přeskočit k navigaci »

Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí III/00630

Charakteristika stavby

Předmětem realizace bylo vyřešení složité dopravní situace mezi obcemi Královské Poříčí, Těšovice a městem Sokolov. Trasa začíná na křižovatce silnice II/181 se Sokolovskou ulicí v Královském Poříčí a vede po levém břehu řeky Ohře. Řeku kříží mostní objekt SO 201 – Most přes Ohři (spojitý nosník o pěti polích 32+40+40+50+40m).

Po levé straně mostu je železobetonová chodníková římsa šířky 2,75 m, výška obrubníku 150 mm, v římse je osazeno zábradlí, šířka veřejného chodníku je 2 m. V římse je osazeno ocelové zábradelní svodidlo s výplní pro stupeň zadržení H2. Na koncích mostu jsou osazeny mezi nosnou konstrukcí a závěrnými zídkami povrchové dilatační závěry s pryžovými těsnícími profily. Odvodnění mostu je řešeno mostními odvodňovači po obou okrajích vozovky a podélnými odvodňovacími sklolaminátovými svody, zavěšenými pod konzolami mostu. Na mostě jsou osazena hrncová ložiska, na každé opěře dvě.

Na pravém břehu řeky prochází úzkým prostorem mezi závody Hexion Sokolov a ČOV. Komunikace končí napojením na Tovární ulici v Sokolově, Těšovicích.

Ze zemních prací převládaly násypové práce. Pod násypovým tělesem byl proveden oboustranný odvodňovací žlab, návodní strana násypu je zpevněna pomocí polovegetačních tvárnic. Odvodnění vozovky je provedeno příčným sklonem k obrubníku, podél něho do uličních vpustí a následně do kanalizace SO 301a + SO 301b.

Hlavní rozsah prací

Stavba je členěna do celkem 34 stavebních objektů, 5 objektů komunikací, 3 mostní objekty a 26 objektů přeložek inženýrských sítí

Délka trasy: 900 m
Plocha parkovacích stání: 1 100 m2
Plocha komunikací: 5 600 m2
Délka mostního objektu: 200 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí III/00630

Počet hlasů: 45

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz