přeskočit k navigaci »

Špýchar Cheb

Historie objektu:

Pozdně barokní špýchar čp. 30 byl vystavěn v roce 1749 chebským tesařským mistrem Johannem Kasparem Fleissnerem podle návrhu neznámého architekta na místě starší zástavby jako součást nově vybudovaného kláštera klarisek s barokním kostelem sv. Kláry z let 1708-1711 na východní straně Františkánského náměstí uprostřed města Cheb (Eger). Nový hospodářský objekt patrně nahradil původní špýchar, který byl zničen během obléhání dne 2. června 1742, kdy do přeplněné sýpky vnikly francouzští vojáci a zcela ji vyplenili.

Po zrušení kláštera ke dni 7. února 1782 císařem Josefem II. přešel bývalý klášterní areál do majetku c. k. Náboženského fondu. Objekty bývalého kláštera byly následně rozprodány a sloužily různým utilitárním účelům. V objektech konventu byla zřízena věznice a bývalý klášterní kostel sloužil jako skladiště soli a ledu pro jeden chebský pivovar. Po 2. světové válce byly budovy bývalého kláštera využívány dlouhou dobu jako skladiště konfiskovaného německého majetku.

V letech 1965-1969 byla provedena nákladná celková rekonstrukce areálu bývalého kláštera. V obnoveném objektu špýcharu byl poté umístěn depozitář Chebského muzea. Dne 9. června 1970 byl areál bývalého kláštera klarisek v Chebu včetně objektu historického špýcharu zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek a od 1. října 1981 se stal součástí nově vyhlášené městské památkové rezervace Cheb.

V roce 2009 pronajalo město Cheb zchátralý objekt bývalého špýcharu Galerii 4. Nejstarší stálá fotografická galerie v České republice tehdy sídlila v nevyhovujících prostorách v Kamenné ulici a na dalších třech místech po městě. Galerie proto přišla s projektem na rekonstrukci zchátralého objektu bývalého špýcharu a vybudování nového sídla galerie. V roce 2012 přistoupilo město Cheb k celkové rekonstrukci zastřešení objektu špýcharu nákladem více než 2 miliony korun. Krytina z tehdy již poničených dřevěných řezaných šindelů z roku 1988 byla firmou Klempex vyměněna za tradiční keramické bobrovky.

V roce 2014 poté vyměnilo město Cheb objekt špýcharu a budovu školy v Komenského ulici s Karlovarským krajem za klášterní kostel sv. Kláry a jeden z domů ve Špalíčku. V letech 2014-2015 poté přistoupil Karlovarský kraj jako nový vlastník k celkové rekonstrukci objektu bývalého špýcharu a jeho přeměnu na umělecké centrum Galerie 4 s celkovým nákladem téměř 30 milionů korun. Ve vypsaném výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila firma Swietelsky stavební s.r.o. Stavební dozor zajistila firma Inscan s. r. o. a autorský dozor společnost M projekt.

V červnu roku 2014 byla poté zahájena rozsáhlá rekonstrukce objektu. Nejprve byly provedeny bourací práce v prvním patře a následně vestavěny příčky z lícového zdiva. Instalovány byly nové kotle a rozvody topení. K jihovýchodnímu průčelí budovy byla připojena moderní monolitická železobetonová přístavba výtahu s únikovým schodištěm a objekt tak získal bezbariérový přístup. V interiérech byly opraveny propadlé podlahy a položena čedičová dlažba, očištěny a natřeny historické dřevěné konstrukce, které musely být částečně nahrazeny, provedena montáž vnitřní tepelné izolace a sádrokartonových podhledů. Stavební práce byly dokončeny v srpnu roku 2015 a v září se uskutečnila kolaudace objektu.

Slavnostní otevření Galerie 4 proběhlo dne 4. prosince 2015 za velké účasti veřejnosti pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla. Zahajovací výstava byla věnována 30. výročí založení Galerie 4.

Popis objektu:

Velký pozdně barokní dvoupatrový objekt bývalého špýcharu na obdélném půdorysu, krytý rozložitou jednostrannou mansardovou střechou s keramickou krytinou typu bobrovka, prolomenou pultovými a sedlovými vikýři. Nad průčelím ze střechy vychází dochovaný velký rumpálový vikýř.

Trojosé vstupní jihozápadní průčelí objektu je v ose prolomeno velkým obdélným, polokruhovým portálem vjezdu s kamenným ostěním se středovým klenákem. V ose nad ním jsou do dvou pater nad sebou prolomeny obdélné, polokruhově zakončené nadzemní vstupy a ve vrcholu štítu oválné okénko. Po stranách jsou pak situovány trojice obdélných okének s kamenným ostěním.

Boční severozápadní průčelí je pak prolomeno sedmi osami po třech shodných obdélných okénkách nad sebou. V trojosé závěrové stěně jsou prolomena velká obdélná okna s kamenným ostěním s uchy. Jednotlivá patra jsou oddělena jednoduchou římsou v omítce a stěny završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. K nečleněnému jihovýchodnímu bočnímu průčelí, které bývalo dříve připojeno přímo na objekty klášterního areálu, je připojena moderní monolitická železobetonová přístavba výtahu s únikovým schodištěm z roku 2014.

Rozsáhlé vnitřní prostory jsou kryté trámovými stropy, vynášenými na mohutných zdobných profilovaných sloupech. Jednotlivá patra jsou přístupná dřevěnými schodišti vyřezávanými zábradlími. V interiéru objektu jsou situovány tři výstavní sály, prostor pro umělecké workshopy, multimediální studio, ateliér, fotokomora, digitální pracoviště, přednášková síň, knihovna odborné literatury, projekční síň, galerijní klub a kavárna, depozitář sbírky fotografií a kanceláře.

Hlasování bylo ukončeno.

Špýchar Cheb

Počet hlasů: 227

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz