přeskočit k navigaci »

ZUŠ Fryderika Chopina

Budova Základní umělecké školy (ZUŠ) se nachází v zastavěné části Mariánských Lázní v Lužické ulici na p.p.č. st. 401 na okraji centrální zóny. Na severní straně dům sousedí s Lužickou ulicí. Na východní straně je podél objektu úzký pruh svahovaného ozeleněného terénu. Na západní straně (hlavní vstup do objektu) je úzký pruh zpevněné plochy navazující na zpevněné plochy sousední nemovitosti a přístavba výměníkové stanice. Jižní strana přiléhá k sousednímu halovému objektu. Stavba je situována v řadové zástavbě.

Historie objektu

Budova byla postavena na počátku 20. století jako domov pro válečné veterány. Hlavní vstup do objektu byl vyrovnávacím schodištěm v ose severního průčelí přímo z Lužické ulice. Později (přibližně v roce 1949) byly provedeny stavební úpravy, zahrnující též nástavbu (vestavbu) v prostoru krovu. Dále se jednalo převážně o vybourání nenosných dělících konstrukcí. Naopak velký společenský sál na úrovni přízemí byl předělen sklobetonovou stěnou. Od té doby, až do počátku 21. století, byla budova využívána jako školní zařízení, převážně jako obchodní akademie. V průběhu tohoto období byly prováděny ještě další menší stavební úpravy v 70. až 90. letech. Většina místností objektu byla využita jako učebny a kabinety, popřípadě též kanceláře. V suterénu pak byly umístěny šatny. V suterénu je rovněž prostor výměníkové stanice, která je komunikačně a provozně propojena se sousední pozdější přístavbou výměníkové stanice na západní straně budovy. Součástí pozdějších stavebních úprav byla i změna vstupu do objektu. Nový přístup je ze západní strany vyrovnávacím schodištěm přes závětří. Na počátku 21. století byl provoz obchodní akademie v budově ukončen.

V roce 2010 bylo rozhodnuto o využití 1 a 2. NP pro dočasné přemístění mateřské školky z Úšovic. Ostatní prostory budovy nebyly pro provoz mateřské školky využívány. Po dokončení novostavby MŠ v Úšovicích došlo opět k přesunu a budova zůstala bez využití.

Současnost objektu

Objekt byl rekonstruován pro potřeby základní umělecké školy, která do ní byla přemístěna z budovy v Ibsenově ulici. ZUŠ v současnosti navštěvuje cca 900 žáků ve všech věkových kategoriích. Hlavním posláním ZUŠ je nabídnout dětem, mládeži ale i dospělým, základní odborné vzdělání v oborech umění podle jejich zájmu a schopností.

Stávající budova má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a jedno mezipatro nad částí přízemí. Čtvrté nadzemní podlaží je vestavba do původní krovové soustavy, při které došlo ke změně tvaru střešních rovin. Obecně lze konstatovat, že svislé nosné konstrukce jsou zděné. Dělící nenosné konstrukce mohou být i sendvičové. Trámové stropy jsou kombinací ocelových a dřevěných nosníků. Pouze strop nad suterénem je klenutý do ocelových nosníků, resp. do nosných stěn. Krov je dřevěný. Strop nad posledním podlažím k půdě je zateplený minerální vatou. Střešní krytinu tvoří falcovaný plech na bednění. Hlavní schodiště budovy je z kamenných stupňů.

Zásah do stavby byl veden především snahou zachovat hodnoty z génia loci budovy. V rámci stavebních úprav se zachovalo co nejvíce původních prostor, říms a detailů (např. sloupky na schodišti, zábradlí na balkonech apod.). Největším stavebně konstrukčním zásahem do autonomie objektu bylo vytvoření bezbariérového přístupu prostřednictvím vestavěného nového výtahu.

Projekt a pak i stavba zároveň řešily zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu s ohledem na udržitelný rozvoj prostředí. Objekt má kompletně zateplenou fasádu, byla vyměněna všechna okna a to tím způsobem, že nedošlo ke znehodnocení původního členění fasády. Sjednocením fasádních prvků a očištěním fasády od pozdějších "přílepků" došlo k vytvoření slohové čistoty fasády. Zvolenými barevnými odstíny stavba důstojně doplňuje své prostředí.

Zvláštní důraz byl kladen na zvukovou neprůzvučnost objektu, a to zejména u místností s hlučným provozem, jakými jsou například učebna bicích. Všechny okna a dveře jsou doplněná speciálními pásky pro zvýšení neprůzvučnosti, stejně tak úpravy stěn jsou zvukotěsné použitím zvukotlumících obkladních materiálů.

Hlasování bylo ukončeno.

ZUŠ Fryderika Chopina

Počet hlasů: 210

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz