přeskočit k navigaci »

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata
Stavba číslo:P10
Název stavby:D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata
Přihlašovatel:VIAPONT s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Dokumentace stavby D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, ve stupni DSP
Období realizace
(Zpracování projektu):
2025-2028
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, Správa Karlovy Vary
Architekt:Činnosti arichitekta nejsou součástí projektu stavby, Činnosti architekta nejsou součástí projektu stavby
Projektant:VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, vedoucí sdružení R6 MORAVA , HIP Ing. Ivo Fischer

Stavba zasahuje na kú. Drahovice, Karlovy Vary a Olšová Vrata (součásti města Karlovy Vary) a Andělská Hora (součást obce Andělská Hora) a je umístěna převážně v ploše současných komunikací a dále na stávajících lesnicky a zemědělsky využívaných pozemcích (lesy, orná půda nebo trvalé travní
porosty). V menší míře jsou dotčeny pozemky několika drobných vodních toků. Stavba je převážně umístěna mimo zastavěné i zastavitelné území obcí.

Hlavní součástí stavby je rozšíření stávající silnice první třídy číslo 6 (dále jen „silnice I/6“ nebo „I/6“) v úseku Karlovy Vary (místní část Drahovice, Pražský most) až Olšová Vrata na čtyřpruhovou směrově rozdělnou komunikaci, na kterou přímo navazuje novostavba úseku dálnice D6 až do úrovně obce
Andělská Hora.

Situování stavby v území je zřejmé z výkresu C.1. Stavební pozemek je definován plochami trvalého a dočasného záboru (viz výkresy C.2.1 až C.2.5) a vedle silnice I/6 a dálnice D6 slouží k umístění úprav a rozšíření sítě doprovodných pozemních komunikací, provedení přeložek sítí technického vybavení a úprav drobných vodních toků, zřízení několika pozemních objektů, zřízení dočasných ploch zařízení staveniště a provedení terénních úprav a rekultivací.

Staveniště leží převážně v pahorkovitém území a nadmořská výška ve smyslu staničení hlavní trasy postupně narůstá z cca 370 na 620 m n.m. Úvodní úsek stavby cca do km 5.0 probíhá nejprve po svahu říčního údolí Ohře a následně sevřeným údolím Vratského potoka. Dále následuje spíše mírně zvlněná náhorní planina v oblasti mezi Olšovými Vraty a Andělskou Horou

Hlasování bylo ukončeno.

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

Počet hlasů: 159

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz