přeskočit k navigaci »

Vstupní objekt dolu Jeroným

Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá. Důl Jeroným je významnou hornickou památkou dokládající úroveň hornictví v 15 a 16. století. Zájem těžařů byl zaměřen na cínovou rudu. Dostupné prameny uvádějí, že o Čisté jsou zmínky již ve 13. století. Rozvoj města byl spojen s rozvojem těžby na dole Jeroným. Dne 20. 8. 1551 je městu propůjčen Ferdinandem I. název Královské horní město.

Město vlastnilo cínovou váhu, cínovou huť a oprávnění těžit dříví v královských lesích. V roce 1772 postihla město katastrofa ve formě požáru, který kromě domů a dalších objektů zničil téměř veškerou písemnou dokumentaci. Zničení písemné dokumentace zejména archivního charakteru má za následek, že i v současné době se velmi obtížně dokladuje kontinuita historie města a báňského podnikání. Město přežívá až do konce druhé světové války. Po ukončení války postihuje město jedna pohroma za druhou. Všechny jsou ve svých důsledcích horší než již zmiňovaný požár. Město bylo v rámci řešení německé otázky vylidněno v důsledku odsunu obyvatel německé národnosti. Celá přilehlá oblast města, včetně města samého, se stala vojenským prostorem. Město bylo při cvičeních cílevědomě demolováno.

Ojedinělé důkazy o existenci města byly zničeny v důsledku poddolování území města uranovým průmyslem. Po ukončení prací v podzemí docházelo k postupným propadům a tím i k úplné devastaci povrchu. Záměr totální likvidace města byl dovršen vymazáním názvu obce ze všech map. Jen výjimečně se o městě vyskytuje jakákoliv informace v encyklopediích vydaných po druhé světové válce. Existenci města dnes připomíná pomníček u silnice Sokolov-Krásno (č. 210). Katastrální území Čistá bylo zrušeno a veškeré pozemky byly převedené na katastrální území Rovná.

Ložisko cínového zrudnění, na kterém byl vybudován důl Jeroným, představuje okrajové ložisko v jihozápadní části Čistecko-krásenského pásma slavkovské rulové kry. Počátky hlubinného dobývání spadají do období první poloviny XVI. století. Rozvoj hlubinné těžby byl nastartován po postupném vytěžení okolních rýžovišť. Těžba na dole Jeroným se po prudkém rozvoji pozvolna dostává do útlumu. Zpráva o stavu důlních děl z roku 1847 uvádí, že doly poblíž Čisté jsou sešlé. Pokusy obnovit těžbu na dole Jeroným proběhly v letech 1887 – 1905. Po první světové válce je důl opuštěn. Další průzkum s cílem obnovit těžbu se realizuje v letech 1940 – 1943. Celý důl Jeroným byl v roce 2008 prohlášen Národní kulturní památkou. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 4515.

Od roku 1992 zde probíhají záchranné práce. V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století. Během roku 1982 byly objeveny další podzemní prostory, dnes označované jako stará důlní díla, v bezprostřední blízkosti známé části dolu Jeroným, dnes označované jako opuštěné důlní dílo.

V minulosti byla tato díla propojena s komplexem báňských děl hlavní části dolu Jeroným. Oddělení bylo pravděpodobně způsobeno zavalením přístupových chodeb z hlavní části ložiska již na konci 16. stol. nebo v 1. pol. 17. stol. V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se zde usadily při těžbě metodou "sázení ohně". Prostory "zdobí" stopy po želízkách a špičácích používaných tehdejšími havíři.

V areálu dolu Jeroným dlouhodobě probíhají záchranné práce, které se snaží v obou částech koordinovat Muzeum Sokolov ve spolupráci s Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, MPO a MŽP.

Celý komplex důlního díla byl zdokumentován tak, aby mohla být zajištěna kontrola prováděných prací. Samozřejmostí bylo zpracování návrhu k využití dolu v oblasti montánní turistiky, geologie a podobně. Areál dolu Jeroným se stal jedním z hlavních pilířů Česko-bavorského geoparku, který zahrnul řadu významných lokalit u nás a v přilehlých oblastech Německa. Důl Jeroným spravuje Muzeum Sokolov a od října 2013 je částečně přístupný veřejnosti. V květnu 2014 byla zahájena výstavba vstupního objektu dolu Jeroným v Čisté u Rovné, která je financovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Vlastní objekt je koncipován jako jednopodlažní, zakládaný částečně na skalním podloží. Je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem, který je celoobvodově zateplen kontaktním izolačním systémem tl. 160 mm a následně opláštěn masivním žulovým obkladem. Kamenný obklad tak vytváří dojem přirozenosti stavby a tematického propojení s dolem Jeroným. Obvodový plášť je doplněn o masivní posuvné okenice, které slouží jako estetický prvek a současně fungují jako zatemnění a ochrana prosklených výloh.

Objekt nabízí několik zajímavých technických prvků, jako jsou nabíjecí stojany na přenosné bateriové svítilny, exteriérové osvětlení portálu dolu, stylové kamenné chodníky z lámaného kamene, atd.

Střecha je řešena jako vegetační pro extenzivní zeleň. Interiér objektu je navržen tak, aby funkčně zajistil zázemí pro návštěvníky dolu a personál. Nechybí zde ani víceúčelová vstupní hala, která slouží mj. i jako přednáškový a výstavní sál.

K vstupnímu objektu náleží i parkoviště pro osobní vozy a autobus. Při zakládání objektu byl částečně odhalen skalní masiv, který je záměrně ponechán v neupraveném stavu a slouží jako názorná ukázka skladby zdejších podloží.

Celý objekt je velmi citlivě zasazen do přírodní scenérie Slavkovského lesa, kdy se snaží hmotově a výškově nenarušovat ráz krajiny. Z tohoto důvodu je objekt navržen tak, aby svou výškou nepřesahoval nivelitu stávající silnice, naopak stávající terén zcela přirozeně přechází do vegetační střechy objektu.

Hlasování bylo ukončeno.

Vstupní objekt dolu Jeroným

Počet hlasů: 1019

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz