přeskočit k navigaci »

Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější Trojice 04-2017

Historie objektu

Pozdně barokní obecní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1740 tehdejší držitel zdejšího panství Franz Ladislaus Josef Nesslinger ze Schelchengraben podle projektu neznámého architekta na nevýrazném pahorku jihovýchodně od vsi Verušičky (Klein Werscheditz). Dne 19. října 1740 poté proběhlo slavnostní vysvěcení kaple. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. Slavnosti začínaly v neděli při svátku sv. Trojice.

Roku 1882 zbudovali tehdejší majitelé panství Verušičky manželé Josef a Vilhelmína Hetzelovi z Helldorfu pod kaplí rodinou kryptu. V roce 1922 byl vysvěcen nový oltář Srdce Ježíšova a roku 1927 byla poté kaple celkově renovována na náklady tchýně držitele panství Verušičky, Luisy Däumling, která tehdy na zdejším zámku bydlela.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestala být kaple užívána k původním účelům a započala její devastace, otevřena a vypleněna byla hrobka pod kaplí. Po roce 1948 byla bývalá kaple využita pro ustájení dobytka. Vnitřní vybavení kaple bylo zničeno a rozkradeno. Ještě v roce 1963 se v kapli nacházelo torzo hlavního oltáře. V průběhu 2. poloviny 20. století poté volně přístupná kaple z důvodu zanedbání údržby postupně zcela zchátrala. Dne 15. května 2000 byla zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 50367/4-5193.

Na počátku 21. století se zdevastovaná kaple nacházela v havarijním stavu. Velká část střechy objektu byla bez krytiny, vazné trámy krovu byly částečně zborcené do interiéru. Ze zvoničky zbyla pouze spodní část dřevěné kostry. Boční přístavky sakristie a oratoře se proměnily ve zříceniny bez zastřešení. Koruna obvodových zdí byla narušena. Fasádu již stavba ztratila úplně, chyběla okna i dveře a objekt tak byl volně přístupný. Vnitřní zařízení kaple bylo zničeno. Interiér byl zasypaný sutí, neudržované okolí kaple bylo zcela zarostlé náletovými dřevinami.

V roce 2015 zahájila obec Verušičky postupnou obnovu zdevastované kaple Nejsvětější Trojice a její přebudování na výstavní a koncertní síň s odhadovaným nákladem zhruba 15 milionů korun za přispění z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Vysekány byly náletové křoviny, odkopán terén v okolí kaple, očištěno zdivo, stržen zřícený krov a vyklizen interiér objektu. V letech 2015-2016 byla poté přizděna korunní římsa a vynesena nová střecha kaple se zvoničkou.

Popis objektu

Orientovaná jednolodní pozdně barokní kaple na půdorysu širokého obdélníku s lehce okosenými nárožími s odsazením s připojeným, užším, odsazeným, téměř čtvercovým presbytářem, krytá původně šindelovou valbovou střechou, dnes nahrazenou pálenou krytinou typu bobrovka. Na východním konci hřebene nad závěrem je vynesena oplechovaná otevřená osmiboká sloupková sanktusová zvonička, završená cibulovou bání. Po obou stranách presbytáře jsou připojeny přízemní přístavky sakristie a oratoře zhruba čtvercového půdorysu s lehce otupenými nárožími.

Vstupní západní průčelí kaple, zvýrazněné středním plochým obdélným rizalitem, je v ose prolomeno obdélným portálem s pískovcovým ostěním s uchy a stupňovitě zalamovanou zděnou záclonovitou supraportou. Nad portálem je v ose situováno obdélné, segmentově zakončené okno ve štukové vrstvené lištové šambráně s uchy, prosvětlující prostor kruchty. Průčelí je doplněno mohutnými lizénami po stranách opticky zvýrazňující nároží kaple a završeno monumentálním štítem s volutovými postranními křídly, završený štítovým nástavcem v podobě nižšího vpadlého trojúhelníkového tympanonu s kamennou plastikou na vrcholu. Plocha štítu je v ose prolomena vpadlým zaslepeným kasulovým oknem, ve kterém je situováno drobné čtyřlisté okénko na kruchtu.

Podélné stěny lodi i presbytáře jsou v osách prolomeny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně ve štukové šambráně. Vnější stěny kaple s mírně předsazeným soklem bývaly členěny mohutnými lizénami po stranách opticky zvýrazňující nároží a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Jednolodní vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý prkenným stropem omítaným na rákos s nevýrazným fabionem. Loď kaple je po obou stranách triumfálního oblouku výrazně zaoblena. Prostor presbytáře, oddělený stlačeným polokruhovým triumfálním obloukem, je zaklenut cihlovou stlačenou plackou, nabíhající na úseky říms s plochými čabrakami. Klenba bývala zdobena štukovým zrcadlem. Na severní straně presbytáře se širokou otevřenou arkádou se segmentovým záklenek otevírá prostor oratoře. Okna se segmentovým záklenkem byla umístěna v plochých štukových šambránách s mašlí se závitnicemi ve vrcholu a vystupujícími volutovými uchy rokokového typu v dolních rozích.

V západní části lodi kaple bývala umístěna dřevěná kruchta se středovou částí segmentově vybíhající do prostoru s prkenným podhledem a balustrovým zábradlím, přístupná schodištěm vloženým v jihozápadním rohu lodi. V podlaze před vstupem je vsazena kamenná deska, uzavírající vstup do krypty. Vnitřní zařízení kaple tvořily původně tři oltáře s vyzděnými menzami. Oltář Srdce Ježíšova byl vysvěcen v roce 1922. Pod lodí kaple je situována rozsáhlá krypta z roku 1882, ve které se nachází zbytky vyrabovaných rakví.

Podrobné informace o historii a popis kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách

Hlasování bylo ukončeno.

Verušičky - kaple Nejsvětější Trojice

Počet hlasů: 252

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz