přeskočit k navigaci »

Šindelová - vysoká pec

Šindelová - vysoká pec 04-2017

Historie objektu

Dřevouhelnou vysokou pec nechali vystavět v roce 1818 majitelé jindřichovického panství Nosticové na místě starší vysoké pece z poloviny 18. století na levém břehu říčky Rotava v obci Šindelová (Schindlwald). Součástí jindřichovického velkostatku byly dvě železárny v Rotavě a Šindelové, které tvořily jediný administrativní celek. Současně se stavbou vysoké pece byla v areálu vybudována kovářská a klempířská dílna se zvonicí, od roku 1839 je zde uváděna rovněž válcovna jemného plechu. Součástí provozu hutě byla slévárna, cínovna, strojovna, příprava pecní vsázky, obydlí slévače, sklady dřevěného uhlí a železné rudy a správní budova hutního mistra s kanceláří a skladem železa.

Zdrojem suroviny pro provoz hutě byly rudné krevelové žíly v okolí Horní Blatné a Bludné a ložiska skarnových magnetitů v Šindelové a na dalších místech v Krušných horách. Výstavnost hutě činila asi 2,5 tuny surového železa za 24 hodin. Ve slévárně, se kromě housek surového železa odlévala i železná kamna, litinové portrétní plakety a figurální plastiky. Kromě toho se zde z odpadních produktů odlévaly nějaký čas i struskové stavební cihly. Vysoká pec se stala postupně hlavním zdrojem obživy obyvatel v okolí a v jednu dobu zaměstnávala dokonce 400 lidí.

V letech 1858-1859 byl areál hutě v Šindelové přestavěn nákladem Nosticů v pseudorománském slohu a celkově modernizován. Během stavebních prací, které probíhaly pod vedením zednického políra Karla Mayera, byla provedena demolice a nová stavba horní provozní budovy s přípravnou vsázky a na jejím místě vystavěna nová budova přípravny. Zároveň s výstavbou byl na vrcholu pecní šachty zbudován ohřívač dmýchaného vzduchu a celá kychta přestavěna a zvýšena. Na dokončené práce navázala v polovině roku 1859 přestavba slévárny a obou přilehlých křídel vysoké pece, zakončená ještě na konci téhož roku. Přístavba slévárny byla tehdy rozšířena a postranní křídla byly až do výšky dveří a oken sneseny, otvory rozšířeny a stěny znovu vyzděny. V prosinci roku 1859 byla poté vysoká pec znovu roztopena.

Na počátku 70. let 19. století však začaly vznikat nové, efektivnější moderní hutní závody pracující na bázi koksovatelného kamenného uhlí, jejichž konkurence měla za následek postupný zánik dřevouhelného železářství. Vysokopecní výroba v Šindelové byla pro nerentabilitu zastavena v roce 1873 jako poslední v Krušnohoří a v roce 1876 je poté připomínaná již jako vyhaslá. Další provozy, slévárna, válcovna jemného plechu a mechanické dílny, však zůstaly zachovány.

Po 2. světové válce došlo k demontáži většiny výrobních zařízení zrušeného provozu a opuštěný a nevyužívaný areál bývalých železáren následně přestal být udržován a postupně chátral. V době po roce 1948 v areálu působil státní statek, což mělo za následek jeho celkovou devastaci. Budova bývalé přípravny sloužila jako seník a skladiště. Dne 3. května 1958 byl areál bývalé hutě v Šindelové s vysokou pecí zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 20147/4-711. Neudržované objekty podléhaly samovolné destrukci, některé části areálu byly strženy buldozerem.

Na počátku 21. století zbývaly z celého objektu pouze zříceniny, které se nacházely v havarijním stavu a zarůstaly náletovými dřevinami. V roce 2015 zahájil Spolek za zachování hutě v Šindelové postupnou záchranu zdevastovaného objektu vysokopecní hutě. V létě roku 2015 byly vykáceny náletové dřeviny a celé okolí areálu bylo následně zplanýrováno. Záchranné práce poté pokračovaly vyklizením sutě. Na počátku roku 2016 převedl stát zdevastovaný objekt bývalé hutě s vysokou pecí do vlastnictví spolku. V průběhu roku 2016 poté bylo přistoupeno k základnímu vyčištění zřícených částí objektu, statickému zajištění a konzervaci zdiva za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Stavební práce na konzervaci a dozdění obvodového zdiva vysoké pece a spojovacího mostku provedla stavební firma Bolid M s.r.o.

Popis objektu

Areál dřevouhelné vysoké pece se slévárnou, strojovnou, provozní budovou a sklady uhlí. Vysoká pec představuje mohutné těleso ve tvaru komolého jehlanu z kamenných kvádrů stažených železnými kleštinami. Pec byla zakončena cihelnou nástavbou s bezpečnostní zídkou ze struskových tvárnic, vymezující pracovní plochu na jejím vrcholu. V útrobách tělesa pece je vsazen poměrně štíhlý tavební prostor klasického tvaru. Mezi stěnami tavebního prostoru a vnější obezdívkou pece se nacházela izolační výplň z lomového zdiva, zásypů z popela, či strusky. Při patě tělesa pece jsou na dvou stranách situovány dva zužující se polokruhové výklenky pro odpich surového železa a zavedení výfučny s dmýchaným vzduchem.

K pravé straně pece přiléhalo obdélné křídlo strojovny dmychadel, kryté plechovou střechou. Severozápadní stěna strojovny byla prolomena polokruhovým vjezdem. Uvnitř se nacházelo vysokopecní truhlové dmychadlo Gerstnerova typu, litinové potrubí a tlakoměr pro vedení vzduchu do pece. Rovněž zde byl instalován šikmý výtah na suroviny k zavážení pece a stoupa k drcení tavebních přísad. V přízemí protilehlého křídla při levé straně pece byl situován sklad plechu, slévárenských modelů a odlitků, v patře nad ním pak byt slévače. Na volném prostoru před odpichovým otvorem se nacházela dřevěná přístavba slévárny, jejíž krov s plechovou střechou byl vynesen na mohutných krakorcích, zazděných ve dvou řadách na čelní straně pece.

Za zadních stěnou pece se ve vyvýšené poloze nad svahem nacházela provozní budova přípravny, krytá břidlicovou sedlovou střechou. Jihovýchodní stěna budovy byla prolomena velkým polokruhovým vjezdem a završena mohutných cihlovým stupňovaným atikovým štítem. Stěny objektu byly vyzděny z kamenných kvádrů, doplněných struskovými tvárnicemi a cihlami. V přízemí provozní budovy se nacházela přípravna vsázky, kde se mísily rudy, tavební přísady a dřevěné uhlí. V podstřeší se pak nacházel zavážecí prostor, odkud vedl klenutý zděný kamenný mostek, spojující podkroví s úrovní kychty na vrcholu pece.

Pod klenutím zavážecího mostku ústil 380 metrů dlouhý vodní náhon, který byl v prostoru mezi pecí a provozní budovou veden bedněným korytem na voní kolo. Z lednice voda odcházela zaklenutým tunelem k nádrži po areálem a pokračovala jako mlýnský náhon nedalekého mlýnu. Vodní kolo hutě pohánělo všechny čtyři stroje v sousední strojovně a z jeho hřídele byl odvozen rovněž pohyb ostatních mechanismů provozu. Na ploše za provozní budovou nad pecí stávaly dřevěné skladovací objekty na dřevěné uhlí a železnou rudu, které vymezovaly velký dvůr. Před vysokou pecí se stávala v severní části areálu barokní správní budova s bytem hutního mistra, kanceláří a skaldem železa.

Podrobné informace o historii a popis vysoké pece v Šindelové

Hlasování bylo ukončeno.

Šindelová - vysoká pec

Počet hlasů: 266

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz