přeskočit k navigaci »

Rezidence Svahová

Stavba se nachází v k.ú. Karlovy Vary na p.p.č. 1855. Pozemek přiléhá na východní straně ke Svahové ulici, ze které je dopravně přístupný dvěma směry. Naproti přes Svahovou ulici se nachází budova Zvláštní školy o čtyřech nadzemních podlažích a obytném podkroví. Z jihu k pozemku přiléhá Vrázova ulice. Na západní straně je pozemek zdí oddělen od pozemku Okresního soudu. Budova Okresního soudu je nemovitou kulturní památkou. Ze severu přiléhá pozemek a bytový dům o čtyřech nadzemních podlažích a obytným podkrovím. Území je svažité k severu, směrem k Moskevské ulici.

Navrhovaná stavba je rozčleněna na 2 výškově posunuté části, které sledují svažitost pozemku. Stavba je horizontálně členěna množstvím balkonů a vertikálně je členěna nárožními válcovými věžicemi na straně jižní a arkýřem na straně severní. Stavba je navržena s ustupujícími podlažími, která jsou použita namísto klasického podkroví. Stavba má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, z nichž poslední jsou podlaží ustupující. Věže jsou převýšeny nad ustupující podlaží a jsou ukončeny mohutnou římsou s trojúhelníkovými konzolami. Nad římsou jsou věže zúženy a zakončeny stožárem. Severní arkýř je nad hlavní římsou ustoupen.

Stavba má v podzemních podlažích garáže. Spodní vjezdy do garáží s celkem 4 stáními jsou umístěny na severní straně a mezi nimi je spodní vstup do budovy. Na východní straně budovy je umístěn i hlavní vstup do budovy, který je přístupný po střeše skladu zaříznutého do terénu. Vstup je lemován ustupujícím portálem s obkladem z bílého mramoru a dvěma oválnými okny. Celý parter je obložen obkladem z přírodního kamene se zdůrazněním parapetních desek a nadpražími nad dveřními a okenními otvory. Balkony jsou navrženy s kovovými zábradlím doplněným plnými deskami s bosáží.

Stavební jáma byla zajištěna záporovou stěnou z pilot z vodorovnými převážkami. Základy jsou řešeny jako železobetonová základová deska. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem v kombinaci stěnový, pilířový a průvlakový. Svislé konstrukce jsou tvořeny ze zdicího systému z keramických cihel. Střešní krytina je plochá z alkorplanu chráněná kačírkem.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence Svahová

Počet hlasů: 100

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz