přeskočit k navigaci »

Zámek Štědrá

Historie památky

Původně barokní zámek s přilehlým hospodářským dvorem doplněný rozlehlou zahradou a parkem nechal založit v letech 1730-1734 tehdejší majitel žlutického panství hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova. Zámek se nachází jihovýchodně od bývalého poplužního dvora v západní části vsi Štědrá. Zámecká budova byla postavena stavitelem Janem Ondřejem Söllnerem z Útviny patrně podle plánů významného barokního architekta Tomáše Haffeneckera, autora projektu přestavby farního kostela Narození Panny Marie ve Štědré. Po dokončení stavebních prací Kokořovci do objektu přestěhovali své sídlo ze žlutického zámku a učinili tak zdejší reprezentativní areál novým střediskem svého panství. V roce 1744 však zámecká budova vyhořela a následně byla rozsáhle rekonstruována a rozšířena v pozdně barokním slohu. Svou konečnou podobu získala zámecká budova v roce 1830, kdy byly její vnější fasády částečně klasicistně upraveny. O něco později byl před jižním průčelím přistavěn pseudobarokní přízemní portik a zřejmě z této doby pochází také poslední větší úprava přilehlé zámecké zahrady a parku. Věžička s ochozem na střeše budovy byla vynesena až během 20. let minulého století. Po druhé světové válce byl zámek ve Štědré poslednímu majiteli panství, textilnímu velkoprůmyslníkovi rytíři Josefu Mančíku-Zebinskému zkonfiskován. Zámecký areál poté přešel do užívání státního statku. Později zde působila zemědělská mistrovská škola, sídlil ONV, v prvním patře se nacházela obřadní síň, kino a kanceláře. Po revoluci nakonec zámecký areál doplatil na chaotickou privatizaci a na začátku devadesátých let minulého století ho tak od obce zakoupil soukromý podnikatel, který s ním měl smělé plány. Chtěl zde provozovat krčmu, ukázky dobových řemesel, chovat koně a starat se o rybníky. Poté však zkrachoval a zámek propadl bance. Zámecký areál následně odkoupila soukromá společnost majitele ze San Marina, který plánoval bývalý zámek přebudovat na hotel. Volně přístupné objekty však nebyly využívány a postupně chátraly. Počátkem 21. století byl již bývalý zámek ve špatném stavu, statika obvodových zdí a krovu byla narušena, poškozenou střechou do objektu zatékalo. Dokonce došlo ke zřícení středového rizalitu jižního průčelí. Na konci roku 2011 nakonec zdevastovaný zámek po několikaletém smlouvání o ceně odkoupila sama obec Štědrá, která ihned přistoupila k zajišťovacím pracím a novému zastřešení objektu.

Architektura památky

Zámek tvoří mohutná obdélná patrová barokní budova krytá valbovou střechou. Ve středu střechy je vynesena hranolová věžička, doplněná ochozem s kuželkovou balustrádou, završená osmibokou zvonovitou kupolí. V ose hlavního jižního průčelí zámku, obráceného do parku, býval umístěn dnes zřícený mělký trojosý rizalit završený atikou s erbem Kokořovců z Kokořova a datací rekonstrukce objektu po požáru MDCCXXXXVII (1747). Před rizalitem se původně nacházel mladší pseudobarokní přízemní pětiboký portikus s terasou, který byl stržen v září roku 2010. Vnější fasády budovy, prolomené obdélnými okny ve štukových rámech, jsou členěny meziokenními lizénovými rámci a nárožní bosáží. Přízemí je od patra opticky oddělené profilovanou korunní římsou. Východní stěna budovy je směrem ke svahu zpevněna opěráky. K jihozápadnímu nároží zámecké budovy je přistavěna obdélná výklenková kaplička. Středem přízemí zámecké budovy probíhá průjezd zaklenutý valenou klenbou s trojbokými výsečemi. V interiéru portiku bývala zřízena zimní zahrada. Místnosti v přízemí budovy jsou sklenuty valenou klenbou s lunetami. Podle rozložení místností v přízemí sloužily prostory ve středu stavby kolem průjezdu především k reprezentativnějším účelům, místnosti při západním a východním konci budovy byly využívány jako provozní. Místnosti v patře zámku jsou plochostropé, zdobené štukovými zrcadly. Koncem 18. století zde bylo prý vystaveno mnoho portrétů členů rodu Kokořovců z Kokořova od Petra Brandla a jiných malířů. Místnosti v patře, včetně velkého sálu nad průjezdem, sloužily jako reprezentativní prostory a obytné prostory majitelů.

K severní straně zámku jsou připojeny přízemní pseudogoticky upravené barokní hospodářské budovy bývalého dvora, kryté valbovými a polovalbovými střechami, obklopující uzavřené obdélné nádvoří. V ose severního křídla se nachází pseudogotická hlavní vstupní brána. Při jižní straně zámecké budovy se rozkládá rozlehlá zámecká zahrada v podobě anglického parku z 19. století o rozloze 4,9 ha se staletými stromy. V zahradě se nachází kamenná kašna s mušlovou nádrží. Okolo parku býval dříve také sad, libosad, bažantnice a lipová alej.

Hlasování bylo ukončeno.

Zámek Štědrá

Počet hlasů: 722

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz