přeskočit k navigaci »

Thermal - Balneologie III.

Stávající prostory byly využívány jako skladové pro kuchyň stravovacího provozu LH Thermal. Změnou funkce a redukcí skladového hospodářství vznikl ve stejném místě a na shodné ploše provoz balneologie, který přirozeně navazuje na předešlé etapy balneo I. a balneo II. Stavebně historický průzkum stavby nebyl pro tuto fázi prováděn vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci technického zázemí ve vnitřních prostorách objektu LH Thermal, a na vnějším vzhledu objektu ani charakteru vnitřního architektonického řešení nic nemění. Byly provedeny průzkumy stavebně technického stavu konstrukcí a technologických rozvodů. Z těch vyplynulo, že statická část zastropení nad 1. PP je ve stavu, který neumožňuje další užívání a hrozí havárií. Proto byla součástí projektu i výměna celé plošné konstrukce trapézových plechů terasy před recepcí včetně tepelných izolací, hydroizolací a svrchní plochy žulové dlažby. Ta byla obnovena podle požadavků a koncepčního návrhu Ing. arch. Machoninové.

Architektonické řešení stavby

Prostor pro vestavbu navrženého provozu balneologie včetně napojení na inženýrské sítě a stávající zdroje energií jsou umístěny v přízemí ve vlastním prostoru Hotelu Thermal a stavebník je i vlastníkem předmětných nemovitostí, není vázán na třetí osoby ani jinak právně blokován pro výstavbu. Na sousední pozemky nezasahují žádné inženýrské sítě ani požárně nebezpečný prostor stavby. Nová balneologie doplňuje mokré provozy (koupele, podvodní masáže, zábaly, rehabilitační bazén) v etapách I. a II. o tzv. suché provozy. Součástí jsou masážní boxy, oxygenterapie, parafinové zábaly, myostimulátor, zábaly CO2 a další. Jsou vybudovány v přízemí objektu na místě dnešních skladů stravovacího provozu, přístupné od výtahů nově zřízeným propojením chodbou přes recepci s čekárnou. K zásobování kuchyně bude sloužit nová zásobovací rampa. Do těchto nově vzniklých prostor budou přesunuty zbylé procedury v současnosti umístěné provizorně ve vyšších patrech hotelu. Většina provozů bude osvětlena přímo denním světlem obvodovými okny, neboť v prostoru tunelu se jedná o nadzemní podlaží. Dále je sem navržena nová jídelna zaměstnanců s kapacitou 48 míst k sezení a kompletním zázemím, provozní sklady, denní místnost zaměstnanců s hygienickým zázemím a WC pro pacienty. Především ale nově vzniká propojení výtahy až do úrovně restaurací, což doposud nebylo možné. Tím je provoz hotelu rozšířen o nové plnohodnotné podlaží, do něhož mají hosté přímý vstup. Zároveň to umožňuje vytvořit nové komunikační propojení ubytovací části hotelu s velkým sálem suchou nohou, což dosud také možné nebylo. K tomuto účelu vznikl prostor haly v novém zádveří na západní straně pod přístupovou rampou, a hoteloví hosté nově mohou využít propojení napřímo oběma směry. Hlavní odchozí komunikace z velkého sálu zůstává přitom zachována. K tomuto účelu jsou vybudovány dvě nové stanice centrálních výtahů. Rekonstrukce proběhla v období říjen 2012 – březen 2013, kolaudací byla uvedena do zkušebního provozu, a v současnosti plní ke spokojenosti zadavatele veškeré předpokládané funkce. Balneologie hotelu tím získala předpokládaný objem a pokrývá plně potřebnou kapacitu těchto služeb, takže až na výjimky není třeba služby externě nakupovat.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Thermal - Balneologie III.

Počet hlasů: 39

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz