přeskočit k navigaci »

Využití Paláce princů pro Městskou knihovnu

Palác princů je součástí jedinečného souboru barokních staveb starého města Ostrova. Je jednou z dominant historického jádra i navazujícího zámeckého parku. Stejně jako klášterní okrsek a zámecký park, které v nedávné době prošly rozsáhlou rekonstrukcí, podařilo se i pro Palác princů v letech 2009 - 2011 zajistit zásadní rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu. V rámci ní došlo i ke změně využití objektu, přičemž byly za dohledu památkářů respektovány jeho památkové hodnoty.

Celkové stavební náklady na rekonstrukci Paláce princů dosáhly částky 63,5 mil. Kč, oproti původnímu plánu byly náklady navýšeny o cca 6,5 mil. Kč.

Konstrukční řešení stavby

Stavební záměr předpokládal v maximální možné míře respektování a zachování původních historicky cenných konstrukcí. Vycházel ze stavebně historického průzkumu a restaurátorského průzkumu. Z hlediska stavebních prací bylo nutné urychleně provést práce, které ochrání objekt před dalším poškozováním, resp. zajistit jeho stabilitu. Jednalo se zejména o opravu krovu, výměnu střešní krytiny, provedení sanace zdiva a omítek a celkové odizolování objektu proti šíření vlhkosti a radonu apod.

Byly vybourány veškeré nepůvodní, rušivé či neutrální dělící konstrukce. Byly též za dohledu památkářů lokálně a v minimálně možném rozsahu provedeny zásahy do historické konstrukce pro zajištění nového schodiště, výtahové šachty a drobných vestaveb. Vždy před zásahem do konstrukce byl proveden průzkum. K vlastním demolicím byli pozváni památkáři.

V rámci první etapy přestavby bylo nutné provést opravu krovu (nahrazením dožilých částí, ošetřením proti škůdcům a dřevokazným houbám), zhotovit novou střešní konstrukci věží dle zachovalých dobových kreseb a rekonstrukci komínových těles. Byla kompletně osazena nová keramická krytina včetně klempířských prvků a nových vikýřů, bylo dokončeno statické zajištění krovu.

Z části v půdním prostoru byly za pomoci ocelových nosníků a trapézových plechů vytvořeny železobetonové stropy pro sklady a zázemí 2.NP.

Stěžejním úkolem pro první etapu rekonstrukce bylo zajištění stabilizace objektu - základů, základového zdiva a následně odvodnění a vysoušení objektu. Na základě nálezů v případech mělce založeného základu bylo nutno přistoupit ke stabilizaci základů injektáží. Památkáři již v začátcích stavby stanovili rozsah sanace vnitřních i venkovních omítek, základového zdiva a určili, co je nutné zachovat.

Vlastní princip kompletního samovolného vysoušení a vysychání objektu sloužící i jako protiradonové opatření, byl již zapracován do projektového řešení a byl budován po celou dobu stavby. Je řešen na vnějším líci obvodových zdí na úroveň založení základu – kanálky (tzv. vzdušníky), odvětrávanými podlahovým systémem (iglů), vzájemně propojen PVC trubkami s přisáváním ze vzdušníků a odvětráním komínovými průduchy nad střechu. Byly osazeny nové okenní prvky, demontovány mříže a zahájeny práce na teplofikaci objektu – rozvody, radiátory – výměníková stanice.

Součástí první etapy byla demolice přístavku, který byl nově řešen jako replika původní Oranžérie – s napojením - vstupem do objektu Paláce princů.

Stavební práce zahájené ve druhé etapě byly realizované vyzděním nových svislých konstrukcí (dispoziční změny), dokončením zazdívek, dozdívek. U nových otvorů nosných konstrukcí bylo realizováno provedení nových kleneb, osazení překladů a doplnění poškozených částí zdiva. Nahrazení poškozených a nenosných trámových stropů bylo provedeno novou stropní konstrukcí. Pokračováno bylo s realizací samovolného odvodnění a odvětrání, dokončeno provedení nových podlah v 1.PP, vč. podsypů, podkladních betonů, hydroizolací, tepelných izolací a nášlapných vrstev, provedení nových nášlapných vrstev podlah bylo realizováno také v 1.NP a 2.NP. Byla provedena oprava vřetenového schodiště, zajištěna realizace nového schodiště a výtahu z 1.PP do 2.NP i pro vozíčkáře, dokončeny vnitřní i vnější omítky a provedeny celkové malby, dle odsouhlaseného návrhu rozbarvení fasády.

Byly osazeny nové výplně otvorů - dveřní prvky. Dle požadavku památkářů byly do okenních otvorů osazeny repasované mříže. Byly provedeny kompletní instalace – nové rozvody vody, kanalizace, elektrorozvody včetně vyzbrojení, slaboproudé rozvody, sdružená strukturovaná kabeláž a vzduchotechnické vedení a zařízení. Dokončena montáž kompletních zařizovacích předmětů – zdravotechniky, vytápění, slaboproudu, elektro, kamerového systému, EZS, EPS, zabezpečení knihovního fondu RFID, a ICT . Byla zahájena výroba a dokončena montáž interiérů, a instalován mobiliář na míru, který musel být v konečné fázi upravován dle skutečnosti – v návaznosti na klenby v 1.PP. Dokončen byl samostatný přístavek - objekt Oranžérie, který jako největší místnost objektu s celostěnovým prosklením na jižní straně bude sloužit v rámci působnosti městské knihovny jako prezentační prostor na pořádání výstav, prezentací, recepcí a vlastních akcí jak pro dospělé tak pro děti.

Kompletně byly dokončeny terénní úpravy kolem objektu, včetně výsadby zeleně a instalace mobiliáře.

Stavebně historické nálezy

V rámci realizace byly zajišťovány zemní práce spojené se stabilizací a odvětráním, vysoušením objektu. Při provádění těchto zemních prací byly objeveny historické nálezy – těleso odvodňovacího kanálu (v obloukovém průřezu 3x 2 m), procházejícího pod objektem a Dianina lázeň – z hlediska památkářů velmi cenný historický nález v prostoru uvažovaného dětského oddělení knihovny. Neprodleně byl zahájen archeologický průzkum a nálezy byly zdokumentovány a bylo zajišťováno následné řešení. Pro zajištění funkčnosti tělesa odvodňovacího kanálu byla prováděna opatření, která mají zachovat původní účel kanálu. Jejich posloupnost byla dána prováděním jednotlivých prací – částečné rozebrání klenby, vyčištění, odvedení vod, statický průzkum, zajištění stability - vše za dohledu a souhlasu památkářů. Další fází bylo odvodnění tohoto historického kanálu do slepého ramene Bystřice – zajistit výškově, aby voda samovolně odtékala pod objektem. Pro zajištění kontroly tělesa odvodňovacího kanálu, a aby nedocházelo k zanášení, bylo nutné provést na tělese kanálu vstupní a výstupní jímací a čistící část před a za objektem, tato část byla projektově i realizačně vyřešena.

Po vyčištění a konečné kontrole stavu klenby tělesa (byla zjištěna značná náročnost opravy klenby - torkretování, špatný přístup), proto bylo přistoupeno k zatrubnění tělesa pod objektem a zasypání, betonáži a dozdívce tělesa kanálu pod klenbou.

Pro objekt Dianiny lázně nechalo město Ostrov po ukončení archeologického průzkumu zpracovat dvě varianty projektového řešení na zachování památky - její prezentaci nebo konzervaci. Po seznámení se s problematikou prezentovaného řešení ohledně podmínek požadovaných specialisty památkové péče (stálá teplota a vlhkost prostředí), které by nebylo možno dodržet, nebo by vyžadovaly nepřiměřené finanční náklady, bylo rozhodnuto, že je nutno nález zakonzervovat a tak jej zachovat. Jinak by byl časem nenávratně zničen. Po vzájemné dohodě s památkáři byly neprodleně zahájeny práce na zakonzervování - ochránění a uchování tohoto nálezu pro budoucnost. Tímto byla odstraněna jedna ze zásadních překážek ze stavebně historického nálezu a práce již mohly plně pokračovat.

Z vlastní Dianiny lázně je prezentován restaurátorsky ošetřený a dochovaný reliéf - torzo nástěnné nástropní malby a vitrína s fotodokumentací a prezentovanými nálezy.

Hlasování bylo ukončeno.

Využití Paláce princů pro Městskou knihovnu

Počet hlasů: 1184

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz