přeskočit k navigaci »

Úřad práce ČR v Karlových Varech

Stavba je navržena jako třípodlažní nepodsklepený objekt osazený na rovinatém terénu a souhlasně s pravoúhlým systémem obslužných komunikací vymezujících pozemek stavby. Objekt je komponovaný jako pětitraktový, tvořený prstencem kancelářských ploch kolem vnitřní kryté dvorany s prosklenou střechou a středního traktu s hygienickým a dalším zázemím. Hlavní vstup je orientovaný z jižní strany přes parkoviště a je řešený jako bezbariérový. Za vstupem je v přízemí umístěn informační pult a dále kanceláře s největší frekvencí návštěv. Rovněž ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře pro styk s veřejností a kromě jiného též velká zasedací místnost - přednáškový sál, který se svou odlišnou funkční náplní projevuje i ve vnějších hmotách fasády. Ve třetím nadzemním podlaží, které využívá pouze severní polovinu zastavěné plochy, se nacházejí kanceláře vedení a prostory technického vybavení objektu (kotelna, strojovna VZT). Objekt je vybaven všemi potřebnými prostorami dle investorem dodaného stavebního programu.

Vertikální propojení je zajištěno výtahem, dále hlavním schodištěm ve dvoraně a dvěma bočními schodišti, splňujícími parametry úniku z hlediska požární ochrany. Řešení fasád vychází z funkčního a dispozičního řešení objektu. Kanceláře jsou osvětleny pásovými okny, která jsou doplněna meziokenními vložkami, s ohledem na nepravidelné modulové členění kanceláří v jednotlivých podlažích. Venkovní omítky jsou navrženy stěrkové jako součást zateplovacího systému.

Technické řešení stavby

Nosná konstrukce je složena z monolitického železobetonového skeletu s bezhlavcovými stropními a střešními deskami, založeném na masivním roštu ze základových dvoustupňových pasů. Doplňující konstrukce je ocelová (prosklené zastřešení dvorany, střecha zasedacího sálu, nosník posuvné příčky, ocelové schodiště v hale). Střecha je plochá na monolitické železobetonové desce. Střešní plášť je nevětraný, střešní krytina z modifikovaných asfaltových pásů na spádové vrstvě tepelného izolantu a parozábraně z asfaltového pásu. Střešní plášť světlíku nad dvoranou tvoří izolační trojsklo s protisluneční úpravou.

Obvodový plášť je složen z pálených keramických tvárnic a dále pak certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem tl. 140 mm od výrobce Baumit. Dělící konstrukce představují příčky sádrokartonové dvojitě opláštěné. Příčky specifikované v PBŘ jsou v protipožárním provedení, příčky v hygienických jádrech pak ve vodovzdorném provedení.

Vertikální komunikace je zajištěna monolitickými železobetonovými deskovými schody z prvního do třetího podlaží, dále pak ocelovými schodnicovými schody z prvního do druhého podlaží ve dvoraně. Součástí objektu je i lanový trakční osobní výtah. Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou plastové s izolačními dvojskly a ocelovými vyztužujícími profily. Požadovaný součinitel prostupu tepla vč. rámů je 1,2 W/m2K. Součástí jsou i vnitřní plastové parapety a vnější oplechování v poplastovaném plechu. Okenní pásy jsou doplněny meziokenními izolačními vložkami s vnějším povrchem z hliníkového plechu.

Systém řízeného otevírání dveří a oken je s ovládacími prvky Geze, větrání schodišť je řešeno přirozeným způsobem, v případě vyhlášení požárního poplachu je zajištěn volný přístup k oběma schodištím, dále je zajištěn přívod vzduchu do centrální haly a provozní větrání obou schodišť i centrální haly.

Technologie

Srdcem objektu je plynová kotelna osazená dvěma zdroji o výkonu cca 210 kW. Na ni navazuje strojovna vzduchotechniky obsluhující výměny vzduchu v prostorách atria a zasedací místnosti osazené moderním rotačním rekuperátorem pro zpětné získávání tepelné energie. Vše je umístěno ve třetím nadzemním podlaží.

Objekt je klimatizován ve vybraných exponovaných kancelářích. Samozřejmostí jsou dnes systémy EZS a EPS napojené na pulty záchranného nebo bezpečnostního integrovaného systému. Zázemí zaměstnanců pak chrání docházkový systém s čipovými kartami. Pro snadnou komunikaci a orientaci klientů je objekt vybaven elektronickým vyvolávacím systémem.

Hlasování bylo ukončeno.

Úřad práce ČR v Karlových Varech

Počet hlasů: 68

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz