přeskočit k navigaci »

Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25

Stav před realizací projektu

Objekt byl vystavěn v roce 1992 jako základní škola a k tomuto účelu slouží dodnes. Je tvořen dvěma vzájemně spojenými pavilony – pavilonem učebnovým a pavilonem stravování s tělocvičnami.

Učebnový pavilon má čtyři nadzemní podlaží, průlezné technické podlaží a suterén, vybudovaný jako kryt civilní ochrany. Pavilon stravování a tělocvičen má dvě nadzemní podlaží a suterén.

Nosný systém jednotlivých pavilonů tvoří železobetonový montovaný skelet, stropní konstrukce jsou železobetonové prefabrikované. K nosným sloupům jsou přichyceny obvodové keramzitbetonové parapetní panely. Výplň otvorů nad těmito panely tvoří okna a meziokenní vložky.

Vnější omítka je břízolitová, světle nebo tmavě probarvená, částečně je povrch pláště opatřen kabřincovými řemeny, rovněž sokl je obložen kabřincem. Objekt není zateplen.

Střechy pavilonů mají původní souvrství dožívajících asfaltových pásů. Okna objektu jsou rovněž původní, dřevěná, zdvojená. V tělocvičnách, u požárních schodišť a u centrálního schodiště učebnového pavilonu tvoří výplně otvorů sklobetonové stěny Panlux.

Stav po realizaci investičního záměru Bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu zakončené probarvenou tenkovrstvou omítkou, výměna oken, dveří a prosklených stěn v obvodovém plášti, zateplení střech, zateplení stropu nad technickým podlažím a nad suterénem. K většině oken se osadily venkovní žaluzie.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů - nové obvodové konstrukce a otvorové výplně jsou v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 v době zpracování projektové dokumentace (duben 2007), hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky objektu splňují minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.

Provedené úpravy výraznějším způsobem nezasáhly do vnějšího vzhledu objektu, změnilo se barevné řešení fasád.

Střecha učebnového pavilonu (plochá, dvouplášťová, provětrávaná) – původní hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů spolu s jejich nosnou deskou (s podílem azbestových vláken) byly odstraněny a nahrazeny novými hydroizolačními asfaltovými pásy a nosnou dřevoštěpovou OSB deskou. Stávající tepelná izolace střechy z minerálních vláken byla zesílena (doplněna dalšími vrstvami).

Střecha pavilonu stravování a tělocvičen (jednoplášťová) – na původní hydroizolaci se připevnily dílce z pěnového polystyrenu tl. 150 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem, na povrch se následně natavil finální hydroizolační asfaltový pás.

Došlo k zateplení stropu nad technickým podlažím učebnového pavilonu a k zateplení stropu nad suterénem pavilonu stravování a tělocvičen.

Původně dřevěná zdvojená okna byla nahrazena okny plastovými s izolačním dvojsklem, vyměněna byla i prosklená stěna centrálního schodiště učebnového pavilonu. Prosklené stěny v tělocvičnách byly nahrazeny výplněmi z plastových komůrkových desek. Většina oken učebnového pavilonu byla opatřena venkovními elektricky ovládanými žaluziemi, které zabraňují přehřívání učeben při slunečných dnech.

Na hlavních komunikačních cestách byly v obvodovém plášti osazeny dveře s hliníkovými rámy, méně zatěžované dveře mají rámy plastové.

Na fasády objektu se aplikoval kontaktní zateplovací systém (ETICS), tepelnou izolaci tvoří desky z pěnového polystyrenu, na vybraných místech desky z minerálních vláken.

Celý objekt dostal nový vzhled probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou, barevné řešení zpracoval autorizovaný architekt.

Hlasování bylo ukončeno.

Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25

Počet hlasů: 90

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz