcí.

Základní údaje o objektu

  • Půdorysné rozměry: 132 x 46 m

  • Zastavěná plocha stavby: 6 100 m2

  • Užitná plocha všech podlaží: 7 200 m2

  • Výška objektu: 11,1 m

  • Obslužné komunikace, parkoviště a manipulační plochy: 5 700 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Výrobní závod EPT Connector

Počet hlasů: 130

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz