přeskočit k navigaci »

Čistírna odpadních vod, Nové Hamry

Čistírna odpadních vod Nové Hamry
Stavba číslo:S27
Název stavby:Čistírna odpadních vod, Nové Hamry
Přihlašovatel:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Místo stavby:Nové Hamry
Charakter stavby:stavba vodního hospodářství - vodní dílo
Období realizace
(Zpracování projektu):
23.3.2020 - 25.10.2021
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Alexandr Žák
Architekt:VP PROJEKTING s.r.o., Ing. Jan Šinták
Projektant:VP PROJEKTING s.r.o., Ing. Jan Šinták
Zhotovitel:Hubert s.r.o., Ing. Tomáš Mysliveček
Stavbyvedoucí:Hubert s.r.o., Ing. Tomáš Mysliveček

Nové Hamry mají nový kanalizační systém....
V roce 2021 byla v Nových Hamrech dokončena nová moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, spolu s novou tlakovou kanalizací. Obec tak získala soustavnou kanalizační síť, která zajistí odvádění a čištění odpadních vod v souladu s legislativními požadavky a výrazně přispěje nejen k ochraně životního prostředí, ale také ke zlepšení životní úrovně obyvatel. Projekt byl financován z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, s dotační podporou Ministerstva zemědělství ČR.
Nová čistírna odpadních vod byla postavena na jihozápadním kraji Nových Hamrů, vedle příjezdové komunikace od Nejdku. Čistírna je zastřešená, její technologie je umístěna ve dvou nadzemních podlažích.

Jak se čistí odpadní vody...
Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny novou tlakovou kanalizací. Základem čisticího procesu je biologická část, kde se v aktivační nádrži za pomocí směsi  mikroorganismů, tzv. aktivovaného kalu, odstraňuje rozpuštěné znečištění, především uhlíkatého a dusíkatého charakteru. Mikroorganismům se vytváří různé životní podmínky (za přístupu či nepřístupu vzduchu) tak, aby dokázaly ve svém metabolismu nahromaděné znečištění přirozeně odbourat.
Mikroorganismy se při čisticím procesu spojují a vytvářejí vločky. Na závěr, v dosazovací nádrži, se tyto vločky oddělí a vyčištěná voda odtéká do řeky Rolavy. Část odděleného kalu se poté vrací zpět do čisticího procesu, přebytečný kal se odvede do provzdušňovaného sila, kde se stabilizuje, zahustí a poté se vyváží k další likvidaci.
Kvalita vyčištěné vody se pravidelně kontroluje, stejně jako účinnost technologie. Čistírna je plně automatizovaná a řízená pomocí počítačového systému s vizualizací, kontrolovaného z dispečinku provozovatele (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - Vodakva). Celková kapacita čistírny je 460 ekvivalentních obyvatel.

Co je tlaková kanalizace…
V obci se nově položilo celkem 4 370 metrů tlakové kanalizace. Tuto moderní technologii sdružení obcí přednostně využívá při výstavbě kanalizací. Tlaková kanalizace je méně nákladná na výstavbu než klasická gravitační. Na rozdíl od gravitační kanalizace navíc zajistí důsledné oddělení odpadních vod od dešťových i podzemních a nehrozí u ní přepady do vodních toků. Lépe tak vyhovuje současnému vývoji předpisů týkajících se vypouštění odpadních vod i sílícím tlakům ze strany státních orgánů na větší zadržování vody v krajině.
Na tlakovou kanalizaci se objekty napojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Z domů jsou odpadní vody nejprve svedeny do čerpací jímky. V ní je umístěno čerpadlo, které po dosažení nastavené horní hladiny sepne a provede vyčerpání splašků výtlačným potrubím až do hlavního řadu tlakové kanalizace. Domovní čerpací stanice odpadních vod je řízená pomocí automatizovaného systému. Technologii do domovních čerpacích stanic v Nových Hamrech hradilo sdružení obcí v rámci investice, její provoz a údržbu zajišťuje společnost Vodakva. V současné době se připravuje druhá etapa výstavby tlakové kanalizace, a to v části obce nad nádražím.

Hlasování bylo ukončeno.

Čistírna odpadních vod, Nové Hamry

Počet hlasů: 111

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz