přeskočit k navigaci »

Aš - Komunitní centrum

Stavba číslo:P11
Název stavby:Aš - Komunitní centrum
Přihlašovatel:město Aš
Místo stavby:
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 - 2025
Investor:Město Aš, Vítězslav Kokoř - starosta
Architekt:Šumavaplan s.r.o., Ing. arch. Lejsek Pavel
Projektant:Šumavaplan s.r.o., Ing. arch. Lejsek Pavel
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

Komunitní centrum Aš

Název projektu: Komunitní centrum Aš

Projektant: ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., IČ 49787454, Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice

Datum projektu: 2022

Architekti: Ing. arch. Lejsek Pavel ČKA 00805, Ing. arch. Klimundová Hana

Typ stavby: Rekonstrukce (historická památka)

Místo stavby: Aš, Karlova 700/17

Investor: Město Aš, Kamenná 52, 35201 Aš, IČ 00253901

 

Záměr:

Město Aš dlouhodobě postrádá společenský sál pro setkávání obyvatel (alespoň 450 lidí - dnešní kapacita náhradních prostor je max. 200 lidí) a sídlo pro neziskové organizace operující na území ORP Aš. Modernizovaný velký sál bude většinu času sloužit Domu dětí a mládeže Sluníčko jako tělocvična. Další společenské využití bude pro pořádání plesů a větších koncertů a menší koncertní sál k pořádání kulturních akcí komornějšího rázu.

Zbourán bude divadelní sál a v jeho místě vznikne atrium s venkovním posezením navázaným na sociálně terapeutickou dílnu - kuchyň.

V přední části objektu (ulice Karlova) jsou projektovány klubovny se zázemím a v 1. patře kanceláře pro neziskové organizace, kterých na území Aše operuje více než 20 a nemají pevné sídlo. Kanceláře budou pravděpodobně sdílené. Projekt řeší veškeré instalace, vzduchotechniku i akustiku.

 

Historie objektu:

Bývalé AKS (Ašské kulturní středisko) je od května roku 2019 na seznamu památkově chráněných objektů. V ústředním seznamu kulturních památek je vedena jako tělocvična s tímto popisem: Budova ašského turnerského spolku z let 1912-1913 je reprezentativně pojednaným monumentálním společenským domem ve stylu geometrické secese s výraznou citací klasického tvarosloví. Objekt byl navržen pravděpodobně ašským stavitelem Ernstem Hausnerem".

 

Níže jsou podrobnosti k zajímavé historii budovy, kterou jsem už dříve připravil společně s Muzeem v Aši:

V roce 1912 začal Tělocvičný spolek Aš (Turnverein Asch) s výstavbou svého reprezentativního spolkového domu s tělocvičnou. Spolkový znamená, že tam krom velkého sálu/tělocvičny, měli i kanceláře, klubovnu a hospodu.

Po roce 1925 zde vznikla jednoletá turnerská škola. V tělocvičně působil Konrád Henlein (pozn.: po 2. sv. válce Mezinárodním trestním tribunálem v Norimberku označen za válečného zločince), jakožto jmenovaný učitel tělocviku v místním DTV Asch, kterému dům čp. 700 patřil. Byly zde ubytovací kapacity pro studenty jednoročního turnerského kurzu, filmové studio a projekční kancelář Turnerského svazu a přestěhovala se sem spolková knihovna z Liberce.

Po roce 1945: Budova byla přejmenována na Slovanský dům a sloužila jako restaurace. Kulturní život probíhal v Dělnickém domě ve Vysoké ulici.

1954: Rozhodnutím rady ONV 11. února byl předán Slovanský dům Osvětové besedě v Aši pro zřízení Osvětového domu.

1956: Dne 9. prosince 1956 byl v Aši slavnostně otevřen Dům osvěty. Pod vedením ředitele Domu osvěty Přemysla Vavrouška bylo na přestavbě někdejší tělocvičny, později restaurace Slovanský dům, odpracováno obyvateli města Aše 80 000 brigádnických hodin.

Postupem doby se dům přejmenoval na SKZ (Střediskové kulturní zařízení) a v r. '88 na AKS (Ašské kulturní středisko).

 

Účel objektu:

Uvažovaná výstavba je navržena v intravilánu města Aš, na pozemku parc. č. st. 471/2, 178/20 a 3470/14 v k.ú. Aš. Projekt řeší stavební úpravy celého objektu, z jižní strany odstranění stávajícího kinosálu, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet ve 2.NP a ve 3.NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová zdvihací plošina se schodištěm. Bude změněno využití z kulturního domu na komunitní centrum.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající beze změn. Objekt je napojen na stávající přípojku vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu. Dopravní napojení zůstává stávající, beze změn. K parkování slouží stávající parkovací stání v majetku Města Aš kolem objektu.

 

Dispoziční řešení:

Z hlediska dispozičního řešení je stavba rozdělena na třípodlažní uliční trakt a na něj kolmo navazující trakt hlavního sálu. Budova je částečně podsklepena, a to pod uličním traktem a pod pódiem hlavního sálu.

V 1.NP uličního křídla je situován hlavní vstup do budovy, na něj navazují šatny a hala. V jižní části 1.NP je situován provoz sociálně terapeutické dílny se zázemím.

Ve 2. a 3.NP uličního traktu jsou umístěny komunitní a veřejné služby, administrativní zázemí komunitního centra. V jižní části se v úrovni 2.-3. NP dále nachází přednáškový sál se zázemím, s výškou přes obě podlaží.

V suterénu pod uličním traktem jsou situovány dílny a klubové místnosti a technické zázemí.

Hlavní sál má výšku přes všechny tři nadzemní podlaží uličního traktu, s galeriemi, přístupnými z úrovně 2. NP. Při jižním průčelí sálu je v západní části umístěna třípodlažní přístavba se zázemím. Z 2.NP je nově navržen výstup na terasu - letní čítárnu.

Dispoziční řešení hlavního sálu je navrženo jako multifunkční.

Suterén pod pódiem hlavního sálu obsahuje sklady a technické zázemí sálu.

Z haly a z čajového koutku v 1.NP je navržen vstup na venkovní dvůr s posezením, který je částečně zastřešen.

 

Architektonické řešení:

Budova č.p. 700 byla postavena v letech 1912/13 jako tělocvičné zařízení (Turnhalle) s restauračním provozem. Jedná se o historicky významnou a architektonicky cennou stavbu, jak z hlediska celkového kompozičního řešení, tak z hlediska řešení detailů.

Ve druhé polovině 20. století byla provedena poměrně necitlivé přístavba malého sálu při jižním průčelí stavby. Dále proběhly dílčí stavební úpravy.

Navržené změny stavby respektují původní architektonické řešení stavby. Hlavní uliční průčelí je ponecháno bez výraznějších zásahů, s výjimkou vytvoření nového bezbariérového vstupu, jehož umístění respektuje stávající rytmizaci fasády a vychází z tvaroslovného řešení stávajícího vedlejšího vstupu.

Odstraněním přístavby malého sálu je umožněna obnova původního architektonického řešení velkého sálu, zejména řešení oken v severní a jižní stěně sálu. V místě odstraněné přístavby je navržen částečně zastřešený venkovní dvůr.

Ve východní části uličního traktu budovy jsou navrženy přístavby v úrovni 2. a 3.NP, za účelem prodloužení bočního schodiště do úrovně 3.NP a vytvoření hygienického zázemí, odpovídajícího současným předpisům.

 

Situace.pdf (865.42 KB)

Půdorys 1.PP.pdf (1.17 MB)

Půdorys 1.NP.pdf (1.69 MB)

Půdorys 2.NP.pdf (1.27 MB)

Půdorys 3.NP.pdf (932.1 KB)

Řezy.pdf (893.47 KB)

Pohledy.pdf (2.52 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Aš - Komunitní centrum

Počet hlasů: 108

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz