přeskočit k navigaci »

Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově

Řešené území leží na pozemcích p.č. 2845, 2846/30, 2846/22, 2564/1, 2525/3, 2826, 2827/1, 2522/2, 2874/1, 2846/32, 2846/29 katastrálního území Sokolov.

Volný, travnatý prostor před obchodem se promění v malé náměstíčko – "Křižovatku" celého sídliště. Prostor bude z větší části zpevněný dlažbou, část bude ponechána pro záhony. Zpevněný povrch respektuje a kopíruje vyšlapané cesty. Záhony mohou být založeny v úrovni dlažby jako travnaté plochy s menšími stromy a vyvětvenými keři, nebo mohou být osázeny směsí trvalek a okrasných trav, případně mohou být vyvýšené a vymezené sedací zídkou.

Prostor bude doplněn barevnými jednomístnými lavičkami a uprostřed bude umístěn vertikální prvek, např. zajímavě pojaté hodiny, meteostanice aj. Stávající socha bude ponechána na stejném místě. Před vstupem do obchodu bude odstraněn stávající betonový květináč, betonová zídka a zčásti i dlažba, prostor bude zatravněn a budou zde vysázeny vícekmenné formy dřevin (Betula pendula, Amelanchier lamarckii aj.). K volné fasádě domu budou vysázeny popínavé rostliny.

Z prostoru, který sousedí s MŠ, bude odstraněno stávající pískoviště i zpevněná plocha a bude zde vysázen pravidelný rastr stromů (okrasné jabloně), budou doplněny volně stojící lavičky a štěrkopísková cesta. Podél plotu MŠ bude vysázen rozvolněný živý plot z domácích keřů. Podél hlavní pěší komunikace budou vytvořeny zálivy pro lavičky a budou zde osazeny jednoduché lavice bez opěrek, cesta bude zčásti lemována stromořadím z okrasných třešní (Prunus avium "Plena").

Z prostoru před DPS bude odstraněno nefunkční pískoviště a následně bude pozměněna cestní síť tak, aby byly zachovány logické návaznosti a byly respektovány stávající výšlapy. Zadlážděná plocha pak bude doplněna lavičkami s opěrkami. Podél cest a okolo malých technických staveb budou založeny okrasné záhony s keři a robustními trvalkami. Hlavním lákadlem v tomto prostoru bude nová stavba kavárny s terasou. Kavárna bude situována v těsné blízkosti cyklostezky a příjemné posezení tak poslouží nejen seniorům, ale i kolemjdoucím.

Stávající okrasné záhony okolo DPS budou rozšířeny a doplněny výsadbami podobného charakteru nově založených záhonů. V okolí kavárny bude vysázeno několik menších vícekmenných stromů - třešně se zajímavou borkou, břízy aj. (Prunus serrula, Betula jacquemonti aj.). Lehce zastíněný prostor vnitrobloku se třemi stromy, malým pískovištěm, houpadlem a třemi stanovišti pro sušení prádla bude oživen organickými ornamenty z okrasných trav tak, aby byl zajímavý jak pro pohled z oken přilehlých domů, tak pro procházející.

Prostor nenabízí možnost výsadby větších stromů, proto bude podél cesty zbudována jednoduchá pergola, která poslouží jako opora pro popínavé rostliny a celému prostoru dodá vertikalitu. Dále zde budou vysazeny vícekmeny a okrasné keře a budou založeny záhony s okrasnými travami a cibulovinami pro jarní efekt. U cesty s pergolou budou osazeny lavičky s opěrkami. Svah u vchodu do domů bude osázen půdopokryvnými keři tak, aby se minimalizovaly náklady na údržbu. Před vchody budou v místech, kde nevedou sítě technického vybavení, vysázeny okrasné keře.

Centrální prostor je parkovištěm rozdělen na dvě části - ve spodní, větší části bude zbudováno dětské hřiště, horní část bude určena pro - náctileté.

Dětské hřiště bude organického tvaru, od parkovací plochy bude opticky odděleno jemnými terénními modelacemi. Bude přístupné dvěma brankami z nově vybudované cesty. Oplocení hřiště bude tvořeno zídkou s barevnými keramickými obklady a nízkým kovovým plotem. Vnitřní prostor hřiště bude živým plotem rozdělen na dvě části - část pro větší děti a část pro nejmenší. Povrch hřiště bude z lité gumy. Lavičky budou volně rozmístěny v prostoru nebo budou součástí zídky.

Okolo hřiště budou vysázeny nové stromy - borovice a břízy a keře. Parkoviště pak bude lemováno stromořadím okrasných třešní (Prunus avium "Plena"). Kolem nově zbudované cesty bude vytvořena síť menších cestiček pro dětské koloběžky, motorky a kočárky.

V prostoru pro náctileté bude osazen atypický mobiliář, vysázeny nové stromy a keře tak, aby byl prostor částečně průhledný a částečně odcloněný od parkovišť. Na nejvyšším místě bude postaven altán (pozorovatelna). Bude zde pokračovat cesta vedoucí od dětského hřiště ke sportovnímu hřišti u nové zástavby.

Rozvojová plocha bude ponechána bez větších zásahů. Budou zde přiznány a zpevněny vyšlapané cesty a podél parkovišť vysázena stromořadí. V prostoru louky budou umístěny demontovatelné cvičné a herní prvky pro psy.

V současnosti je čelní strana kamene obrácena směrem k pojízdné komunikaci. Je tak znesnadněn přístup k tomuto památníku v době konání pietních akcí a zároveň je pamětní kámen špatně viditelný pro pěší a mnoho obyvatel tak ani netuší, že je zde památník umístěn. Návrh počítá s přesunutím kamene o několik metrů a jeho natočením tak, aby čelní strana směřovala k hlavní pěší komunikaci. Prostor za kamenem bude osázen tmavými stálezelenými keři - klečí, tisy a výrazně kvetoucími rododendrony tak, aby na jejich pozadí vynikal. Před památníkem, v zálivu u pěší komunikace, budou umístěny lavičky.

V okolí nové zástavby bytových domů budou vysázeny stromy a keře. Výsadby budou realizovány především v části přiléhající k hlavní pěší komunikaci a na svahu naproti Baníku Sokolov. Podél hlavní komunikace pro pěší budou vysázeny okrasné třešně, dále zde budou realizovány náhradní výsadby 3 ks buků (Fagus sylvatica) za pokácené topoly před obchodem. Podél oplocených soukromých zahrádek budou vysázeny borovice a domácí keře.

Svah proti Baníku Sokolov bude osázen stromy a keři tak, aby zde vzniklo společenstvo polopřírodního charakteru. V okolí výrazného terénního zlomu budou vysázeny především borovice (Pinus nigra, Pinus sylvestris), břízy a žlutě kvetoucí janovce. Podél komunikace bude vysázeno stromořdí lip (Tilia cordata "Greenspire").

Návrh počítá s možností osázení fasád panelových domů popínavými rostlinami. Popínavé rostliny se mohou pnout přímo po volné fasádě domu, či po instalovaném lankovém systému.

Po celé ploše sídliště jsou rozmístěny objemné kontejnery na odpadky. Ve většině případů jsou kolem kontejnerů zpevněné plochy, takže bezprostřední okolí nelze osázet. Návrh tedy počítá s instalací kovových či dřevěných zástěn. Na místech, která lze osázet, pak s doplněním zástěny popínavými rostlinami.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově

Počet hlasů: 550

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz