přeskočit k navigaci »

Bytový dům, Kraslice

Bytový dům, Kraslice - JV pohled
Stavba číslo:P01
Název stavby:Bytový dům, Kraslice
Přihlašovatel:Projekt stav, spol. s r. o.
Místo stavby:Kraslice
Charakter stavby:oprava a přestavba objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2024 - 2025
Investor:Českomoravský realitní fond, a.s., Roman Vlasák
Architekt:Projekt stav, spol. s r. o., Arch. Olga Hromova (UA)
Projektant:Projekt stav, spol. s r. o., Bc. Antonín Majer, Ing. Martin Volný

Záměrem byla celková oprava a přestavba objektu, který sloužil jako textilní dílna a ubytovna, na bytový dům s 15 BJ.

Aktuální stav objektu je výrazně zanedbaný a místy havarijní. Zejména dřevěné konstrukce vykazují napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Do objektu (1.PP) proniká podzemní voda a do krovu zatékají srážkové vody.

Zdivo nevykazuje zásadní statické poruchy. Stropy, mimo stropu pod půdou nevykazují deformace.

Krovy nad hlavní budovou lze využít i nadále (po nezbytných vysprávkách). Krov nad užší částí bude celý rozebrán a proveden nově z důvodu zvednutí krovu pro možné využití podkroví.

S ohledem na stav objektu se uvažovalo nejen s kompletní opravou a revitalizací, ale i s přizpůsobení objektu současným nárokům na energetickou náročnost budov. Od těchto základních požadavků se odvíjelo architektonické a konstrukční řešení stavby.

Při návrhu řešení byla zhodnocována i další řada kritérií: ekonomické, vhodná vazba na okolní prostředí, kapacita území a stávajících veřejných ing. sítí, minimalizace negativního vlivu na okolní zástavbu, kritéria vyplývající z platných předpisů a norem. Po zhodnocení všech uvedených kritérií bylo vypracováno finální řešení návrhu stavby.

Stavba probíhala nejen v celé ploše objektu, ale na přilehlých plochách. Byla rozdělena do tří částí - samotný objekt, přístavba v úrovni 1.PP a zpevněné plochy.

Objekt je osazen novými okny s izolačním trojsklem a obálka budovy je zásadním způsobem zateplena. Objekt je vytápěn kaskádou tří tepelných čerpadel "vduch-voda" o celkovém 37,7 kW s bivalentním zdrojem. Ohřev TUV je zajištěn nepřímotopným ohřívákem 2 x 500 l. Vytápění objektu je podlahové.

V celém objektu je proveden systém nuceného větrání s rekuperací. Toto je provedeno pro každou bytovou jednotku samostatně (1.PP má samostatnou jednotku).

Historická dispozice objektu byla zachována. V 1.PP bude umístěno technické zázemí a společenská místnost. V úrovních 1.NP - 3.NP (podkroví) je umístěno celkem 15 BJ (v každém patře 5).

Napojení objektu je na stávající sítě. Pro potřeby rezidentů je za objektem umístěno nové parkoviště.

Objekt dosahuje velmi dobrých parametrů z hlediska hospodaření s energiemi (primární energie z neobnovitelných zdrojů = B, celková dodaná energie = A).

Dokončením přestavby objektu bude vytvořena atraktivní ubytovací kapacita a zrevitalizována budova, která je historickým dědictvím rozvoje města Kraslice.

 

Půdorys I.PP.pdf (479.39 KB)

Půdorys I.NP.pdf (573.81 KB)

Půdorys II.NP.pdf (603.91 KB)

Půdorys III.NP.pdf (598.57 KB)

Řez.pdf (686.64 KB)

Pohledy.pdf (811.44 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům, Kraslice

Počet hlasů: 273

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz