přeskočit k navigaci »

Rozhledna Cibulka

Rozhledna se nachází na Šibeničním vrchu u obce Oloví, přibližně v poloviční vzdálenosti mezi obcemi Oloví a Krajková. Vrch je zalesněný, nadmořská výška je cca 655 m.n.m. Účelem stavby je umožnit návštěvníkům rozhledny panoramatické pohledy do okolní krajiny. V minulosti stávala na stejném místě malá dřevěná rozhledna.

Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení

Architektonické, funkční a dispoziční řešení vychází z architektonické studie zpracované Ing. arch. Marcelou Plachou. Ve světě rozhleden unikátní vyhlídková věž byla navržena jako ocelová konstrukce tvořená šesti svislými nosníky z uzavřených obdélníkových profilů, které jsou v horizontální rovině spojeny kruhovými prstenci. Zavětrování konstrukce je provedeno ocelovými táhly v polích mezi prstenci a nosnými sloupy, ostatní pole jsou opatřena kruhovými obručemi. Konstrukce je ve dvou výškových úrovních doplněna o dekorační kruhové prstence spojené šesti půloblouky. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, první ve výšce + 4,29 m a druhou ve výšce + 25,155 m nad terénem. Horní vyhlídková plošina je osazena v kupoli tvaru "cibule", spodní plošina opticky tvoří základnu věže. Celková výška rozhledny je 29,32 m (bez jímací tyče hromosvodu). Na vyhlídkové plošiny vede centrální spirálové schodiště.

Technické řešení

Konstrukce je plošně založená. Základová spára se nachází ve vrstvě mírně zvětralých až navětralých svorů. Železobetonový základový blok je ve spodní části deskový, kruhový, nad horní plochu základu je v místech patek nárožníků vytaženo celkem šest ŽB hranolů obdélníkového průřezu.

Nosnou konstrukci tvoří pravidelná prostorová šestiboká příhradová věž s průřezem lineárně proměnným po výšce. Výška této části dříku je ~ 24,0 m. Vrchní část s vyhlídkovou plošinou má cibulovitý tvar, výška je 5,20 m. Ve spodní části do úrovně spodní vyhlídkové plošiny je provedeno rozšíření dříku paralelním přidáním krátkých nárožníků. Osa věže je přímá vertikála. Příčný řez dříku je uzavřený 6úhelník s členitou konstrukcí, stěny dříku jsou řešeny jako příhradové s kloubovými styčníky. Výplň tvoří příčle a zkřížené diagonály z ocelových tyčí Ø 24 mm. Montážní styky jsou v polovině dříku věže a pod cibulovitou částí.

V souladu s architektonickou studií je konstrukce opatřena doplňujícími prvky nenosného charakteru. Jedná se o dva prstence na dříku rozhledny a výplně z obručí v části stěn.

Střešní konstrukce na "cibulce" rozhledny je kuželová jednoplášťová zapuštěná mezi nosná žebra horní pozorovatelny. Střešní plášť tak tvoří šest samostatných segmentů.

Schodiště propojuje vyhlídkové plošiny s nástupní plošinou v úrovni terénu. Schodiště je řešeno jako centrální spirálové s mezipodestami. Centrální nosná roura je pomocí kotevní desky kotvena do betonového základu z betonu.

Systém protikorozní ochrany je řešen žárovým zinkováním, část prvků je z pohledových důvodů opatřena barevným nátěrem.

Výstavba

Kompletní stavbu rozhledny provedla firma Lemonta s.r.o. Výroba ocelové konstrukce proběhla v prostorách firmy Lemonta v Dolním Rychnově. Celá konstrukce byla z technologických důvodů (výroba, PKO-žárové zinkování, přeprava na staveniště) rozdělena na menší části. Dělení bylo provedeno jak po výšce (celkem 2 montážní styky), tak po příčném řezu (většinou 3 segmenty). Po dokončení základové konstrukce byly jednotlivé díly odváženy na staveniště a za pomoci mobilního jeřábu byla prováděna postupná montáž.

Hlasování bylo ukončeno.

Rozhledna Cibulka

Počet hlasů: 1203

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz