přeskočit k navigaci »

Víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar

Účel lávky

Účelem stavby je vytvořit propojení mezi volnočasovým areálem Meandr Ohře a protějším břehem, kde je obchodní dům Varyáda a krajská páteřní cyklostezka (Cyklostezka Ohře). Na levém břehu je rovněž dětské hřiště. Stavbou lávky se vytvoří velký rekreační areál, ideální pro děti, cyklisty i bruslaře.

Stavba lávky vychází z návrhu cyklogenerelu města Karlovy Vary. Lávka je největší investicí na páteřní cyklotrase A, která prochází východo-západním směrem skrz Karlovy Vary. Trasa začíná v Tašovicích a končí v Drahovicích a je nejvýznamnější z navržených cyklotras ve schváleném cyklogenerelu. Lávka má proto zcela zásadní význam pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě. Stavba lávky a cyklostezek na obou březích je etapou A4 cyklogenerelu (červeně v mapce). Po dobudování navazujících úseků – úseku A5 dále po pravém břehu řeky až k Tuhnické lávce a úseku A3 podél Chodovského potoka do Dvorů (vyznačeny zeleně), vznikne velmi atraktivní trasa pro pěší a cyklisty. Úseky východně od lávky jsou již ve fázi projektové přípravy.

Lávka také zlepší propojení pro bruslaře mezi dvěma inline dráhami ve městě – mezi Meandrem a Rolavou.

Související investice

Kromě samotné lávky vznikne v rámci stavby také nové parkoviště pro 54 vozidel, bude opravena příjezdová komunikace na Meandr a na vlastním Meandru budou rozšířeny odpočinkové plochy. Vznikne zde místo s možností posezení a také relaxační plocha s umělým povrchem. Součástí stavby je veřejné osvětlení všech nově budovaných prvků, sadové úpravy i inženýrské sítě pro případné umístění bufetu přímo na Meandru.

Konstrukce lávky

Šířka koryta řeky Ohře pod mostem je 35 m. Most je navržen jako parapetní se spodní mostovkou, založený plošně. Niveleta je směrově v přímé rovině, výškově je ve vrcholovém oblouku R = 300 m, který na obou koncích přechází do spádu 6,0 %. Volná šířka mezi zábradlím je 3,50 m, šířka mostu je 4,82 m. Délka nosné konstrukce je 48,00 m. Při povodňovém nebezpečí se lávka zvedne o 1,55 m. Zvedací lisy jsou umístěny v opěrách. Ovládací hydraulické zařízení je mobilní a bude přivezeno vždy před zvedáním.

Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci mostu tvoří dva ocelové parapetní nosníky proměnné výšky. Nosníky z trub průměru 457mm mají nad opěrami výšku 1850 mm a ve středu rozpětí 3500 mm. Poloměr horního pasu je 110 m, poloměr dolního pasu je 300 m. Trouba horního pasu má tloušťku 16 mm.

Nad podporou jsou oba pasy propojeny uzavřeným nosníkem, napojujícím se na koncový příčník. Čela tohoto nosníku jsou uzavřena polovinou stejné trouby, z jaké jsou pasy. Horní pasy jsou rozepřeny ve třetinách rozpětí a zastřešením v prostřední části mostu.

Prostor mezi pasy hlavních nosníků tloušťky 240 mm je architektonicky tvarován. To neumožňuje použití běžných diagonál.

Krajní příčníky jsou svařované s konstantní výškou. Na ně je přivařen plech nesoucí vlastní mostovku, která bude mít umělý povrch (pryžový granulát). Koncové příčníky kromě ztužení konstrukce přenášejí váhu mostu na zvedací zařízení, umístěné ve středu opěr.

Koncové příčníky kromě ztužení konstrukce přenášejí váhu mostu na zvedací zařízení, umístěné v obou opěrách.

Zvedání lávky

Požadavek na zvedání vyplynul ze zpracovaných hydrotechnických posouzení. Ve variantě klasické lávky umístěné nad stoletou hladinou řeky vycházely na obou březích násypy či konstrukce, které znamenaly překážku povodni a bariéru. Lávka byla přibližně o 2metry výše nad současným terénem Meandru Ohře, na břehu vznikal nájezd, který by byl jednak velmi nevzhledný a jednak znamenal hráz případné povodni. Vzdutí hladiny se díky násypům na obou březích zvyšovalo až 1,5 kilometru proti proudu řeky, což bylo pro správce toku nepřijatelné.

Lávka je proto navržena téměř na úrovni současného terénu tak, aby na březích nevznikly žádné překážky povodňové vodě. Při zvýšení hladiny se celá lávka může zvednout až o 1,55 m.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar

Počet hlasů: 774

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz