přeskočit k navigaci »

Silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov

Předmětem realizace stavby byl úsek silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov v Karlovarském kraji, který po svém dokončení přispěl k plynulosti dopravy a k podstatnému zkrácení přepravní vzdálenosti mezi Chebem a Karlovými Vary.

Trasa byla navržena tak, aby v co největší míře využívala stávající trasu silnice I/6 a podélný profil. Tato zásada nemohla být respektována v úseku, který prochází významným krajinným prvkem lesa (km 1,0 - 3,0), v daném úseku trasa nesplňovala požadavky EIA. Proto se zde trasa ve výškovém vedení od současné nivelety odchýlila tak, aby pod silnicí I/6 podešel biokoridor spolu s lesní cestou.

Na úseku stavby v staničení 2,420 km – 3,440 km, což je 1,020 km, byla zrealizována pětice mostů o celkové délce 398 metrů. Stavební objekty 203, 204 a 209 jsou mosty přes polní a lesní cesty s biokoridorem, most 205 vede přes trať Českých drah. Nejdelší je most SO 214 u Transmotelu, který převádí komunikaci R6 přes údolí řeky Ohře. Nosnou konstrukci hlavního pole tvoří monolitický železobetonový oblouk komorového průřezu se 3 komorami. Nosnou konstrukci mostovky tvoří ocelová ortotropní mostovka s 8 hlavními plnostěnnými nosníky, spojitá konstrukce s pevnými ložisky v podélném směru na pilířích P4 a P5, přičemž 6 vnitřních nosníků je podporováno na stávajících pilířích, 2 krajní nosníky jsou podporovány pouze konzolovitě vyloženými podporovými příčníky. Mostovka je dále vyztužena podélnými korýtkovými výztuhami profilu T. Nosná konstrukce je uložená na spodní stavbu pomocí hrncových ložisek. Spodní stavba je tvořena rekonstruovanými železobetonovými pilíři P1 až P9 a novými opěrami OP0 a OP10.

Hlavní rozsah prací:

Stavba řešila přeložku silnice I/6 v úseku Nové Sedlo - Sokolov o celkové délce 7,480 km. Přeložka silnice I/6 je navržena v kategorii R 24,5/100 a R 17,5/80.

Stavba obsahuje 89 stavebních objektů z toho 10 mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky, 1 opěrnou zeď, 2 protihlukové stěny a 10 přeložek komunikací.

Most přes Ohři:

  • Délka přemostění: 295,3 m
  • Délka mostu: 306,22 m
  • Délka nosné konstrukce: 297,39 m
  • Rozpětí oblouku: 126,0 m
  • Šířka mostu: 20,190 m

Hlasování bylo ukončeno.

Silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov

Počet hlasů: 106

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz